โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน


ประวัติโรงเรียนบ้านพรุตะเคียน

 

ประวัติโรงเรียนบ้านพรุตะเคียน

 

           โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน  ในสมัยนั้น  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ (เดิมเป็นหมู่ ๙  ตำบลสลุย  อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร  ตั้งบนที่ดินของสหกรณ์นิคมอำเภอปะทิว  มีอาณาเขตดังนี้  ทิศเหนือกว้าง ๕เส้น ๑๕ วา จดถนนสาธารณะ ทิศใต้กว้าง ๕ เส้น ๑๕วา จรดที่ดินนายปรีดา หิมทอง   ทิศตะวันออกยาว ๖ เส้น ๑๕ วา จรดที่ดินนายวันชัย  จันทร์ณรงค์  ทิศตะวันตกยาว ๖ เส้น ๑๕ วา จรดถนนสาธารณะ มีเนื้อที่ทั้งหมด ๓๕ ไร่  ๓ งาน ๗๕ ตารางวา (บันทึกจากสมุดเหมายเหตุรายวัน ปี ๒๕๓๖) ต่อมาได้มีการสำรวจใหม่(ตามหลักฐาน สปก./สร.๕ก  แปลงที่ ๑ เลขที่ ๘๗๒/๑ )  มีเนื้อที่ทั้งหมด ๓๖ไร่ ๓๒งาน ๓ ตารางวา

               โรงเรียนถูกสร้างขึ้นด้วยความร่วมมือและแรงศรัทธาของชาวบ้านพรุตะเคียนและหมู่บ้านใกล้เคียง โดยมีนายฉลวย นวลเจริญ และนายแนมบัวดำ เป็นตัวแทนชาวบ้าน ยื่นเรื่องขอจัดตั้งต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรในสมัยนั้น และได้รับอนุญาตให้จัดตั้งตามหนังสือ จชพ.๐๒/๑๓๓ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๒๓  การปลูกสร้างในครั้งแรกปลูกเป็นอาคารเรียนแบบกึ่งถาวร มุงสังกะสี ฝาไม้ไผ่ขัดแตระ ขนาด ๙ คูณ ๑๘ เมตร  ประเมินราคาในการก่อสร้างครั้งนั้นและรวมอุปกรณ์การศึกษา เป็นเงิน ๕๑,๒๐๒ บาท  เปิดทำการสอนครั้งแรกในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๒๓  ครูใหญ่คนแรก ชื่อนายวันชัย จันทร์ณรงค์  และต่อมาได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเพิ่มเติม  และบ้านพักครู  ส้วมและครู  ได้รับการจัดสรรอาคารเรียน แบบ สปช.๑๐๒/๒๖ ขนาด ๔ ห้องเรียน จำนวน ๑ หลัง  ปี ๒๕๒๙  ได้รับจัดสรร อาคารเรียนแบบ ๑๐๒/๒๖  แบบ ๓ ห้องเรียนจำนวน ๑ หลัง    ได้รับอัตรากำลังครูมาเพิ่ม ตามจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น ต่อมาปี ๒๕๓๑  ได้รับการจัดสรรตำแหน่งนักการภารโรง  จำนวน ๑ อัตรา

  วันที่ ๔  พฤศจิกายน ๒๕๓๒  เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. เกิดมหาวาตภัย “ พายุไต้ฝุ่นเกย์”  พัดกระหน่ำทำให้โรงเรียนและหมู่บ้านเสียหาย ร้อยเปอร์เซ็นต์  ต่อมา  ในปี ๒๕๓๔  โรงเรียนจึงได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคาเรียนแบบ  สปช.๑๐๕/๒๙  ขนาดสองชั้น จำนวน ๘ ห้องเรียน งบประมาณ ๑,๗๗๑,๐๐๐ บาท  อาคารอเนกประสงค์ แบบสปช.๒๐๒/๒๖  จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๒๘๕,๐๐๐ บาท  บ้านพักครูแบบ ๓๐๑/๒๖  อาคาร ๒ ชั้น  จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๓๑,๐๐๐ บาท  สร้างรวมที่โรงเรียนประชาพัฒนา

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

ว่าที่ร้อยตรีชัยนิตย์ พรรณาวร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านพรุตะเคียน

นางสาวสุพรทิพย์ จินตนชูติกร
นางพนิชดา พรหมพาหกุล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

11
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน โทรศัพท์: 077510902 อีเมล์: wit1234@live.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสุวิทย์ วรรณสุข โทรศัพท์: 0879782044 อีเมล์: wit1234@live.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ