โรงเรียนสหกรณ์นิคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ประวัติโรงเรียนสหกรณ์นิคม

 

โรงเรียนสหกรณ์นิคม ( เกษตรศาสตร์นุสรณ์ 38 )  ตั้งอยู่หมู่ที่  4  ตำบลตะกุกเหนือ  อำเภอวิภาวดี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  15  มีนาคม  พ.ศ. 2526  เพื่อบริการการศึกษาแก่บุตรหลานของสมาชิกชาวนิคมสหกรณ์ท่าฉาง  จำกัด  ซึ่งอยู่ที่หมู่บ้านเกาะข่อย

( สหกรณ์นิคมปัจจุบัน ) หมู่ที่  4  ตำบลตะกุกเหนือ  อำเภอคีรีรัฐนิคม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จึงเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอคีรีรัฐนิคมในขณะนั้น

              วันที่  15  มีนาคม  พ.ศ. 2526  มีอาคารเรียนแบบ ป.1 ก  ขนาด  4  ห้องเรียนหลังแรก  คณะนิสิตนักศึกษาอาสาสมัครมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จำนวน  60  คน  ร่วมกับสมาชิก

นิคมสหกรณ์ท่าฉาง จำกัด  ได้ร่วมมือกันก่อสร้างจนแล้วเสร็จ  มูลค่า 250,000  บาท  ซึ่งเสร็จในวันที่ 

2  เมษายน  พ.ศ. 2526  และทำพิธีมอบให้สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยมี

นายเลิศศักดิ์  หิรัญชาติ  ผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นผู้รับมอบ

              วันที่  17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2526  สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอคีรีรัฐนิคมได้แต่งตั้ง นายวินัย  กล่อมเมือง  อาจารย์ 1 โรงเรียนวัดอรัญญาราม  มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

              วันที่  19  พฤษภาคม  พ.ศ. 2526  โรงเรียนได้เปิดทำการสอนครั้งแรกโดยมอบหมายให้

นายปราโมทย์  เนตรรุ่ง  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านเชี่ยวมะปราง ทำการสอนเป็นปฐมฤกษ์  มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  จำนวน  32  คน

              วันที่  1  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2526  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  แต่งตั้ง นายวินัย  กล่อมเมือง  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

              วันที่  1  เมษายน  พ.ศ. 2535  กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย  ได้ประกาศแต่งตั้ง

กิ่งอำเภอวิภาวดี   โดยแยกพื้นที่ตำบลตะกุกเหนือ  และตำบลตะกุกใต้ ของอำเภอคีรีรัฐนิคม เป็นเขตการปกครอง  โรงเรียนสหกรณ์นิคม  จึงโอนมาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษากิ่งอำเภอวิภาวดี

             

              วันที่  31  สิงหาคม  พ.ศ. 2537  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  แต่งตั้ง

นายวินัย  กล่อมเมือง  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ระดับ  7

              วันที่  20  สิงหาคม  พ.ศ. 2540  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  แต่งตั้ง

นายวินัย  กล่อมเมือง  ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนระดับ  8

              วันที่  12  มกราคม  พ.ศ. 2544  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  แต่งตั้ง

นายสุธรรม  สังข์เรียง  ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนระดับ  8

              วันที่  7  กรกฎาคม  พ.ศ. 2546  เข้าสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต  2

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

              วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2546  เป็นโรงเรียนโครงการ “ หนึ่งอำเภอ  หนึ่งโรงเรียนในฝัน ”

ตามมติคณะรัฐมนตรีที่ได้มอบให้กระทรวงศึกษาธิการรับดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลยุคปฏิรูปการศึกษา

              วันที่  22  พฤษภาคม  พ.ศ. 2549  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต  2

แต่งตั้งให้ นายพลศักดิ์  ทองพัฒน์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสหกรณ์นิคม

              วันที่  4  ตุลาคม  พ.ศ. 2550  ได้รับงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียน 

แบบ  105/29  พร้อมต่อเติมชั้นล่างเป็นห้องประชุม  ห้องสมุด  และห้องน้ำห้องส้วม  จากธนาคารอาคารสงค์เคราะห์  ( สำนักงานใหญ่ )  จำนวน  2,500,000  บาท

              วันที่  11  ธันวาคม  พ.ศ. 2555  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต  2  แต่งตั้งให้ นายสมบูรณ์  มีโพธิ์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสหกรณ์นิคม

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-06-25 12:21:10 น.

นายสมบูรณ์ มีโพธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สหกรณ์นิคม

นางฟองจันทร์ สะโรจน์
นางพนิดา ทองศรี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,062
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสหกรณ์นิคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โทรศัพท์: 077292034 อีเมล์: sahakornnikom@yahoo.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวธิดารัตน์ เหล็กเนตร โทรศัพท์: 0848383352 อีเมล์: aelly1984@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]