โรงเรียนอนุบาลชุมพร


ประวัติโรงเรียนอนุบาลชุมพร

 

โรงเรียนอนุบาลชุมพร  เริ่มเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ และชั้นประถมศึกษา

ปีที่ ๑ จำนวน ๖ ห้องเรียน เมื่อวันที่ ๑๗ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ สังกัดแผนกการศึกษาอนุบาล      กองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

                   เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ โอนจากกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา มาสังกัดในสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

                   เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๔๓ คณะกรรมการการประถมศึกษา จังหวัดชุมพร (กปจ. ชุมพร)
มีมติให้รวมโรงเรียนวัดสามแก้วเข้ากับโรงเรียนอนุบาลชุมพร โดยใช้ชื่อย่อว่า  โรงเรียนอนุบาลชุมพร (วัดสามแก้ว)

                   ในปีการศึกษา ๒๕๔๔ ได้ย้ายนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ – ๒ เข้ามาใช้อาคารเดิมของโรงเรียนวัดสามแก้ว ซึ่งมีเนื้อที่ ๑๖ ไร่เศษ มีอาคารเรียน ๐๑๗ จำนวน ๒ หลัง อาคารเอนกประสงค์จำนวน ๑ หลัง มีห้องส้วม ๕ หลัง โรงอาหารชั่วคราว ๑ หลัง บ้านพักครู ๓ หลัง โรงเรียนอนุบาลชุมพร  เริ่มเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ และชั้นประถมศึกษา

ปีที่ ๑ จำนวน ๖ ห้องเรียน เมื่อวันที่ ๑๗ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ สังกัดแผนกการศึกษาอนุบาล      กองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

                   เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ โอนจากกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา มาสังกัดในสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

                   เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๔๓ คณะกรรมการการประถมศึกษา จังหวัดชุมพร (กปจ. ชุมพร)
มีมติให้รวมโรงเรียนวัดสามแก้วเข้ากับโรงเรียนอนุบาลชุมพร โดยใช้ชื่อย่อว่า  โรงเรียนอนุบาลชุมพร (วัดสามแก้ว)

                   ในปีการศึกษา ๒๕๔๔ ได้ย้ายนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ – ๒ เข้ามาใช้อาคารเดิมของโรงเรียนวัดสามแก้ว ซึ่งมีเนื้อที่ ๑๖ ไร่เศษ มีอาคารเรียน ๐๑๗ จำนวน ๒ หลัง อาคารเอนกประสงค์จำนวน ๑ หลัง มีห้องส้วม ๕ หลัง โรงอาหารชั่วคราว ๑ หลัง บ้านพักครู ๓ หลัง 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายชาญวิทย์ ยิกุสังข์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลชุมพร

นางสาวปัญจพร ยงสุนิจ
นางพัชรา ใยนิรัตน์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

14
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลชุมพร โทรศัพท์: 0-7751-1310 อีเมล์: anubanchumphon@outlook.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นางดวงพร จินดาชื่น โทรศัพท์: 0819680847 อีเมล์: chrudoung76@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ