โรงเรียนบ้านนกงาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •               พันธกิจ (Mission)

  1.  พัฒนาโรงเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

  2.  จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักสูตร

  3. ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  อนุรักษ์  และสืบสานวัฒนธรรม  ประเพณีของไทย

  4.  พัฒนาครูและบุคลากรด้วยวิธีการหลากหลายและต่อเนื่อง

  5.  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

  6.  พัฒนาผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษาให้น้อมนำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   

                 เป้าหมาย (Goal)

  1.  โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้

  2.  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  เพื่อพลโลก  อยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข

  3.  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม  ปรระเพณีของไทย

  4.  ครูและบุคลากรมีความรู้  ความสามารถ และมีทักษะตามสมรรถนะ   สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

  5. ผู้รับบริการพึงพอใจ

  6.  ผู้เรียนและครูสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-04-24 15:21:03 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายปรีชา อักษรพิบูลย์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางนฤมล เลื่องชื่อ

 • นายวุฒิพงษ์ โรมพันธ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,146
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนกงาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โทรศัพท์: 077897760 อีเมล์: nokngang@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุพรรณี จงจิตร โทรศัพท์: 0813703921 อีเมล์: supannee.jongjit2b@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]