โรงเรียนสหกรณ์นิคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2


ประวัติโรงเรียนสหกรณ์นิคม

 

๑.๑ ข้อมูลทั่วไป

 

(๑) ที่ตั้ง    โรงเรียนสหกรณ์นิคม    ตั้งอยู่เลขที่  ๒๑๙   หมู่ที่ ๔    ตำบลตะกุก  เหนือ      อำเภอ

วิภาวดี   จังหวัดสุราษฎร์ธานี    รหัสไปรษณีย์  ๘๔๑๘๐  โทรศัพท์  ๐๗๗ ๒๙๒๐๙๗  โทรสาร ๐๗๗

๒๙๒๐๓๔   ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ท่าฉาง มีเนื้อที่ ๕๓ ไร่ ๓ งาน ๔๘ ตารางวา  ตามหนังสืออนุญาต  กรมส่งเสริมสหกรณ์ กองสหกรณ์นิคม ที่ กษ ๑๑๐๘/๑๒๒๕๑ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๑

                                (๒) สังกัด    โรงเรียนสหกรณ์นิคม    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา       สุราษฎร์ธานี  เขต ๒  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

                                (๓)   ประวัติของโรงเรียน  โรงเรียนสหกรณ์นิคม ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๕    เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๒๖ โดยราษฎรที่อยู่ในนิคมสหกรณ์ท่าฉาง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นสถานศึกษาสำหรับบุตรหลาน

                                (๔) การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนสหกรณ์นิคม จัดการเรียนการสอน ๒ ระดับ คือ

                                   - ระดับปฐมวัย เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๓ ขวบ – ชั้นอนุบาลปีที่ ๒         

                                   - ระดับประถมศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

                          (๕) เขตบริการ โรงเรียนสหกรณ์นิคม มีเขตบริการ  ในตำบลตะกุกเหนือ  จำนวน  ๖  หมู่บ้าน  คือ  หมู่ที่ ๔  หมู่ที่ ๑๐  หมู่ที่ ๑๒   หมู่ที่ ๑๕ และหมู่ที่ ๑๗

(๖) ศาสนา   ประชากรร้อยละ ๑๐๐ นับถือศาสนาพุทธ

(๗) สภาพเศรษฐกิจ  ประชากรทั่วไป ร้อยละ ๑๐๐ ย้ายมาจากที่อื่น       เพื่อมาทำสวน

ยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน และอีกส่วน เพื่อมาหาที่อยู่ใหม่  โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มอาชีพต่าง ๆ  คือ

-  ทำสวนยางพารา     ประมาณ       ร้อยละ ๗๐

- ทำสวนปาล์มน้ำมัน ประมาณ         ร้อยละ ๑๐

-  เป็นลูกจ้างในสวนยางและสวนปาล์มน้ำมันประมาณ   ร้อยละ  ๑๕

-  ค้าขายประมาณ   ร้อยละ ๕

                (๘)  ภูมิลำเนาของประชากรที่เป็นผู้ปกครองนักเรียน

- อาศัยอยู่บ้านของตนเอง  ร้อยละ ๖๐

- อาศัยอยู่บ้านนายจ้าง  ร้อยละ ๔๐

(๙)  ประชากรที่เป็นผู้ปกครองนักเรียน

                   (๑)   มีสวนยางพาราเป็นของตนเอง  ร้อยละ ๖๐                                                                 (๒)  มีสวนปาลม์น้ำมันเป็นของตนเอง  ร้อยละ ๒๐

                                (๓)   เป็นลูกจ้างในสวนยางพารา และสวนปาลม์น้ำมัน ร้อยละ ๔๐    

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2013-06-11 10:41:19 น.

นายสมบูรณ์ มีโพธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สหกรณ์นิคม

นางฟองจันทร์ สะโรจน์
นางพนิดา อินทรมณี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

0000
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสหกรณ์นิคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โทรศัพท์: 077292097 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ศุภัสตุ์ตรี คำศรีสุข โทรศัพท์: 0819681699 อีเมล์: jisaw111@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ