โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 •    คณะกรรมการที่ปรึกษา   

       ประกอบด้วย      

                      1.  นายสุริยา  จันทร์สงค์                           ประธานกรรมการ      

                      2.  นายพงษ์ศักดิ์  พินิจ                             รองประธาน       

                      3.  นางสาวสุนิสา ทับทิมทอง                     กรรมการและเลขานุการ      

     คณะกรรมการสภานักเรียน        

       ประกอบด้วย       

                      1.  เด็กหญิงศรัญชนก  แขวงเสวียด            ประธานนักเรียน      

                      2.  เด็กหญิงรัชนีวรรณ  สุขเปีย                   รองประธาน      

                      3.  เด็กหญิงอนงค์ลักษณ์ สินรื่น                  ฝ่ายประชาสัมพันธ์      

                      4.  เด็กหญิงรัตติญา ศรประดิษฐ์                  ฝ่ายความสะอาด      

                      5.  เด็กหญิงนิพาดา พวงนุ้ย                        ฝ่ายความสะอาด     

                      6.  เด็กชายชยุตฆ์ ทองชนะ                        ฝ่ายความสะอาด     

                      7.  เด็กชายยศภัทร  แก้วพิชัย                     ฝ่ายวิชาการ      

                      8.  เด็กหญิงเพ็ญยุพา สุทะพินธุ                   ฝ่ายปฏิคม     

                      9.  เด็กหญิงเจนจิรา อุ่นแก้ว                        ฝ่ายปฏิคม      

                     10. เด็กหญิงสุพรรณษา  สุธาโภชน์              ฝ่ายปฏิคม      

                     11.  เด็กหญิงกชกร โต๊ะหลี                         ฝ่ายปฏิคม/ฝ่ายวิชาการ      

                     12. เด็กชายเสกสรรค์ เหมือนสันเทียะ           ฝ่ายกีฬา    

                     13. เด็กชายกิตติพงษ์ บัวแก้ว                      ฝ่ายกีฬา      

                     14. เด็กหญิงภัทรวดี หีตเพ็ง                        ฝ่ายวิชาการ    

                     15. เด็กหญิงชนัญชิดา จันทร์ภูชงค์               ฝ่ายกีฬา     

                     16. เด็กชายอิทธิพล สุขสม                           ฝ่ายกีฬา     

                     17. เด็กหญิงศศิวิมล ยังมณี                          ฝ่ายวิชาการ/ประชาสัมพันธ์  

                     18. เด็กหญิงพรรษชนก ณ นคร                    ฝ่ายประชาสัมพันธ์     

                     19. เด็กหญิงบัณฑิตา มาสแก้ว                     เลขานุการ     


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-03 12:50:38 น.

โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โทรศัพท์: 077380273 อีเมล์: baanklongna@surat1.go.th
เว็บมาสเตอร์:: วิภาวดี ชูทอง โทรศัพท์: 077380273 อีเมล์: Kruwipawadee6532@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]