• ประวัติโรงเรียน
 •  

  ประวัติโรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน

                  โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลทุ่ง ๑ (วัดสะท้อน) เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อ     วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๔๖๕    เป็นการศึกษาภาคบังคับตาม พ.ร.บ.ประถมศึกษา ปี ๒๔๖๔       โดย รองอำมาตย์ตรี ขุนจงราษฎร์ ปลัดกิ่งอำเภอนาทวี ประธาน   นายสุวรรณ ไพบูลย์ เป็นศึกษาธิการกึ่งอำเภอนาทวี ได้รับความร่วมมือจากขุนเกษตรชนนิยม (อิน เสนะพันธุ์) กำนันตำบลสะท้อน และพระอธิการปาน อินทสโร เจ้าอาวาสวัดสะท้อน โดยทำการเปิดสอน และอาศัยศาลาวัดเป็นที่เรียน เปิดเรียนครั้งแรกมีนักเรียน ๗๑ คน โดยครูหัด รักแป้น เป็นครูใหญ่

                  วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๔๗๓ ทางราชการได้บรรจุนายพร้อม ศรีระพงศ์ เข้าเป็นครูเพิ่มอีก ๑ คน วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๔๗๓ ทางราชการได้บรรจุนายจำเริญ มาสินทพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านนาทวีมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ โดยเพิ่มครูและชั้นเรียน จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

                  วันที่ ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๐๐  ทางราชการอนุญาตให้ย้ายที่โรงเรียนจากศาลาวัดสะท้อน     ไปเรียนอยู่ ณ อาคารเรียนชั่วคราวโรงเรียนบ้านทุ่ง ในที่ดินนายทวี พรหมแก้ว ได้ซื้อให้จำนวน ๖ ไร่ และปลูกสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ๑ หลัง ๒ ห้องเรียน และได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนวัดสะท้อน เป็นโรงเรียนบ้านทุ่ง

                  วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๐๔ ได้ย้ายโรงเรียนชั่วคราวจากบ้านทุ่ง หมู่ที่ ๗ มาอยู่หมู่ที่ ๑ ตำบลสะท้อน ในที่ดินกำนัน ขุนเกษตรชนนิยม ได้สงวนที่ดินแปลงนั้นไว้ เพื่อกิจการศึกษาจำนวน ๘๔ ไร่ และในปีเดียวกัน ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนหลังแรก ด้วยงบประมาณวันครู ๒๕๐๓ สร้างเสร็จเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๐๔ ขณะเปิดเรียนครั้งแรกมีครู ๓ คน นักเรียน ๑๑๘ คน เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๔

                  วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๐๖ ได้เปิดขยายชั้นเรียนประถมปลาย ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ ตาม พ.ร.บ. ๒๕๐๓ เริ่มเปิดชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ มีนักเรียนจากโรงเรียนในเขตบริการ ตำบลสะท้อน ตำบลทับช้าง ครั้งแรกจำนวน ๓๙ คน

                  วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๐๘ ทางราชการได้บรรจุนายจรูญ รัตนะ เป็นครูและเปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗

                  วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๑๕ ทางราชการได้บรรจุนายประภาส ธรรมรัตน์ ครูโรงเรียนนี้ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดวังไทร และได้ย้ายนายจ้วน สุขปาละ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โท และโรงเรียนบ้างทุ่งวันครู ๒๕๐๓  และย้ายนายทวี พรหมแก้ว  ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดปลักหนู

                  วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๑๗ ได้ย้ายนายทวี พรหมแก้ว มาดำรงตำแหน่งแทนนายจ้วน สุขปาละ ซึ่งได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งหัวหน้าหมวดการศึกษา อำเภอนาทวี และนายทวีพรหมแก้ว ได้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ต่อมาจนกระทั่งวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๐ ทางการได้แต่งตั้งนายจรูญ รัตนะ เป็นผู้ช่วยครูใหญ่

                  ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๐ ทางโรงเรียนได้ขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนตามความต้องการของประชาชน และได้ตั้งเป็นโรงเรียนชุมชนโดยตั้งชื่อใหม่ว่า โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู ๒๕๐๓)

                  ๒๐ มีนาคม ๒๕๒๒ ทางราชการได้ย้ายนายจรูญ รัตนะ ไปเป็นครูใหญ่โรงเรียนวัดวังไทร และได้ตั้งนายภักดิ์ จันทะเสน เป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่แทน

                  ๑ ตุลาคม ๒๕๒๖ นายทวี พรหมแก้วได้เกษียณอายุราชการ ทางราชการได้แต่งตั้งนายภักดิ์ จันทะเสน ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่      เป็นผู้รักษาราชการแทน        จนถึงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๒๗    ทางราชการได้แต่งตั้งนายจรูญ รัตนะ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๓๕ นายจรูญ รัตนะ ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดวังไทร และย้ายนายเดชา นิลรัตน์ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน จนกระทั่งวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๖  นายเดชา นิลรัตน์  ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านพอบิด    และย้ายนายประสิทธิ์ วิศพันธุ์ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทนจนถึง วันที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑  นายประสิทธิ์  วิศพันธุ์  ได้ขอลาออกจากราชการโครงการเกษียณราชการก่อนกำหนด  นายภักดิ์  จันทะเสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน  จนถึงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๑  ทางราชการได้ย้ายนายนิยม  ไกรสนาม  จากโรงเรียนบ้านกะทิง มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  จนถึงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ได้รับคำสั่งจากราชการให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำชิง ต่อมานายปิยทรรศน์  อินทกูล  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำชิง เดินทางมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะท้อน(วันครู (๒๕๐๓ ) ตั้งแต่วันที่  ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  และนายวินัย  รัตนเสถียร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโมยได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน ตั้งแต่วันที่ จนถึงปัจจุบัน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-24 11:49:09 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวินัย รัตนเสถียร
 • แนะนำบุคลากร

 • นางเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ

 • นางสาวพรชนก วงศ์แก้วสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,913
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 โทรศัพท์: 074372830 อีเมล์: bansathon2503@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายนิยม พิมลไทย โทรศัพท์: 0614376440 อีเมล์: yom83886@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]