โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
ประวัติโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต

 

ประวัติโรงเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต

               โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  เดิมชื่อ  โรงเรียนภูเก็ตพิทยาคม เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนระดับ
ม.ปลาย ที่ก่อตั้งเมื่อ วันที่  18  พฤษภาคม  พ.ศ. 2538ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำโครงการจัดตั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ ศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ที่ทรงมีต่อการ ศึกษา และเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานให้อนุชนรุ่นหลังได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระองค์ท่านและเห็นว่า
โรงเรียนภูเก็ตพิทยาคม เป็นโรงเรียนที่มีสภาพเหมาะสม จึงได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนภูเก็ตพิทยาคม มาเป็นโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต   เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2539   ตามโครงการมีเป้าหมายที่จะรับนักเรียนแบบ
สหศึกษา ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ทั้งประเภทประจำและไปกลับ โดยมุ่งหวังให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนที่มีลักษณะสมบูรณ์
มีความพร้อมทั้งในด้านอาคารเรียนและอาคารประกอบ  ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์  ครุภัณฑ์  และเครื่องมือต่าง ๆ  เพื่อให้เป็นโรงเรียน
ที่สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้ทาง วิชาการเป็นอย่างดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความประพฤติเป็น
ที่พึงประสงค์ของสังคม และสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ

                โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ตั้งอยู่ที่  189  ถนนรัตนโกสินทร์  200 ปี หมู่ที่ 1ตำบลวิชิต
อำเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000 โทรศัพท์ (076) 224125  โทรสาร (076)224126  เปิดทำการสอน
ครั้งแรกในปีการศึกษา 2540 โดยรับนักเรียน ม.1 รุ่นแรก จำนวน 6 ห้อง  เป็นจำนวน 240 คน  โดยมีนายเมษ  ตัลยารักษ์
เป็นผู้บริหาร

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-06-09 15:30:05 น.

นายมนตรี พรผล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
นางแก้วอุษา ลีนานนท์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
นายอริยวัตณ์ จันแดง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
นายต่อตระกูล พรมนุ่น
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต

นางสาวคณิษา สุขสวัสดิ์
นางอโนทัย วรรณทอง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,170
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 โทรศัพท์: 076224125 อีเมล์: swpkschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กนกนภัส สืบสิน โทรศัพท์: 0894703184 อีเมล์: joy4chu@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]