โรงเรียนบ้านนาแซะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
ประวัติโรงเรียนบ้านนาแซะ

 

 

โรงเรียนบ้านนาแซะ  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ   ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2504  ณ หมู่ที่4  ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

                โรงเรียนบ้านนาแซะ    เดิมทีเป็นป่าเขา     ต่อมา    นายเลี่ยง   ดุษิยามี    ขณะนั้นดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านเขาถล่ม   ได้ขอจับจองที่ดินแปลงนี้ไว้เพื่อสร้างโรงเรียน    เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2501  มีเนื้อที่ประมาณ 18 ไร่เศษ

                พ.ศ.2502  พระครูศรีอุทัยธรรม ( แดง  วิมโล ) เจ้าอาวาสวัดศรีอุทัยธรรม ( เขาถล่ม )ได้ชักชวนประชาชนในชุมชนนี้   สร้างสำนักสงฆ์ขึ้น   และให้พระผดุง  ราหุโล  เป็นผู้รักษาสำนักสงฆ์   พระผดุง   ได้เริ่มสอนหนังสือเด็กๆที่ยังไม่เคยเข้าเรียน     เพราะที่แห่งนี้ห่างจากโรงเรียนที่ใกล้ที่สุดประมาณ           10  กิโลเมตร  และการพัฒนาคมนาคมไม่สะดวก

                พ.ศ.2504  พระครูศรีอุทัยธรรม  และพระผดุง  ได้ชักชวนประชาชนสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น   1  หลัง  เสาไม้กลม  หลังคามุมจาก  ไม่มีฝากั้น  พื้นดินเสร็จแล้ว  ได้ขออนุญาตเปิดเรียนเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขึ้นโดยตั้งชื่อว่า  " โรงเรียนบ้านนาแซะ "   ตามชื่อบ้านที่คนทั่วไปรู้จัก

                วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2504 ได้ทำพิธีเปิดอาคารเรียนอย่างเป็นทางการโดยนายชาญ  กุยกานนท์   นายอำเภอเมืองชุมพร    เป็นประธาน   มีผู้ร่วมพิธีหลายคนอาทิ  เช่นนายสังเวียน  ศรีนวลดี      ศึกษาธิการอำเภอเมืองชุมพร  นายเลี่ยง    ดุษิยามี    ครูใหญ่โรงเรียนบ้านเขาถล่ม   นายเบ่ง   อนิวัติ    กำนันตำบลวังไผ่  นายอัต  เรืองจันทร์  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  4   ตำบลวังไผ่   ตลอดจนพระภิกษุ  และประชาชนมาร่วมจำนวนมาก  ทางราชการได้ส่งข้าราชการครู  มาปฏิบัติหน้าที่  2  คน  คือ

                1. นายเสือง    พ้นภัย         ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

                 2. นายเล็ก     พิมลศักดิ์     ดำรงตำแหน่งครูปฏิบัติการสอน     มีนักเรียนทั้งหมด  35  คน   นักเรียนชาย     18    คน   นักเรียนหญิง    17    คน    แบ่งเป็น 2 ชั้น คือ ป.1,2

                ต่อมาในปีเดียวกันนี้ นายแถว   มงคล ได้สร้างอาคารเรียน แบบ ป 1 ก ขนาด 3 ห้องเรียน  1 หลัง    มุงด้วยสังกะสี  ฝาอิฐฉาบปูน  พื้นปูนซีเมนต์  สิ้นค่าใช้จ่าย  30,000 บาท ทางราชการเห็นว่า  นายแถว     มงคล  เป็นผู้เสียสละทั้งกำลังกายและกำลังทรัพย์ในการก่อสร้างโรงเรียนจึงให้นามโรงเรียนว่า " โรงเรียนบ้านนาแซะ  ( แถวมงคลอุทิศ ) "

                ปีการศึกษา    2514    โรงเรียนบ้านนาแซะ     ได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 7 อักษรย่อของโรงเรียน ป. ชพ. 63

                วันที่    6   กรกฎาคม   พ.ศ.  2516     องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร   ได้จัดสรรงบประมาณให้สร้างอาคารเรียน   แบบ   ป  1  ก  ขนาด 2 ห้องนอน  งบประมาณ   25,000  บาทและเปิดใช้การได้ในวันที่  10  ตุลาคม  พ.ศ. 2516

                วันที่     6    สิงหาคม     พ.ศ.   2519       ได้งบภาษีบำรุงท้องที่เป็นเงิน   10,000    บาท สร้างถังเก็บน้ำฝน   จำนวน   6   ที่   ตั้งหลังอาคาร   แบบ   ป  1   ก

                วันที่   22   ธันวาคม   พ.ศ.  2522    ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน   แบบ  017 งบประมาณ   650,000   บาท  สร้างเสร็จได้ในวันที่    6     มิถุนายน    2523    ได้จัดงานฉลองอาคารเรียนและเปิดป้ายโรงเรียน   มีผู้บริจาคเงิน   28,000  บาท

                วันที่      2    มิถุนายน   พ.ศ.    2523    สร้างป้ายชื่อโรงเรียนด้วยไม้ตะเคียนทอง    กว้าง  1  เมตร  ยาว  9  เมตรเศษ  เสาไม้หอมเขา  ใช้เงินนอกงบประมาณ  5,000  บาท

                วันที่  15   กรกฎาคม   พ.ศ. 2523   สร้างถังเก็บน้ำฝน  จำนวน  3   ที่  หลังอาคาร   017  เป็นถังกลมมีเส้นผ่าศูนย์กลาง  1.5  เมตร  สูง   2.80   เมตร พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กค่าก่อสร้างประมาณ  11,900   บาท   ใช้เงินบริจาคในการจัดงานฉลองอาคารเรียน   017

                วันที่  28   กันยายน   พ.ศ. 2524 ได้รับงบประมาณ 239,000 บาท     ต่อเติมอาคารชั้นล่างอาคารเรียนแบบ  017

                วันที่  20   พฤศจิกายน   พ.ศ.  2524  ได้รับงบประมาณ  21,000   บาทสร้างส้วม  3  ที่  พร้อมที่ปัสสาวะชาย         

วันที่  24  กุมภาพันธ์    พ.ศ.  2527   ได้รับงบประมาณ    298,000  บาท   สร้างอาคารเอนกประสงค์   แบบ  สปช.   201 / 26    กว้าง  10  เมตร ยาว  20  เมตร    โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก  พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก    ผนังก่ออิฐ   ฉาบปูนเรียบ   โครงหลังคาเหล็ก    มุงด้วยกระเบื้องลอนคู่

                วันที่    9    พฤศจิกายน    พ.ศ.   2527    ได้รับงบประมาณ   35,000  บาท     สร้างส้วมแบบ  สปช. 601 / 26  จำนวน  1  หลัง  4  ที่นั่ง

             วันที่ 10  ธันวาคม  พ.ศ. 2527  ได้รับงบประมาณจากสภาตำบลวังใหม่ 250,000  บาท  สร้างถังเก็บน้ำฝนรูปทรงสี่เหลี่ยม  ขนาด  กว้าง  4.40  เมตร  สูง 1.90 เมตรจำนวน  5  ที่

                วันที่ 7  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2529  จัดงานฉลองอาคารเอนกประสงค์   และชุมนุมศิษย์เก่าได้รับเงิน  15,000  บาท  ได้นำไปซื้อเครื่องโรเนียวแบบมือหมุน

                วันที่   27   กันยายน   พ.ศ.  2529  ได้รับงบประมาณ  15,000  บาท สร้างเรือนเพาะชำแบบ พ. 1  จำนวน  1   หลัง

                วันที่   3   สิงหาคม    พ.ศ.    2531     สร้างกำแพงรั้วโรงเรียน  ยาว 32.30  เมตร ใช้เงินนอกงบประมาณ  24,400   บาท

                วันที่  30  กันยายน   พ.ศ.  2532   นายเสือง   พ้นภัย   อาจารย์ใหญ่โรงเรียนนี้   เกษียณอายุราชการ  สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองชุมพรได้แต่งตั้ง  นายศิโรจน์   บ่วงราบ  รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

                วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 ได้เกิดวาตภัยไต้ฝุ่นเกย์  ทำให้โรงเรียนได้รับความเสียหาย  ดังนี้

                1.   อาคารเรียน  แบบ  ป  1   ก   ขนาด  3  ห้องเรียน     ได้รับความเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมได้  ขออนุญาตรื้อถอน

                2.   อาคารเรียน แบบ ป 1  ก ขนาด  4  ห้องเรียน ได้รับความเสียหายบางส่วนได้ของบประมาณซ่อมแซม

               3.  อาคารเรียน แบบ  017   8 ห้องเรียน  เสียหายบางส่วนได้ของบประมาณซ่อมแซม

  1.    บ้านพักครู  แบบ สค.1  ขนาด  2  ห้องนอน  เสียหายบางส่วนซ่อมแซมได้
  2. อาคารเอนกประสงค์แบบ  สปช.  201 /26  เสียหายบางส่วนซ่อมแซมได้
  1. ส้วมแบบ  401   จำนวน   3   ที่นั่ง และแบบ  สปช.  601 / 26  ได้รับความเสียหายบางส่วน

                วันที่   20   มกราคม   พ.ศ.  2533  สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองชุมพรได้ว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างมาทำการซ่อมแซมอาคารเรียน     อาคารประกอบที่ได้รับความเสียหายจนแล้วเสร็จ

                วันที่  27  มีนาคม  พ.ศ. 2533 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดชุมพรได้ส่ง  นายทวีศักดิ์   แสงสุวรรณ   มาดำรงตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่  แทน นายเสือง   พ้นภัย  ที่เกษียณอายุราชการ

               

                ปีการศึกษา  2540  โรงเรียนบ้านนาแซะได้เข้าโครงการโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา  ได้รับงบประมาณปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา  ห้องวิทยาศาสตร์  ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องคหกรรม  พร้อมได้รับวัสดุครุภัณฑ์ประจำห้อง

                ปีการศึกษา  2541  โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เข้าโครงการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  เปิดรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่  1  จำนวน  21  คน 

                ปีการศึกษา  2543  วันที่  27  มีนาคม  2544  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นรุ่นแรก  จำนวน  21  คน

                ปีการศึกษา  2550  วันที่  28  มกราคม  2551   นายจรัญ   ณรงค์เดช  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทนนายทวีศักดิ์   แสงสุวรรณ   ผู้อำนวยการโรงเรียนซึ่งย้ายไปโรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ 

                ปีการศึกษา  2552  วันที่  18  พฤศจิกายน  2552  นายวิศิษฐ์  ยอดสมัย    ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทน  นายจรัญ   ณรงค์เดช  ผู้อำนวยการโรงเรียนซึ่งย้ายไปโรงเรียนบ้านหนองส้ม 

                ปีการศึกษา 2559  วันที่  28  ธันวาคม 2559  นางรจนา  เยี่ยมไธสง เดินทางมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทนนายวิศิษฐ์   ยอดสมัย ที่เกษียณอายุราชการ

               ปัจจุบัน  โรงเรียนบ้านนาแซะ  เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ถึงมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา 2560 นักเรียนทั้งหมด  135  คน   นักเรียนชาย  78  คน         นักเรียนหญิง  57   คน     ครูผู้สอน    12   คน    ลูกจ้างประจำ 1 คน   ครูอัตราจ้างชั่วคราว  2  คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ 1  คน

                นางรจนา   เยี่ยมไธสง   ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแซะ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-06-08 14:52:17 น.

นางรจนา เยี่ยมไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาแซะ

นายพิเชษฐา บุรีรัตน์
นางสาวอรอุมา ฤทธิคง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,128
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาแซะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 โทรศัพท์: 0-7797-9333 อีเมล์: ิbannasae.cpn1@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสุภาวดี ฐานะมั่น โทรศัพท์: 086-2799883 อีเมล์: supawadee_1234@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]