โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
ประวัติโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา

 

ประวัติการก่อตั้ง

กระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติให้ตั้งโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา เลขที่ 21  หมู่ 1  ถ.เพชรเกษม  ต.นาเตย            อ.ท้ายเหมือง  จ.พังงา สังกัดกรมวิสามัญศึกษา โดยแบ่งเนื้อที่มาจากโรงเรียนวัดประชาธิการาม จำนวน 25 ไร่  เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2513 ในระดับชั้น ม.ศ.1 มีนักเรียน 32 คน นายจินดา ทองด้วง ปฏิบัติหน้าที่ครูใหญ่

.ศ. 2519 ได้ยุบโรงเรียนท้ายเหมือง (ระดับประถมศึกษา) เลขที่ 145 หมู่ 9 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายเหมือง   

    อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เนื้อที่ 12 ไร่ มารวมกับโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา สังกัดกองการมัธยมศึกษา      
              กรมสามัญศึกษา

.ศ. 2521 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ซื้อที่ดิน 13 ไร่ 2 งาน 10 ตารางวา มอบให้โรงเรียน รวมกับพื้นที่ซึ่ง     
              มีอยู่เดิม 25 ไร่

.ศ.2530 ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนดีเด่นรับรางวัล
              พระราชทาน เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2530 มีนายสถิต อุทัย เป็นอาจารย์ใหญ่

.ศ. 2531 ได้รับคัดเลือกจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ให้รับโล่รางวัลการ
              จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ดีเด่น

.ศ. 2532 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น และกระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้จัดตั้งศูนย์
               วัฒนธรรมอำเภอท้ายเหมือง เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2536

.ศ. 2537 โรงเรียนได้รับมอบหมายจากกลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษา จังหวัดพังงา ให้บริการศูนย์ พัฒนา
              วิชาการ รวม 2 ศูนย์ คือ ศูนย์วิทยาศาสตร์ และศูนย์ศิลปศึกษา

.ศ. 2541 โรงเรียนได้รับมอบหมายให้เป็นศูนย์ประสานงานตามนโยบายการจัดตั้งโรงเรียนแบบสหวิทยาเขต ฯ
              โดยมีโรงเรียนในสหวิทยาเขต รวม 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา
              โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา และโรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์

.ศ. 2543 โรงเรียนได้รับมอบ "สระว่ายน้ำจังหวัดพังงา อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา" ซึ่งเป็นสระว่ายน้ำ
              มาตรฐานจากการกีฬาแห่งประเทศไทย มีการจัดพิธีเปิดสระว่ายน้ำ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2543  

              โดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีประจำ สำนักนายกรัฐมนตรี

พ.ศ. 2544 สร้างศูนย์วัฒนธรรมประจำอำเภอท้ายเหมือง

พ.ศ.2545 ได้รับประกาศเป็นโรงเรียนนำร่องการสืบค้นสังคมวัฒนธรรมไทยเขตการศึกษา 4 และ ได้รับ
               คัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนนำหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

พ.ศ.2549 โรงเรียนได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบ จากโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน
              โรงเรียนได้ผ่านการประเมินภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ 2 (ประเมินโดย สมศ.) และ
              โรงเรียนได้ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับดีมาก จาก
              สาธารณสุขอำเภอท้ายเหมือง

พ.ศ. 2553 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงอาหาร – หอประชุมแบบ 101 ล./27 (พิเศษ) และได้เปิดทำการ
              เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2554

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-06-30 13:32:50 น.

นายมนตรี ยกเชื้อ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ท้ายเหมืองวิทยา
นางสาวจันทิมา อิ๋วสกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ท้ายเหมืองวิทยา

นายเรวัต แซ่ลิ่ม
นายสกล กิจกล้า

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,730
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 โทรศัพท์: 0-7657-1500 อีเมล์: info@tmw.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: วรวุฒิ สุขเอียด โทรศัพท์: 084-7474191 อีเมล์: mon_hukteam@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]