โรงเรียนทับปุดวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
ประวัติโรงเรียนทับปุดวิทยา

 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

                  โรงเรียนทับปุดวิทยาเป็นหน่วยจัดการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต14  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 22  มกราคม 2518  โดยใช้อาคารเรียนของโรงเรียนทับปุด เปิดรับนักเรียนเป็น 2 ห้องเรียน เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่  2  มิถุนายน  2518  มีนักเรียนจำนวน  98  คน  ครู  3  คน และได้ย้ายมาตั้งอยู่พื้นที่ปัจจุบัน หมู่ที่ 6  ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา  บนเนื้อที่ 114 ไร่  20 ตารางวา  เมื่อปีพุทธศักราช  2520 โดยจัดการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ในปี 2551 ได้แบ่งเนื้อที่ของโรงเรียนเพื่อจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนจังหวัดพังงา เป็นเนื้อที่รวม  20 ไร่ ดังนั้นเนื้อที่รวมของโรงเรียนทั้งหมดในปัจจุบัน มี 94 ไร่ 20 ตารางวา

โรงเรียนทับปุดวิทยา ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ ตำบลบ่อแสน  อำเภอทับปุด  จังหวัดพังงา  สถานที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอทับปุด  ซึ่งมีที่ตั้งและอาณาเขตดังนี้ 

อำเภอทับปุดตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด  มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง  ดังต่อไปนี้

                1.  ทิศเหนือ  ติดต่อกับอำเภอพนม  (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

                2.  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอำเภอปลายพระยาและอำเภออ่าวลึก  (จังหวัดกระบี่)

                3.  ทิศใต้  ติดต่อกับอ่าวพังงา

                4.  ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอำเภอเมืองพังงา

และแบ่งเขตการปกครองออกเป็น  6  ตำบล  38  หมู่บ้าน  ได้แก่

                1.  ตำบลทับปุด                                                    6  หมู่บ้าน

                2.  ตำบลมะลุ่ย                                                     7  หมู่บ้าน

                3.  ตำบลบ่อแสน                                                 8  หมู่บ้าน

                4.  ตำบลถ้ำทองหลาง                                        4  หมู่บ้าน

                5.  ตำบลโคกเจริญ                                              8  หมู่บ้าน

                6.  ตำบลบางเหรียง                                            5  หมู่บ้าน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-08-20 11:41:34 น.

นายสุนทร รักเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ทับปุดวิทยา

นางสาววาสนา เจ๊ะโซ๊ะ
นายศตวรรษ ตันทวีวิวัฒน์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,391
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนทับปุดวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 โทรศัพท์: 0-7659-9012 อีเมล์: tpw.act2016@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ยุทธนา สุวรรณวิสุทธิ์ โทรศัพท์: 0923321099 , 0935796770 อีเมล์: yoottana.su@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]