โรงเรียนบ้านนบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ

  ละคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

  โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน สพฐ.
  2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
  3. พัฒนาครูสู่ความเป็นมืออาชีพ โดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
  4. สนับสนุนให้ทุกองค์กรมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
  5. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-14 14:50:18 น.

โรงเรียนบ้านนบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 084-4124048 อีเมล์: punyapa@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธิดาวรรณ ยมเกิด โทรศัพท์: 0979280467 อีเมล์: tidawan3537@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]