โรงเรียนบ้านหน่ำฮั้ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

               1. บริการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาชาติ

  2. พัฒนาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้

  3. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

  4. ส่งเสริมการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล

  5. ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อระดมทรัพยากรทางการศึกษา

  เป้าประสงค์

                  ผู้เรียนมีความรู้ มีความสามารถ  เป็นบุคคลใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่พึงประสงค์  อนุรักษ์ความเป็นไทยตามมาตรฐานการศึกษาชาติ  สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้เป็นอย่างดี

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 22:01:08 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายณัชพล นิลสุพรรณ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวปิยะตา สุทธิเทพธำรง

 • นางสาววารุณี ดือราแมสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,224
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหน่ำฮั้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 โทรศัพท์: 074-379971 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: เกียรติยศ สุวรรณชาตรี โทรศัพท์: 0846607576 อีเมล์: keatiyot7068@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]