โรงเรียนเมืองถลาง


ประวัติโรงเรียนเมืองถลาง

 

                โรงเรียนเมืองถลางเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ประจำอำเภอถลาง จัดการศึกษาแบบสหศึกษา  เริ่มเปิดการสอนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม  2514

พ.ศ. 2519    ขยายชั้นเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ฝรั่งเศส

พ.ศ. 2520   เปิดแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

พ.ศ. 2521   เปิดแผนการเรียนเกษตรกรรมในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

พ.ศ. 2525   ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลางดีเด่น

พ.ศ. 2529   ได้รับเกียรติประวัติจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ว่าเป็นโรงเรียนสนับสนุนการดำเนินการ

                   ห้องสมุดดีเด่น

พ.ศ. 2531   ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลางดีเด่น (ครั้งที่ 2 )

พ.ศ. 2534   ได้รับรางวัล "โรงเรียนพัฒนาห้องสมุดตามนโยบายกรมสามัญศึกษาดีเด่น"

พ.ศ. 2537   เปิดสอนหลักสูตร ปวช. สาขาพาณิชยกรรม

พ.ศ. 2539   ได้รับโล่รางวัลโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาดีเด่น จากกรมสามัญศึกษา

พ.ศ. 2540   รางวัลพระราชทานสถานศึกษาที่จัดการศึกษาได้มาตรฐานดีเด่น

พ.ศ. 2541   ได้รับโล่รางวัลศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยดีเด่น

พ.ศ. 2546   ได้รับโล่เชิดชูเกียรติเป็นโรงเรียนดีเด่นที่ดำเนินการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดตามนโยบายประกาศสมครามขั้นแตกหักเพื่อเอาชนะยาเสพติด

พ.ศ. 2546   ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียน 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝันประจำอำเภอถลาง

พ.ศ. 2548    ได้รับป้ายเชิดชูเกียรติเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน

พ.ศ. 2547 - 2549 ได้รับโล่ เชิดชูเกียรติโรงเรียนที่มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนยอดเยี่ยม จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต

พ.ศ. 2549   ได้รับโล่เชิดชูเกียรติโรงเรียนที่มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนยอดเยี่ยม จากองค์การแพลนประเทศไทย

พ.ศ. 2549   ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดชมรม TO BE  NUMBER  ONE .ในสถานศึกษา  จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี

พ.ศ. 2549   ได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมสร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีแก่เยาวชนในเรื่องความยุติธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตจากกระทรวงยุติธรรม

พ.ศ. 2552   ได้รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติ กิจกรรมการแข่งขันผลงานสร้างสรรค์คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2552

พ.ศ. 2553   ได้รับรางวัลพระราชทานโล่เกียรติยศ "โครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติยอดเยี่ยม ระดับประเทศ" จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

พ.ศ. 2554    ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาจากองค์กรภายนอกสถานศึกษา รอบสาม โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)

พ.ศ. 2555   ได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบสถานศึกษาพอเพียง ประจำปี 2554

                   ได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสีเขียว ประจำปี 2554  จากการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย

                    ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น ในโครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น  ประจำปี 2554

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายวัชรศักดิ์ สงค์ปาน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมืองถลาง
นายนิโรธ สุเภากิจ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เมืองถลาง
นายสมชาย บุญรักษา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เมืองถลาง
นางสาวเย็นจิต พงษ์อักษร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เมืองถลาง
นางสายชล ส่งแสง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เมืองถลาง

นางสาวณัฏฐธิดา จันทร์เกษ
นางสาวกรกมล ภิรมย์ญา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

16
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเมืองถลาง โทรศัพท์: 076-621142 อีเมล์: Thalang@mt.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นิโรธ สุเภากิจ โทรศัพท์: 08108933512 อีเมล์: nirot2008@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ