ประวัติโรงเรียนพุนพินพิทยาคม

 

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนพุนพินพิทยาคม

          โรงเรียนพุนพินพิทยาคมเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษประจำอำเภอพุนพิน สังกัดสำนัดงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2  กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาแบบสหศึกษา มีประวัติความเป็นมาดังนี้
 20  กุมภาพันธ์   2518 อำเภอขอจัดตั้งโรงเรียนประจำอำเภอ
        มีนาคม       2518 กรมสามัญศึกษาให้จังหวัดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 4    มิถุนายน      2518 ว่าที่ ร.ต.สมโพธิ์  พรหมหิตาทร  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่
 10  มิถุนายน      2518 กรมสามัญศึกษาให้รับนักเรียน 2 ห้อง 90 คน
 13  มิถุนายน      2518 กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งชื่อโรงเรียน "พุนพินพิทยาคม"
 26  มิถุนายน      2518 เปิดสอนวันแรกในอาคารเรียนชั่วคราว
      ปีการศึกษา   2524 เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
                          2527 รับคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตร
                          2528 รับคัดเลือกเข้าโครงการสอนวิชาชีพเพิ่มเติมของเขตการศึกษา 3
                          2528 เป็นโรงเรียนในโครงการนิเทศภายในของเขตการศึกษา 3
                          2536 เป็นโรงเรียนแม่แบบแนะแนว โรงเรียนเป้าหมายการพัฒนางานแนะแนว และ สอร. โรงเรียนการพัฒนาห้องสมุดแบบเครือข่าย ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิชาศิลปศึกษา ดนตรีและนาฏศิลป์
                          2540 เป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา
                          2545 เป็นโรงเรียนแกนนำการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                          2547 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  และคณิตศาสตร์ของสถานศึกษา

                          2548  โรงเรียนเป็นศูนย์ ERIC ของเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 2

                          2551  โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง

                          2551  เป็นโรงเรียนร่วมโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกกับชมรมพุทธศาสน์สากล

                         2552  เป็นโรงเรียนสีขาว

                         2553   ได้รับการรับรองโรงเรียนมาตรฐานระบบต้านยาเสพติด  จากอาสากาชาด  สภากาชาดไทย

                         2553  เป็นโรงเรียนนำร่องความปลอดภัยด้านจราจร  ระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี

                         2556  ได้รับรางวัลสถานศึกษาพอเพียง  กระทรวงศึกษาธิการ

                         2557  ได้รับรางวัลโรงเรียนระดับเพชร  ในโครงการโรงเรียนต้นแบบระบบมาตรฐานต้านยาเสพติด

                         2557  สถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้  และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                         2558  ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นโรงเรียนดีเด่นในการส่งเสริมพัฒนาและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ความเสียสละและการเป็นผู้นำ

                       

 

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-07-04 14:22:32 น.

นายถาวร แสงเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พุนพินพิทยาคม
นางจิรพรรณ์ มุกดารัตน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พุนพินพิทยาคม
นายสมชาย วิเชียรชัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พุนพินพิทยาคม
นายเรืองชัย นุชพานิช
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พุนพินพิทยาคม
นายไพศาล ชนีมาส
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พุนพินพิทยาคม

นางวิยะดา วิจารณ์
นางเรณู ตรีอุดม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,889
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โทรศัพท์: 077311321 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ศุภลักษณ์ พลเพชร โทรศัพท์: 0856899528 อีเมล์: psupalak@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]