โรงเรียนสวีวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสวีวิทยา   ปีการศึกษา  2561
   
   
                  1.นายสมศักดิ์                     โรจนพนัส                                      ผู้ทรงคุณวุฒิ                                       ประธานกรรมการ
                  2.นายสมชาย                      สังข์ดี                                            ผู้ทรงคุณวุฒิ                                       กรรมการ
                  3.นางสาวจรรยา                 ทองศิริ                                          ผู้ทรงคุณวุฒิ                                        กรรมการ
                  4.นายประยูร                        ชนะ                                              ผู้ทรงคุณวุฒิ                                        กรรมการ
                  5.นายสง่า                           ศรีภา                                             ผู้ทรงคุณวุฒิ                                         กรรมการ
                  6.นายสมศักดิ์                      ศรัณยวงค์                                     ผู้ทรงคุณวุฒิ                                         กรรมการ
                  7.นางสุจิตรา                       อุสิทธิ์                                            ผู้ทรงคุณวุฒิ                                         กรรมการ
                  8.นายสุรชัย                         แดงละอุ่น                                      ผู้แทนศิษย์เก่า                                      กรรมการ
                  9.นายไชยพงษ์                    ทองคำ                                         ผู้แทนองค์กรชุมชน                               กรรมการ
                  10.นายธนิต                         พ่วงแม่กล่อง                                 ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        กรรมการ
                  11.พระครูจันทปัญโญภาศ                                                        ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                              กรรมการ
                  12 นายสมศักดิ์                    เสาหงส์                                        ผู้แทนองค์กรศาสนา                              กรรมการ
                  14.นายสำรวจ                       ถนอมศักดิ์                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนสวีวิทยา               กรรมการและเลขานุการ
                  15.นายฉัตรชัย                     ยุวพันธ์                                         ผู้แทนครู                                   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-06-10 10:14:32 น.

โรงเรียนสวีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โทรศัพท์: 077531217 อีเมล์: sawiwitaya@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อุษณีย์ โยธินะเวคิน โทรศัพท์: 0835080054 อีเมล์: usaneeyo@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]