โรงเรียนสวีวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
 


  • พันธกิจ / เป้าประสงค์
  •    พันธกิจ 
    1.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร มีค่านิยมหลักของคนไทย 12  ประการและมีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยี
    2.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และคุณภาพมาตรฐานระดับสากลและมีทักษะในศตวรรษที่ 21
    3.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
    4.  ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่ครูมืออาชีพ
    5.  พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมและหลักธรรมาภิบาล
     
        เป้าประสงค์
    1.  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  มีค่านิยมหลักของคนไทย 12  ประการและมีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยี
    2.  ผู้เรียนมีความรู้และคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล  มีทักษะในศตวรรษที่ 21  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากการสอบวัดผลระดับชาติ
         มีความพร้อมในการศึกษาต่อและการทำงาน
    3.  ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
    4.  ผู้บริหาร ครู และบุุคลากรทางการศึกษา  ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  มีสมรรถนะตรงตามสายงาน  มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  มีวัฒนธรรมการทำงาน
         ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และเน้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
    5.  โรงเรียนเน้นการบริหารจัดการแบบบูรณาการ  มีเครือข่ายการบริหารจัดการ  บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและยึดหลักธรรมาภิบาล
    6.  โรงเรียนมีการพัฒนาสื่อ  เทคโนโลยี  ระบบข้อมูลสารสนเทศและการวิจัย เพื่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
    7.  โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ
    8.  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทางภายภาพและสังคมและระบบสนับสนุนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-11-10 20:10:07 น.

โรงเรียนสวีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โทรศัพท์: 077531217 อีเมล์: sawiwitaya@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวพิมพ์มาศ เพ็ชรุพันธ์ โทรศัพท์: 0856797287 อีเมล์: ph.pimmas@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]