• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ
                 ๑. พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                 ๒. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยใช้โรงเรียน เป็นฐาน
                 ๓. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและมีคุณภาพในการปฏิบัติงาน
                 ๔. ประสานความร่วมมือระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน ชุมชนและสังคมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย
                 ๕. เสริมสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น ปลอดภัยจัดให้เป็นแหล่งความรู้ และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
                 ๖. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม(ICT)ในการจัดการเรียนรู้


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 19:47:05 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเกษม รัตนโชติ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวอมร ช่วยพันธ์

 • นายสมพร สุขเกษมสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,196
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 โทรศัพท์: 074399043 อีเมล์: krasaesin043@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วิรัตน์ ขุนราช โทรศัพท์: 0866952434 อีเมล์: wirat.kh@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]