โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •    พันธกิจ (Mission)   

            1.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและทักษะในศตวรรษที่ 21  

            2.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามสายงานและมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

            3.พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีให้ทันต่อความก้าวหน้าในยุคดิจิทัล     

            4.บริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้เรียนและชุมชน     

            5.ส่งเสริมสนุบสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มโนราห์ เพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น    

            6.ส่งเสริม สนับสนุนและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ด้วยระบบบริหารที่เน้นการมีส่วนร่วม 

                มีความรู้รักสามัคคี เพื่อจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน  

   

     เป้าประสงค์ (Goals)   

            1.นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มีทักษะตามศตวรรษที่ 21      

            2.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถอย่างมืออาชีพ     

            3.โรงเรียนมีนวัตกรรมและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและใช้เทคโนโลยีทันสมัย      

            4.โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ        

            5.โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นมโนราห์ในทุกระดับชั้น      

            6.ระบบบริหารจัดการของดรีงเรียนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล              

   

     ยุทธศาสตร์   

            ข้อ 1 ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ผ่านกระบวนการออกแบบการจัดการเรียนรู้ของครู    

            ข้อ 2 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ        

            ข้อ 3 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนสัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและทันสมัย       

            ข้อ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม       

            ข้อ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา      


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-03 12:50:38 น.

โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โทรศัพท์: 077380273 อีเมล์: baanklongna@surat1.go.th
เว็บมาสเตอร์:: วิภาวดี ชูทอง โทรศัพท์: 077380273 อีเมล์: Kruwipawadee6532@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]