โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2














ประวัติโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม

 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

         โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม  เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2   ตั้งอยู่เลขที่ 66/2   หมู่ที่ 2    ตำบลบางเดือน    อำเภอพุนพิน    

จังหวัดสุราษฎร์ธานี     รหัสไปรษณีย์  84130   โทรศัพท์หมายเลข  077-443039  

 มีระยะทาง ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

 ประมาณ 25  กิโลเมตร  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 -  6   มีเนื้อที่  6 ไร่

โดยมีกำนันพิณ  กองประดิษฐ์ กำนันตำบลบางเดือนและท่านขุนพิพิธสุพรรณภูมิ นายอำเภอท่าโรงช้าง

ได้ร่วมกันจัดตั้งโรงเรียนขึ้นเป็นทางการ  เปิดเรียนเมื่อวันที่ 27  กรกฎาคม  พ.ศ. 2461  ทำการสอนโดย

หลวงพ่อพัว จิตรัตน์ และนายเริ่ม เสมสันต์ ทำการสอนในโรงธรรมของวัดจันทร์ประดิษฐาราม   

ปัจจุบันโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม มีอายุ 95  ปี มีจำนวนเขตพื้นที่บริการ 4 เขตได้แก่  หมู่ 1 หมู่ 2   หมู่ 3 

และหมู่ 4  ต.บางเดือน   อ.พุนพิน   จ.สุราษฎร์ธานี    ปัจจุบันมีผู้บริหารโรงเรียน  1 คน   ครูผู้สอน 5  คน 

ครูจ้างสอน  1    คน  ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม 1  คน   นักการภารโรง  1  คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นางสุชัญญา แพเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดจันทร์ประดิษฐาราม

นายประเทือง กลิ่นเมฆ
นายศักดิ์สิทธิ์ พรหมากร





สถิติการเข้าเยี่ยมชม

7
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557



โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โทรศัพท์: 077443039 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: น.ส. ศิริวราพร ศิริวัฒนะสกุล โทรศัพท์: 0846259899 อีเมล์: eidjaeid@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ