โรงเรียนบ้านนาสาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11


ประวัติโรงเรียนบ้านนาสาร

 

1.1ประวัติโรงเรียน

  • นามโรงเรียน เรียกว่า “โรงเรียนบ้านนาสาร”  โดยหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ   ที่ 11469/2494
  • ที่ตั้งโรงเรียน ในตอนแรกยังหาที่ตั้งโรงเรียนได้ไม่แน่นอน แต่เพื่อให้ทันตามเวลากำหนดในปีการศึกษา 2494  คณะกรรมการอำเภอบ้านนาสาร พร้อมด้วยพระมหาบุญมี  เจ้าอาวาสวัดอภัยเขตตาราม  ตลอดจนชาวบ้านพร้อมใจกันให้ใช้หอฉันของวัดอภัยเขตตารามเป็นสถานที่ให้การศึกษา แก่นักเรียนชั่วคราวและได้ใช้สถานที่แห่งนี้เป็นเวลา 2 ปี 1 เดือน  21วัน
  • เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2494 โดยอาศัยหอฉันของวัดอภัยเขตตารามเป็นอาคารเรียน มีนายแผ้ว พรหมสวัสดิ์ เป็นครูใหญ่  นางสาวสมจิต  เดชะ เป็นครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ตามหนังสือแผนกศึกษาธิการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 1116/2494 ลงวันที่  7 มิถุนายน  พ.ศ. 2494  ในวันพิธีเปิด  นายเจริญ  วิทยศักดิ์   ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ทำการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี   เป็นประธานการเปิดภาคเรียน และนายนอง ปาณชู  นายอำเภอบ้านนาสาร กล่าวในนามข้าราชการพ่อค้า ประชาชนอำเภอบ้านนาสาร หลังจากนั้น นายแผ้ว  พรหมสวัสดิ์  เริ่มทำการสอนเป็นปฐมฤกษ์  เรื่อง “หลักเกณฑ์ในการเล่าเรียน”
  • การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในปีแรกนั้น ดำเนินการตามระเบียบของกรมสามัญศึกษา ว่าด้วยการรับนักเรียน พุทธศักราช  2487  โดยคำสั่งของนายนอง ปาณชู  นายอำเภอบ้านนาสาร  ได้จัดการไปตามข้อเสนอของนายวิญญ์  ฉวาง  ศึกษาธิการอำเภอ บ้านนาสาร โดยมีนายแผ้ว พรหมสวัสดิ์    เป็นประธานกรรมการ  มีนักเรียนสมัครเข้าเรียน 71คน      รับไว้ได้เพียง  40  คน  เป็นนักเรียนชาย  28 คน นักเรียนหญิง  12  คน            
  • ที่ตั้งโรงเรียน   ปัจจุบันโรงเรียนบ้านนาสารตั้งอยู่ที่หมู่บ้านทุ่งคาเกรียนในเขตเทศบาล  นาสาร   ด้านหน้าติดถนนเหมืองทวด ห่างจากสถานีรถไฟนาสาร  ประมาณ   1  กิโลเมตร
  • การจัดตั้งอาคารเรียนถาวร   การจัดตั้งอาคารเรียนถาวรทางการต้องการที่ดินไม่น้อยกว่า    6 ไร่   แต่ด้วยความสามารถของ นายวิญญ์   ฉวาง  ศึกษาธิการอำเภอบ้านนาสารและคณะกรรมการอำเภอบ้านนาสาร  ช่วยกันจัดหาที่ดินได้  13 ไร่   3 งาน  30  ตารางวา  อาคารเรียนถาวรหลังแรกเป็นเรือนไม้ชั้นเดียว  ใต้ถุนสูง 5  ห้องเรียน   ทำพิธีวางศิลาฤกษ์  เมื่อวันที่ 21  ตุลาคม  พ.ศ. 2495  เวลา  10.40 น. โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานฝ่ายฆราวาส  และพระครูอภัยเขตตาราม  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  ในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกนี้  ได้รับเงินงบประมาณการสร้างเพียง 180,000 บาท   สร้างตามแบบแปลนแผนผังโรงเรียนประจำอำเภอ  แบบ 2 (2495)  ซึ่งเงินงบประมาณจำนวนนี้ไม่สามารถจัดสร้างได้   แต่ด้วยการช่วยเหลือของนายวิญญ์  ฉวาง   ศึกษาธิการอำเภอบ้านนาสาร  และนายเที่ยว  เวียงวีระ กำนันตำบลทุ่งเตา ช่วยจัดหาไม้มาได้ในราคาต่ำ การก่อสร้างจึงสำเร็จ  ซึ่งถ้าถือเป็นราคาตามท้องตลาด อาคารเรียนหลังแรกจะต้องใช้งบประมาณไม่ต่ำกว่า  270,000  บาท  อาคารเรียนหลังแรกนี้ใช้เป็นสถานที่เรียน เมื่อวันที่  3 กรกฎาคม พ.ศ.2496  เนื่องจากสถานที่ดินเดิมเป็นป่าไผ่และจอมปลวก  จึงต้องใช้แรงครูและนักเรียนช่วยกันถากถางและปรับให้ราบ  แต่ไม่เรียบร้อย คณะผู้ปกครองนักเรียนโดยการนำของนายสันต์ สกุลแต่ง เสมียนใหญ่บริษัทไซมิสตีนซินติเกด  ห้วยมุด  จัดหาเงินและจ้างคนขุดปราบที่ใช้เป็นสนามของโรงเรียนได้ในปี พ.ศ. 2500
  • สภาพของโรงเรียนบ้านนาสาร
    • ที่ดินของโรงเรียน

พ.ศ.   2495   โรงเรียนได้ที่ดิน 13 ไร่  3  งาน  30 ตารางวา

พ.ศ.   2515   กรมสามัญศึกษา  ซื้อที่ดินของ  นายแจว  ประไพรวรรณ  จำนวน 7 ไร่  ด้วยเงินงบประมาณ 350,000 บาท  เมื่อวันที่   29   กันยายน  พ.ศ. 2515  ที่ดินแปลงนี้ติดกับที่ดินเดิมทางทิศตะวันตก

พ.ศ.   2516  ประชาชนโดยการนำของ นายชัช   อุตตมางกูร   จัดซื้อที่ดินของ  นายสุม่า   ระยะปูโล  จำนวน 8  ไร่   ด้วยราคา   35,000  บาท   เมื่อวันที่ 11  มิถุนายน   พ.ศ.2516  เพื่อให้เป็นหมู่บ้านพักครู ที่ดินแปลงนี้อยู่ห่างจากโรงเรียนประมาณ 2  กิโลเมตร  ในเส้นทางนาสาร-บ้านดอน  (รวมที่ดินของโรงเรียนบ้านนาสารทั้งสิ้น 28 ไร่   3  งาน  30  ตารางวา)

  อาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียน

พ.ศ.   2495   สร้างอาคารเรียนหลังแรกเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูงจำนวน 3  ห้องเรียน ด้วยเงินงบประมาณ  180,000  บาท   และโรงเรียนได้จัดหาเงินสร้างเพิ่มเติมอาคารชั้นล่างจนเต็ม 10  ห้องเรียน สำเร็จในปี 2509  ขนาดของอาคารเรียนหลังนี้  41x11  เมตร

พ.ศ.   2509   สร้างอาคารอุตสาหกรรมศิลป์ ขนาด 10x24 เมตร ด้วยเงินงบประมาณ 90,000 บาท

                                        พ.ศ.   2510   สร้างบ้านพักครู 1 หลัง  ด้วยเงินงบประมาณ 50,000   บาท

                                        พ.ศ.   2512   สร้างบ้านพักครู 1 หลัง   ด้วยเงินงบประมาณ   50,000  บาท

พ.ศ.   2513   สร้างอาคารเรียนไม้สองชั้น ขนาด  31.5x10 เมตร จำนวน 6 ห้องเรียน ด้วยเงินงบประมาณ 360,000  บาท

สร้างโรงอาหาร-หอประชุม ขนาด 12x32 เมตร ด้วยเงินงบประมาณ 200,000 บาท

สร้างอาคารชีวเกษตร ขนาด 9x24 เมตร ด้วยเงินงบประมาณ 170,000 บาท

พ.ศ.   2514  สร้างอาคารคหกรรมศิลป์ ขนาด 10x10.5 เมตร ด้วยเงินงบประมาณ  70,000  บาท

                                        สร้างบ้านพักครู  1 หลัง  ด้วยเงินงบประมาณ  50,000  บาท

 สร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม 1 หลัง ขนาด 4 ที่นั่ง  ด้วยเงินงบประมาณ  30,000  บาท

พ.ศ.   2515   สร้างอาคารเรียนแบบ 216  ขนาด 27x10  เมตร จำนวน 4  ห้องเรียน  ด้วยเงินงบประมาณ 199,000  บาท

                                    สร้างบ้านพักครู จำนวน 3  หลัง  ด้วยเงินงบประมาณ  150,000  บาท

พ.ศ.   2516  สร้างบ้านพักครู  1  หลัง  และบ้านพักภารโรง 1  หลัง  ด้วยเงินงบประมาณ  80,000   บาท

สร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม  จำนวน 2  หลัง   ขนาด 8  ที่นั่ง ด้วยเงินงบประมาณ  60,000  บาท

พ.ศ.   2 517  สร้างบ้านพักภารโรง  จำนวน 2 หลัง ด้วยเงินงบประมาณ 60,000 บาท ที่หมู่บ้านนาเตรียะ

สร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม จำนวน  1  หลัง  ขนาด 4  ที่นั่ง  ด้วยเงินงบประมาณ  30,000  บาท

พ.ศ.   2518    สร้างบ้านพักครู จำนวน  1 หลัง  ด้วยเงินงบประมาณ  80,000บาท ที่หมู่บ้านนาเตรียะ

สร้างห้องน้ำ-ห้องจำนวน1หลังขนาด 4 ที่นั่ง ด้วยเงินงบประมาณ 40,000  บาท

 

พ.ศ. 2519   สร้างบ้านพักครู จำนวน 2  หลัง  บ้านพักภารโรง 1 หลัง  ด้วยเงินงบประมาณ 200,000  บาท   

                          สร้างอาคารอุตสาหกรรมศิลป์  1 หลัง  ขนาด  10x28 เมตร  ด้วยเงินงบประมาณ 280,000  บาท

สร้างห้องน้ำ–ห้องส้วม 1 หลัง ขนาด 8 ที่นั่ง ด้วยเงินงบประมาณ 40,000  บาท

พ.ศ. 2520   สร้างอาคาร 4 ชั้น แบบ 424 ก  ขนาด 31.5x9 เมตร  จำนวน 12 ห้องเรียนด้วยเงินงบประมาณ ปี 2519 จำนวน  2,000,000 บาท

สร้างอาคารหอประชุมขนาดใหญ่  ขนาด 21 x 42  เมตร  ด้วยเงินงบประมาณ  900,000  บาท

สร้างบ้านพักครู จำนวน 1  หลัง  ด้วยเงินงบประมาณ  70,000 บาท

พ.ศ. 2521    ได้รับงบประมาณ 50,000  บาท ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว แบบ  004 จำนวน  5  ห้องเรียน

ได้รับงบประมาณ 80,000 บาท เป็นค่าสร้างบ้านพักครูจำนวน 1 หลัง

พ.ศ. 2522    ได้รับงบประมาณ  2,500,000  บาท  เป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  424 ก (ต่อเติม)  จำนวน 12 ห้องเรียน (ขนาด 9x31.5 เมตร)

   ได้รับงบประมาณ 80,000 เป็นค่าสร้างบ้านพักครูจำนวน 1 หลัง  ขนาด  6Í8 เมตร                 

พ.ศ. 2525    ได้รับงบประมาณ6,200,000 บาท เป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 418 ค

พ.ศ. 2530   ได้รับงบประมาณสร้างอาคารฝึกงาน แบบ  204/27 จำนวน  1 หลัง   ด้วยเงินงบประมาณ  2,826,000  บาท

ได้รับงบประมาณสร้างห้องน้ำ–ห้องส้วม แบบมาตรฐาน 6 ที่   จำนวน 6  หลัง   เป็นเงิน  996,000  บาท 

พ.ศ.  2535  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารฝึกงาน แบบ 204/27 จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน  2,900,000  บาท

พ.ศ. 2537   ได้รับงบประมาณ สร้างอาคารหอประชุม-โรงอาหารแบบ 101 ล  จำนวน 1 หลังเป็น เงิน  6,153,000  บาท

 

 

 

 

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2013-06-25 09:38:19 น.


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาสาร
นายประหยัด ไทยเสน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาสาร
นายวินิจ ศุภศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาสาร
นายสมควร กาฬรัตน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาสาร
นายพยนต์ ไทยเกิด
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาสาร

นายอรรถพร พุทธารักษ์
นายสุรัสดา รักษ์ยศ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

00024
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โทรศัพท์: 077-341150 อีเมล์: bssschool@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: อัจจิมา ศุภสิทธิยรรยง โทรศัพท์: 0898731635 อีเมล์: ku.dada@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ