• กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาทุกระดับให้มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา สอดคล้องกับวัฒนธรรม อัตลักษณ์ วิถีชีวิต และความต้องการของชุมชน
  2. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  โดยสอดแทรกแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
  3. มุ่งจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้ม
  4. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
  5. ส่งเสริมเทคโนโลยี สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ของชุมชนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
  6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจ หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ศาสนา และภูมิปัญญาชาวบ้าน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
  7. พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกให้มีประสิทธิภาพและผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับที่สูงขึ้น

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-11-05 17:08:47 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายยุทธ มุสิกะชนะ
 • แนะนำบุคลากร

 • นายสิทธิชัย ตีบยอ

 • นางสาวซัลมา เจ๊ะหะสถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,566
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสุโสะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 โทรศัพท์: อีเมล์: school_206@sk3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายทวี สมหวัง โทรศัพท์: 0863708014 อีเมล์: somwang17@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]