โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • เนื่องจากอำเภอหัวไทรมีนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาตอนปลายในแต่ละปีจำนวนมาก  แต่ไม่มีสถานศึกษาที่จะศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาที่อยู่ในท้องถิ่น  มีนักเรียนส่วนน้อยที่จะไปศึกษาในต่างถิ่น  นายน้อย  มาศมัณฑนะ  นายอำเภอหัวไทรและนายวิชัย  จันทพันธ์  ศึกษาธิการในขณะนั้น  ได้วางโครงการจัดตั้งโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญขึ้นลงวันที่  9  มกราคม  2512 

  นายอำเภอหัวไทรจึงได้ขอความร่วมมือไปยังสมาคมประชาราษฎร์ซึ่งมีนายจันทร์  หนูดุก   เป็นเหรัญญิก  ซึ่งเป็นผู้จัดหาที่ดินตั้งโรงเรียน  ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากข้าราชการและประชาชน

  ชาวอำเภอหัวไทร  โดยได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อซื้อที่ดินเป็นเงิน  70,395  บาท  ได้ที่ดินจำนวน  35  ไร่  79  ตารางวา  และได้มอบให้กรมสามัญ  กระทรวงศึกษาธิการเมื่อ  พ.ศ. 2514  ซึ่งเป็นปีแรกที่โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ได้เปิดเรียน  เมื่อวันที่  7  เมษายน  2514  กระทรวงได้อนุญาตให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาขึ้นในอำเภอหัวไทร  ชื่อว่า  “โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์”  ในวันที่  17  พฤษภาคม  2514  โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ได้เปิดสอนเป็นครั้งแรก  โดยอาศัยเรียนอยู่กับโรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)      เป็นโรงเรียนประเภทสหศึกษา  มี นายฟอง  วิริยะไพบูลย์  ครูโท  โรงเรียนปากพนัง  ช่วยราชการครูใหญ่เป็นครั้งแรก  ในปีแรกมีนักเรียน  90  คน  ชาย  57  คน หญิง  33  คน  มีครูอาจารย์  5  คน  โดยที่ทางราชการบรรจุมาให้  2  คน  ย้ายมา  1  คน  และครูมาช่วยราชการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อำเภอหัวไทร)  อีก  2  คน  รวมทั้งหมด  6  คน  

  ในปีการศึกษา  2515  ได้ย้ายสถานที่เรียนจากโรงเรียนหัวไทร (ประถมศึกษาตอนปลาย)ไปอาศัยเรียนที่อาคารเก่าบ้านหัวไทร (เรือนประชาบาล)  ในปีการศึกษานี้ราชการได้ย้ายนายธีรวุฒิ  ปทุมนพรัตน์  มาดำรงตำแหน่งแทน นายฟอง  วิริยะไพบูลย์  ซึ่งได้ย้ายไปโรงเรียนตากใบ  จังหวัดนราธิวาส  จนกระทั่งปี  2516   ซึ่งเป็นปีแรกที่โรงเรียนมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นครบทั้งสามชั้น  คือ  ขั้น ม.ศ.1  ม.ศ.2  และ ม.ศ.3  ได้แบ่งสถานที่เรียนเป็น  สองแห่ง  คือ 

  นักเรียนชั้น ม.ศ.1  ยังคงอาศัยเรียนที่โรงเรียนบ้านหัวไทร (เรือนประชาบาล)  ส่วนชั้น ม.ศ.2  และ ม.ศ. 3   ไปเรียนที่อาคารเรียนของโรงเรียนเองซึ่งสร้างในที่ดินที่ประชาชนมอบให้  ณ  บ้านทะเลปัง  ในปีการศึกษานี้  นายสมควร  ณ  ตะกั่วทุ่ง  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทน  นายธีรวุฒิ  ปทุมนพรัตน์  ซึ่งมิได้เดินทางมารับตำแหน่ง  โรงเรียนของเราเจริญเติบโตขึ้นมาตามลำดับ  จนกระทั่งปี  2519  ได้ย้ายสถานที่เรียนมาเรียนที่โรงเรียนทั้งหมดทุกระดับชั้น  และในปีการศึกษานี้เองกระทรวงศึกษาธิการ  ได้จัดโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์เข้าอยู่ในโครงการ  คมช. รุ่นที่ 13  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2519 เป็นต้นมา  โรงเรียนของเราได้เจริญเติบโตขึ้นมาอย่างรวดเร็ว  ในปีการศึกษา  2521  โรงเรียนได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย    ทำให้มีนักเรียนถึง  1,424 คน  นับเป็น

   

   

  ปีแรกที่มีนักเรียนเกิน  1,000  คน  ในปีการศึกษา  2523  ทางราชการได้ย้ายนายฟอง  วิริยะไพบูลย์ 

  จากโรงเรียนตากใบ  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทนนายสมควร  ณ  ตะกั่วทุ่ง  ซึ่งย้ายไปโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยาคม

  ในปีการศึกษา  2525  โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  มีนักเรียน  1,671  คน  มีครู  97  คน                 

  มีห้องเรียน  41  ห้องเรียน  มีนักการภารโรง  11 คน  ยาม  1  คน  อาคารถาวร  3  หลัง  อาคารชั่วคราว  3  หลัง 

  โรงฝึกงาน  2  หลัง  หอประชุม  1  หลัง  ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน  3  หลัง  บ้านพักครู  10  หลัง  และแฟลตครู  2  หลัง  จำนวน  16  หน่วย  ในปีการศึกษา  2526  นายฟอง  วิริยะไพบูลย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษียณอายุราชการ  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายธานินทร์  กิตติมธานินทร์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  แทนนายฟอง  วิริยะไพบูลย์

  ในปีการศึกษา  2531  นายธานินทร์  กิตติมธานินทร์   ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนปากพูน  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  นายระวัย  แก้วเขียว  ได้มาดำรงแหน่งผู้อำนวยการ  จนถึง  วันที่  24  กุมภาพันธ์  2533  นายระวัย  แก้วเขียว  ถึงแก่กรรม  นายมนูญ  ชูเกลี้ยง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  ได้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนตั้งแต่  วันที่  24  กุมภาพันธ์  จนถึง  วันที่  23   กรกฎาคม   2533  จากนั้นกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายศรีมงคล  ศรีมีชัย  ผู้อำนวยการช้างกลางประชานุกูล  อำเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  ตั้งแต่วันที่  27  กรกฎาคม  2533  จนถึงปีการศึกษา  2536  นายศรีมงคล  ศรีมีชัย  ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน   เชียรใหญ่  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช  และนายถวิล  รัตนโชติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา  อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ย้ายมาดำรงตำแหน่ง  ตั้งแต่วันที่  5  พฤศจิกายน  2536    ถึงปีการศึกษา  2543  สิบตรีนิคม  มังคะมณี  ได้ย้ายมาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  ตั้งแต่วันที่  9  พฤศจิกายน  2543  จนถึง  วันที่  30  กันยายน 2547  จึงเกษียณอายุราชการ   นายเสริมศักดิ์  อุณพันธุ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเสาธงวิทยา  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  ตั้งแต่  วันที่  4  ตุลาคม  2547  ถึง  30  กันยายน 2550   จึงเกษียณอายุราชการ   นายมนูญ  ชูเกลี้ยง  รองผู้อำนวยการ  รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  ตั้งแต่  วันที่  1  ตุลาคม  2550  ถึง วันที่ 21  กุมภาพันธ์  2551 นายนิติพันธ์  ดำมี  ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ ตั้งแต่ วันที่  22  กุมภาพันธ์  2551  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 นายคีรี  มากสังข์  ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ ตั้งแต่ วันที่  24 ตุลาคม  2556  จนถึงปัจจุบัน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:38:26 น.

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โทรศัพท์: 075389489 อีเมล์: huasaibum@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ไพโรจน์ มากจันทร์ โทรศัพท์: 075389489 อีเมล์: tphairote@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]