โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •    พันธกิจ (Mission)   

            1.พัฒนางานวิชาการให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานระดับชาติ    

            2.จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งทักษะในการดำรงชีวิต   

            3.พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการทำงานเพื่อเป็นครูมืออาชีพ     

            4.ส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีให้ทันต่อความก้าวหน้าในปัจจุบัน       

            5.จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี โดยนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้      

            6.จัดกิจกรรมส่งเสริมการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่สถานศึกษาและใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข     

            7.ประสานสัมพันธ์ ระดมบุคลากรและทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา     

   

     เป้าประสงค์ (Goals)   

            1.ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง      

            2.นักเรียนทุกคนมีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ที่พึงประสงค์ เก่ง ดี มีสุข     

            3.ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ      

            4.บุคลากรสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนและการทำงานได้         

            5.หลักสูตรสถานศึกษาสนองความต้องการของท้องถิ่นโดยชุมชนมีส่วนร่วม       

            6.โรงเรียนมีกระบวนการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน         

            7.โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ       

   

     ยุทธศาสตร์   

            ข้อ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ      

            ข้อ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง         

            ข้อ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน       

            ข้อ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ        

            ข้อ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล     

            ข้อ 6 พัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษา       

            ข้อ 7 พัฒนาเทคโนโลยีสู่ความเป็นสากล       


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-09-19 14:37:54 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุริยา จันทร์สงค์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสิริเพ็ญ ปลื้มใจ

 • นางสาวจุฑามาศ ศรีวิมลสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,425
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โทรศัพท์: 077380273 อีเมล์: baanklongna@surat1.go.th
เว็บมาสเตอร์:: วิภาวดี ชูทอง โทรศัพท์: 077380273 อีเมล์: Kruwipawadee6532@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]