โรงเรียนบ้านหนองม่วง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ประวัติโรงเรียนบ้านหนองม่วง

 

 

ประวัติโดยย่อ

 

              โรงเรียนบ้านหนองม่วง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1  ตำบลแม่ทอม  อำเภอบางกล่ำ  จังหวัดสงขลา  ก่อตั้งเมื่อ  วันที่  26  กรกฎาคม  2505   โดยใช้ศาลาวัดสำนักสงฆ์ม่วงหอม เป็นอาคารเรียนชั่วคราว   ต่อมาจึงได้จัดสร้างอาคารเรียนถาวรขึ้นมา  1 หลัง  สร้างในที่ดินที่ซื้อจากเงินทอดกฐินสามัคคี จำนวน 6 ไร่เศษ เป็นเงินทั้งสิ้น 12,000 บาท   มีครูใหญ่คนแรก ชื่อนายเพิ่ม  กุลนิล

                ผู้ริเริ่มก่อตั้งประกอบด้วย

1.             พระภิกษุปาน  วนตนโน   

2.             นายโอ  ธรรมชาติ  ผู้ใหญ่บ้าน หมูที่ 7 ตำบลบางกล่ำ

3.             นายแบบ  แก้วกุลนิล  ผู้ใหญ่บ้าน หมูที่ 1 ตำบลแม่ทอม

 ปัจจุบัน  นายชูชาติ  แตงเทศ  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  เปิดสอนในระดับชั้น  อนุบาล1 –ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  บุคลากรทางการศึกษา   6  คน เป็นครูประจำการ  4  คน  ครูพนักงานราชการ  1 คน และพนักงานบริการ  1 คน

                    พ.ศ. 2519  สร้างอาคารแบบ ป.1ก.  1หลัง  4  ห้องเรียน  งบประมาณ 236,000  บาท  และได้รับงบประมาณ    จำนวน  60,000  บาท เพื่อ  สร้างบ้านพักครู 1  หลัง  โดยใช้พื้นที่ 

                                           ของโรงเรียนบ้านแม่ทอม ซึ่งบ้านพักครูได้ขอรื้อถอนไปเมื่อปี 2543

                     พ.ศ. 2519   สร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.33 เสริมเหล็ก 6 ถัง ขนาดความสูง  3 เมตร งบประมาณ 13,000  บาท      

                     พ.ศ. 2520   นายเพียร  ทองแกมแก้ว  บริจาคเงิน  1,500  บาท  สร้างเสาธง  สูง  6  เมตร

                        พ.ศ. 2520   สร้างส้วม     2  ที่นั่ง  งบประมาณ   6,000  บาท

                        พ.ศ. 2521    สร้างส้วม แบบ สข./ส001   2  ที่นั่ง  งบประมาณ   8,000  บาท 

                        พ.ศ. 2527    สร้างส้วม แบบ สปช.601/26   2  ที่นั่ง  งบประมาณ   25,600  บาท

                        พ.ศ. 2527 สร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26   ขนาด 10x12 เมตร งบประมาณ  200,000 บาท

                        พ.ศ. 2533   สร้างอาคารเรียนแบบ สข./01/002  ชั้นเดียว  3  ห้องเรียน  6x 24  เมตร งบประมาณ 180,000  บาท           

                        พ.ศ. 2536   สร้างส้วม   จำนวน 1 ที่นั่ง  งบประมาณ  8,000  บาท  โดยคณะครูร่วมบริจาค    

                        พ.ศ. 2536   สร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29  งบประมาณ  1,600,000บาท   ด้วยงบพิเศษโรงเรียนที่มีน้ำท่วมขัง 2 ชั้น  4  ห้องเรียน

พ.ศ. 2537   สร้าง  ถังน้ำจาก ร.พ.ช. 1 ถัง รูปสี่เหลี่ยม      งบประมาณ  80,000 บาท

                        พ.ศ. 2540   สนามเด็กเล่นพื้นคอนกรีตพร้อมอุปกรณ์เครื่องเล่น 13 ชนิด  งบ ส.ส.เป็นเงิน 124,000 บาท

                        พ.ศ. 2542   สร้างส้วมแบบ สปช. 601/26 งบประมาณ  111,000 บาท

                        พ.ศ. 2549   งบบริจาคทอดผ้าป่าสสามัคคี สร้างรั้วโรงเรียน  120,000 บาท  

                        พ.ศ. 2553   อาคารเรียน แบบ สปช.103/26   3 ห้องเรียน งบประมาณ  891,000 บาท

                        พ.ศ. 2546   สร้างเวทีประชาร่วมใจ ขนาด  6x7  เมตร  งบบริจาค 37,000บาท

                        พ.ศ. 2548   ลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาด 25x32  เมตร งบประมาณ 250,000 บาท

                        พ.ศ. 2550   สร้างป้ายโรงเรียน ด้วยงบบริจาค 75,000  บาท

                        พ.ศ.  2552  สร้างส้วม  จำนวน 2  ที่นั่ง  สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล งบประมาณ  100,000  บาท  โดย การบริจาคเงินของผู้ปกครอง

                         พ.ศ. 2553   ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งบประมาณ  92,210  บาท

                         พ.ศ. 2554   ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารและสนามกีฬา  งบประมาณ  906,000  บาท

                         พ.ศ. 2554    สร้างเวทีการแสดงนักเรียน ขนาด  6x4  เมตร  งบบริจาค 23,000บาท

                          พ.ศ.2554  วันที่ 24 พ.ย.2554 นายอาจินต์  สุขศรีสังข์  เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วง  แทน นายชูชาติ  แตงเทศ ที่เกษียณอายุราชการ เมื่อ 30 ก.ย.2554

                         พ.ศ.2555    ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ก  งบ สพฐ. 210,000  บาท

                         พ.ศ.2555    ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า      งบ  266,000  บาท

                        ปัจจุบันโรงเรียนบ้านหนองม่วงเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีดังนี้

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-06-18 10:05:16 น.

นางเพียงใจ สุขศรีสังข์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองม่วง

นายเจะล๊ะ บิลหร่อหีม
นายจำลอง ผิวทอง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,465
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: ajin2509@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวศิริลักษณ์ วิจะสิกะ โทรศัพท์: 0950879922 อีเมล์: loveor132@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]