• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ ( Mission )
      ๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียน มีสุขภาพอนามัย มีความรู้คู่คุณธรรม รับผิดชอบต่อสังคม
      ๒. ส่งเสริมพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ มีขวัญกำลังใจ
      ๓. ส่งเสริมการพัฒนาสภาพสิ่งแวดล้อม สื่อเทคโนโลยีความก้าวหน้าทันสมัย
  เป้าประสงค์

          โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อนได้กำหนดเป้าหมายของการจัดการศึกษาไว้ว่าเมื่อสิ้นปีการศึกษา  ๒๕๕๔     ระบบการจัดการศึกษา  ทั้งด้านปัจจัย  กระบวนการและผลผลิต  สัมฤทธิ์ผลดังนี้
      ๑.  ด้านปัจจัย
          ๑.๑   นักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ผ่านการเตรียมความพร้อมร้อยละ  ๑๐๐
          ๑.๒  นักเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์ บังคับ  ในเขตบริการเข้าเรียนทุกคน
          ๑.๓   บุคลากรมีเพียงพอ  มีคุณลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพร้อยละ  ๙๐
          ๑.๔   ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถ  บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ผลงานสำเร็จไม่ต่ำกว่าร้อยละ  ๙๕
          ๑.๕ กรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  ให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน  ไม่ต่ำกว่าร้อยละ  ๘๐  ของกิจกรรมที่จัด
          ๑.๖ สื่อการสอน  เทคโนโลยี  และข้อมูลสาระสนเทศที่ใช้ในการพัฒนาการศึกษา  ไม่ต่ำกว่าร้อยละ  ๘๐
          ๑.๗ บรรยากาศ  สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนมีระดับความพึงพอใจร้อยละ  ๙๕
          ๑.๘ งบประมาณ  วัสดุ  ครุภัณฑ์มีเพียงพอ  ระดับความพึงพอใจร้อยละ ๘๐
      ๒.ด้าน-กระบวนการ / การบริหารจัดการ
          ๒.๑ มีแผนแม่บท ( ธรรมนูญโรงเรียน ) เป็นแผนระยะ  ๓ ปี  มีแผนกลยุทธ  ๓  ปี และมีแผนปฏิบัติการประจำปี  แผนมีประสิทธิภาพในระดับความพึงพอใจร้อยละ  ๙๐
          ๒.๒ ครูมีแผนจัดการเรียนรู้ทุกคน  และสามารถใช้แผนในการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  มีระดับความพึงพอใจร้อยละ  ๙๐
          ๒.๓ มีแผนนิเทศ  เป็นเครื่องมือในการควบคุม  ตรวจสอบและใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีระดับความพึงพอใจร้อยละ  ๘๐
          ๒.๔ มีกระบวนการแก้ปัญหาอย่างชัดเจน    มีความสำเร็จมีระดับความพึงพอใจร้อยละ  ๘๐ 
      ๓.   ด้านผลผลิต
          ๓.๑   ทุกสาระวิชา  และทุกชั้นเรียนจะต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดังนี้
                กลุ่มวิชาภาษาไทย     คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ  ให้ตั้งเป้าโดยเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา  ๒๕๕๑  ร้อยละ  ๑๐  ทั้งที่โรงเรียนประเมินและหน่วยงานประเมิน  สำหรับกลุ่มวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา  ศิลปะ  การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ  ๗๕
          ๓.๒      ด้านสุขภาพ   นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่ดี  ไม่ต่ำกว่าร้อยละ  ๘๐  ของนักเรียนทั้งหมด
          ๓.๓      ด้านคุณธรรมจริยธรรม     นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ  สามารถปฏิบัติตนเป็นคนดี  ไม่ต่ำกว่าร้อยละ  ๘๐  ของนักเรียนทั้งหมด
          ๓.๔ อัตราการตกซ้ำชั้นไม่เกินร้อยละ๑.๐๐
          ๓.๕ อัตราการศึกษาต่อ   เมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ร้อยละ  ๑๐๐


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-24 11:49:09 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวินัย รัตนเสถียร
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวชญานภัส กลั่นทอง

 • นางเบญจมาศ วงษ์สุวรรณสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,166
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 โทรศัพท์: 074372830 อีเมล์: bansathon2503@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายนิยม พิมลไทย โทรศัพท์: 0614376440 อีเมล์: yom83886@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]