• E-service รร.บ้านนกงาง
 • SMSS

 • ข้อมูลผู้บริหาร
 •                     ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนบ้านนกงาง 

  ๑.นายชุมพล  พยัฒพันธ์             ตำแหน่ง ครูใหญ่   ( ๒๔๘๐ - ๒๕๐๓)

  ๒.นายแจ้ง  ซังธาดา                  ตำแหน่ง ครูใหญ่   (๒๕๐๓-๒๕๐๕)

  ๓.นายสวาท  คธาเพชร              ตำแหน่งครูใหญ่    (๒๕๐๕-๒๕๑๕)

  ๔.นายเจริญ  ประทุมพงษ์           ตำแหน่งครูใหญ่    (๒๕๑๕-๒๕๑๖)

  ๕.นายนิคม  พลเดช                  ตำแหน่งครูใหญ่    (๒๕๑๖-๒๕๑๘)

  ๖.นายน้อย  พิชัยภาพ               ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่      (๒๕๑๘-๒๕๓๕)

  ๗.นายธรรมฤทธิ์  สุวัตถิกุล        ตำแหน่งผู้อำนวยการ       (๒๕๓๕-๒๕๔๓)

  ๘.นายเกษม  ศานติประพันธ์      ตำแหน่งผู้อำนวยการ      (๒๕๔๓-๒๕๔๕)

  ๙.นายสมพร  ช่วยสองเมือง       ตำแหน่งผู่้อำนวยการ      (๒๕๔๕-๒๕๔๙)

  ๑๐.นายเผ่าพงษ์  หีบเพชร         ตำแหน่งผู้อำนวยการ      (๒๕๔๙-๒๕๕๗)

  ๑๑.นายมนตรี  สังข์ชุม              ตำแหน่งผู้อำนวยการ       (๒๕๕๗-๒๕๖๑)

  ๑๒.นายปรีชา อักษรพิบูลย์        ตำแหน่งผู้อำนวยการ       (๒๕๖๑-ปัจจุบัน)


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-19 09:02:48 น.

โรงเรียนบ้านนกงาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โทรศัพท์: 077897760 อีเมล์: nokngang@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุพรรณี จงจิตร โทรศัพท์: 0813703921 อีเมล์: supannee.jongjit2b@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]