• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •  

  พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาให้นักเรียนทุกคนมีคุณภาพ
  2. พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล
  3. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
  4. ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  สำนึกในความเป็นไทย
  5. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
  6. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ

   

  เป้าประสงค์

  1. นักเรียนมีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัย  และมีคุณภาพ
  2. นักเรียนมีคุณภาพ  เป็นพลโลก
  3. โรงเรียนบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
  4. นักเรียน  ครูและบุคลากรมีคุณธรรม  จริยธรรม  สำนึกในความเป็นไทย
  5. ครูและบุคลากรสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี  เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน
  6. ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรมีทักษะที่เหมาะสม  และมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสมฤทธิ์

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 03:44:13 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางชาลี คธาเพ็ชร
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสุกานดา เดล รีโอ

 • นางวันดี สุทธิศักดิ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,354
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โทรศัพท์: 077897126 อีเมล์: bandanschool5@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางรัชนีวรรณ แก้วชูใส โทรศัพท์: 0862730723 อีเมล์: ktook2010@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]