ประวัติโรงเรียนพุนพินพิทยาคม

 

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนพุนพินพิทยาคม

          โรงเรียนพุนพินพิทยาคมเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษประจำอำเภอพุนพิน สังกัดสำนัดงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2  กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาแบบสหศึกษา มีประวัติความเป็นมาดังนี้
 20  กุมภาพันธ์   2518 อำเภอขอจัดตั้งโรงเรียนประจำอำเภอ
        มีนาคม       2518 กรมสามัญศึกษาให้จังหวัดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 4    มิถุนายน      2518 ว่าที่ ร.ต.สมโพธิ์  พรหมหิตาทร  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่
 10  มิถุนายน      2518 กรมสามัญศึกษาให้รับนักเรียน 2 ห้อง 90 คน
 13  มิถุนายน      2518 กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งชื่อโรงเรียน "พุนพินพิทยาคม"
 26  มิถุนายน      2518 เปิดสอนวันแรกในอาคารเรียนชั่วคราว
      ปีการศึกษา   2524 เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
                          2527 รับคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตร
                          2528 รับคัดเลือกเข้าโครงการสอนวิชาชีพเพิ่มเติมของเขตการศึกษา 3
                          2528 เป็นโรงเรียนในโครงการนิเทศภายในของเขตการศึกษา 3
                          2536 เป็นโรงเรียนแม่แบบแนะแนว โรงเรียนเป้าหมายการพัฒนางานแนะแนว และ สอร. โรงเรียนการพัฒนาห้องสมุดแบบเครือข่าย ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิชาศิลปศึกษา ดนตรีและนาฏศิลป์
                          2540 เป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา
                          2545 เป็นโรงเรียนแกนนำการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                          2547 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  และคณิตศาสตร์ของสถานศึกษา

                          2548  โรงเรียนเป็นศูนย์ ERIC ของเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 2

                          2551  โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง

                          2551  เป็นโรงเรียนร่วมโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกกับชมรมพุทธศาสน์สากล

                         2552  เป็นโรงเรียนสีขาว

                         2553   ได้รับการรับรองโรงเรียนมาตรฐานระบบต้านยาเสพติด  จากอาสากาชาด  สภากาชาดไทย

                         2553  เป็นโรงเรียนนำร่องความปลอดภัยด้านจราจร  ระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี

                         2556  ได้รับรางวัลสถานศึกษาพอเพียง  กระทรวงศึกษาธิการ

                         2557  ได้รับรางวัลโรงเรียนระดับเพชร  ในโครงการโรงเรียนต้นแบบระบบมาตรฐานต้านยาเสพติด

                         2557  สถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้  และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                         2558  ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นโรงเรียนดีเด่นในการส่งเสริมพัฒนาและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ความเสียสละและการเป็นผู้นำ

                       

 

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-06-29 15:27:20 น.

นายถาวร แสงเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พุนพินพิทยาคม
นายสมชาย วิเชียรชัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พุนพินพิทยาคม
นายเรืองชัย นุชพานิช
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พุนพินพิทยาคม

นางจันจิรา แก้วบำรุง
นางเพชรา ทรายขาว

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,143
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โทรศัพท์: 077311321 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ศุภลักษณ์ พลเพชร โทรศัพท์: 0856899528 อีเมล์: Krukayphunphin@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]