โรงเรียนสวีวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

  1.  นายนฤชัย                                 ฉิมวาส       ประธานนักเรียน

  2.  นายศิวกร                                  รัตนสาม     รองประธานนักเรียน

  3.นางสาว จ.พงศพัฒน์ชนก            ชนก           เลขานุการ

  4. นายภัทรพล                                 บุญสิงห์    ฝ่ายบุคคล

  5.นายพงศกร                                   เรียบร้อย   ฝ่ายดูแลความประพฤตินักเรียนชาย

  6.นางสาวเจนิตา                             แซ่ตั้น        ผ่ายดูแลความประพฤตินักเรียนหญิง

  7. .นายเรวัต                                     นาควิสัย     ฝ่ายวิชาการ

  8. นายวรรณรัตน์                             นวลขนาย    ฝ่ายประชาสัมพันธ์

  9. นายวิวััฒน์                                 สมประสงค์   รองฝ่ายประชาสัมพันธ์

  10 นายอภิสิทธิ์                            ยุติมิตร           ฝ่ายกิจกรรม

  11.นางสาวกฤติมา                     พันธุ์ทอง         ฝ่ายกิจกรรม

  12.นายพิพัฒน์พงษ์                     เสนาะสำเนียง    ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์

  13.นายอภิวัฒน์                           ปัจแิมพิหงค์      ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

  14.นายปรัขญากร                       ปะวะทัง           ฝ่ายประเมินผล

  15.นางสาววิลาวรรณ                 จันทร์สุข           ฝ่ายปฏิคม

  16. นายกอบชัย                        สดใส                ฝ่ายอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

  17.นายนฤนาท                         ขาวสุข              รองฝ่ายอาคารสถานที่่และสิ่งแวดล้อม

  18.นางสาวอุษณีกานต์            ปะทิรัมย์            ฝ่ายเหรัญญิก

  19.เด็กชายธีร์ธวัช                   ช่วยนุกูล            รองฝ่ายเหรัญญิก

  20.นางสาวธมลวรรณ              สมนัอย                 ฝ่ายสวัสดิการ

  21เด็กชายอภิวัฒน์                  กงแก่นทา           รองฝ่ายสวัสดิการ

   

   

               

   

   

   

   

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-06-10 10:14:32 น.

โรงเรียนสวีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โทรศัพท์: 077531217 อีเมล์: sawiwitaya@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อุษณีย์ โยธินะเวคิน โทรศัพท์: 0835080054 อีเมล์: usaneeyo@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]