โรงเรียนเมืองถลาง


ประวัติโรงเรียนเมืองถลาง

 

                โรงเรียนเมืองถลางเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ประจำอำเภอถลาง จัดการศึกษาแบบสหศึกษา  เริ่มเปิดการสอนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม  2514

พ.ศ. 2519    ขยายชั้นเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ฝรั่งเศส

พ.ศ. 2520   เปิดแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

พ.ศ. 2521   เปิดแผนการเรียนเกษตรกรรมในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

พ.ศ. 2525   ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลางดีเด่น

พ.ศ. 2529   ได้รับเกียรติประวัติจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ว่าเป็นโรงเรียนสนับสนุนการดำเนินการ

                   ห้องสมุดดีเด่น

พ.ศ. 2531   ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลางดีเด่น (ครั้งที่ 2 )

พ.ศ. 2534   ได้รับรางวัล "โรงเรียนพัฒนาห้องสมุดตามนโยบายกรมสามัญศึกษาดีเด่น"

พ.ศ. 2537   เปิดสอนหลักสูตร ปวช. สาขาพาณิชยกรรม

พ.ศ. 2539   ได้รับโล่รางวัลโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาดีเด่น จากกรมสามัญศึกษา

พ.ศ. 2540   รางวัลพระราชทานสถานศึกษาที่จัดการศึกษาได้มาตรฐานดีเด่น

พ.ศ. 2541   ได้รับโล่รางวัลศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยดีเด่น

พ.ศ. 2546   ได้รับโล่เชิดชูเกียรติเป็นโรงเรียนดีเด่นที่ดำเนินการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดตามนโยบายประกาศสมครามขั้นแตกหักเพื่อเอาชนะยาเสพติด

พ.ศ. 2546   ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียน 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝันประจำอำเภอถลาง

พ.ศ. 2548    ได้รับป้ายเชิดชูเกียรติเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน

พ.ศ. 2547 - 2549 ได้รับโล่ เชิดชูเกียรติโรงเรียนที่มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนยอดเยี่ยม จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต

พ.ศ. 2549   ได้รับโล่เชิดชูเกียรติโรงเรียนที่มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนยอดเยี่ยม จากองค์การแพลนประเทศไทย

พ.ศ. 2549   ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดชมรม TO BE  NUMBER  ONE .ในสถานศึกษา  จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี

พ.ศ. 2549   ได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมสร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีแก่เยาวชนในเรื่องความยุติธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตจากกระทรวงยุติธรรม

พ.ศ. 2552   ได้รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติ กิจกรรมการแข่งขันผลงานสร้างสรรค์คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2552

พ.ศ. 2553   ได้รับรางวัลพระราชทานโล่เกียรติยศ "โครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติยอดเยี่ยม ระดับประเทศ" จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

พ.ศ. 2554    ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาจากองค์กรภายนอกสถานศึกษา รอบสาม โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)

พ.ศ. 2555   ได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบสถานศึกษาพอเพียง ประจำปี 2554

                   ได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสีเขียว ประจำปี 2554  จากการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย

                    ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น ในโครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น  ประจำปี 2554

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายวัชรศักดิ์ สงค์ปาน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมืองถลาง
นายนิโรธ สุเภากิจ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เมืองถลาง
นายสมชาย บุญรักษา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เมืองถลาง
นางสาวเย็นจิต พงษ์อักษร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เมืองถลาง

นายอาคม สุวรรณบำรุง
นางสาวอุษารัตน์ อามุตตาภรณ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

45
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเมืองถลาง โทรศัพท์: 076-621142 อีเมล์: Thalang@mt.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นิโรธ สุเภากิจ โทรศัพท์: 08108933512 อีเมล์: nirot2008@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ