โรงเรียนท่าข้ามวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
ประวัติโรงเรียนท่าข้ามวิทยา

 

โรงเรียน ท่าข้ามวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ - หมู่ที่ 8 ถนนเพชรเกษม ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86140 โทรศัพท์ 0 7754 7113-4 โทรสาร 0 7754 7113
E-mail tkw_chumphon1@hotmail.com Website thakham.ac.th
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 1

เปิดสอนตั้งแต่ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
มี เขตพื้นที่บริการ 4 ตำบล 40 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลท่าข้าม จำนวน 16 หมู่บ้าน ตำบลหินแก้ว    จำนวน 12 หมู่บ้านตำบลรับร่อ จำนวน 18 หมู่บ้าน และตำบลนากระตาม จำนวน 12 หมู่บ้าน
21 พฤษภาคม 2522
โรงเรียนเปิดทำการสอนเป็นครั้งแรก มีครู-อาจารย์ ทั้งสิ้นจำนวน 4 คน มีนายสุชาติ เอกวรรณัง เป็นครูใหญ่คนแรก
ปีการศึกษา 2523
มีครู-อาจารย์เพิ่มขึ้น 10 คน นักเรียน 259 คน กรมสามัญศึกษาได้ให้งบประมาณก่อสร้าง
อาคารเรียนแบบชั่วคราว 5 ห้องเรียน
ปีการศึกษา 2524
กรมสามัญได้จัดสรรงบประมาณมาให้ จำนวน 1,850,000 บาท สร้างอาคารเรียน
แบบ 216 ค. จำนวน 8 ห้องเรียน
ปีการศึกษา 2525
เปิดแผนการเรียนวิชาชีพเพิ่มเติม คือ แผนการเรียนช่างอุตสาหกรรม
ปีการศึกษา 2526
โรงเรียนเข้าโครงการ ม.พ.ช.2 รุ่นที่ 4 นายธรรมนิจ ชอุ่มผลดำรงตำแหน่งเป็น
อาจารย์ ใหญ่
ปีการศึกษา 2527
โรงเรียนได้งบประมาณ 4,939,900 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ 216 ค. อีกครึ่งหลัง และ
โรงฝึกงานแบบมาตรฐาน 3 หน่วย บ้านพักครู 1 หลัง 2 หน่วย ไฟฟ้า ประปา ถนนภายใน
โรงเรียน
ปีการศึกษา 2528
สร้างครุภัณฑ์สายวิชาต่าง ๆ 8 ห้องเรียน คือ วิทยาศาสตร์ทั่วไป คหกรรมศิลป์ อุตสาห
กรรมศิลป์ และ ห้องเกษตร โรงเรียนได้เปิดแผนการเรียนเพิ่มเติมคือ แผนการเรียนธุรกิจ
ปีการศึกษา 2529
สร้างอาคารเรียนแบบ CS 280A จำนวน 1 หลัง
ปีการศึกษา 2530
สร้างห้องน้ำ-ห้องส้วมนักเรียนชาย จำนวน 1 หลัง
ปีการศึกษา 2531
ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนได้ครูอาสาสมัครชาวอเมริกัน มาช่วยสอนภาษาอังกฤษ 1 คน
ปีการศึกษา 2532
โรงเรียนประสบวาตภัย พายุใต้ฝุ่นเกย์
ปีการศึกษา 2533
ได้รับงบประมาณซื้อรถยนต์กระบะบรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน จำนวน 1 คัน
ปีการศึกษา 2535
นายสมพงษ์ อินทรสุวรรณ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยาให้มาดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าข้ามวิทยา
ปีการศึกษา 2537
โรงเรียนได้จัดแผนชั้นเรียนเป็น 9 : 9 : 9 มีนักเรียน 992 คน และได้ขอกำหนดตำแหน่ง
ผู้ช่วย ผู้อำนวยการตำแหน่งที่ 3 และได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 18 ม กราคม 2538
ปีการศึกษา 2538
โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 ห้อง
ปีการศึกษา 2539
โรงเรียนได้รับงบสนับสนุนจาก สส.ศิริศักดิ์ อ่อนละมัยจัดสรรงบพัฒนาจังหวัดให้โรงเรียน
จัดซื้อรถตู้ 1 คัน ในปีนี้โรงเรียนถูกพัฒนาขึ้นเป็นลำมาดับจนได้รับรางวัลโรงเรียน
พระราชทาน
ปีการศึกษา 2540
ได้รับงบประมาณซึ่งเป็นงบปฏิรูปโรงเรียน 400,000 บาท และงบครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ
ทางภาษา ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์วิทยา
ปีการศึกษา 2541
นายสมใจ สันติยานนท์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา อำเภอปะทิวมาดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนท่าข้ามวิทยา
ปีการศึกษา 2542
โรงเรียนท่าข้ามวิทยา ได้เข้าสู่โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษา
ปีการศึกษา 2543
ได้เข้าสู่โครงการโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (รพชส.) ของกรมสามัญศึกษา
ปีการศึกษา 2544
โรงเรียนได้รับอนุมัติให้จัดชั้นเรียนเป็น 5 : 5 : 5 : 2 : 1 : 1 มีจำนวนนักเรียน 590 คน
ครู-อาจารย์ 38 คน ลูกจ้างประจำ 6 คน
ปีการศึกษา 2545
ได้รับงบประมาณปรับซ่อมรางระบายน้ำอาคาร 1 จำนวน 50,000 บาท ปรับปรุงห้อง
วิทยาศาสตร์ 200,000 บาท
ปีการศึกษา 2546
ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนร่วมกันบริจาคเงินสมทบเพื่อสร้างหลังคาคลุม
ทางเดินจากอาคาร 1 ไปยังอาคารห้องสมุดซึ่งใช้งบประมาณในการก่อสร้างเป็นเงิน
ประมาณ 49,500 บาท
ปีการศึกษา 2547
วันที่ 12 ตุลาคม 2547 นายเสน่ห์ มีวิเศษณ์ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงเรียนท่าข้ามวิทยา
ปีการศึกษา 2554

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 นางไมตรี  เยาวหลี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร
ได้รับคำสั่งให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนท่าข้ามวิทยาแทน ปัจจุบันโรงเรียน
ท่าข้ามวิทยา เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จนถึงปัจจุบัน

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-06-05 09:14:13 น.

นางยุพดี สัตยธีรานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ท่าข้ามวิทยา
นายอุทิศ ปราบมาก
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ท่าข้ามวิทยา

นางชะตาพร คงเพ็ชรศรี
นางสุทธิดา รัตนพันธ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,063
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนท่าข้ามวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โทรศัพท์: 0-7754-7114 อีเมล์: tkw_chumphon1@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายเจริญ แก้วใจดี โทรศัพท์: 0873954989 อีเมล์: jarean_781@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]