ประวัติโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

 

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์     ตั้งอยู่เลขที่   472   หมู่ที่ 3   บ้านควนจีน    ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นเลขที่   1663   หมู่  6    ถนนสนามบิน-พาณิชย์  ตำบลควนลัง  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา    

           ก่อนปี   พ.ศ. 2521  ในอำเภอหาดใหญ่มีโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เป็นของรัฐบาลเพียงโรงเดียว คือ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย (ญ.ว.)    แต่เมื่อปี พ.ศ. 2521   การศึกษาในอำเภอหาดใหญ่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว จึงทำให้โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย  ไม่สามารถรองรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาได้  สภาตำบลควนลังโดยมีกำนันอิ้น  วงศ์ชนะ เป็นประธาน และอาจารย์เชื้อ  ศรีระสันต์ เป็นเลขานุการสภาได้ประสานกับกรมสามัญศึกษาขอเปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้น  ที่ตำบลควนลัง โดยทางสภาตำบลได้จัดสรรที่ดินซึ่งเป็นที่สงวนสำหรับสัตว์เลี้ยงจำนวน 120 ไร่  เป็นที่ตั้งโรงเรียนแห่งนี้

          ประมาณเดือนกุมภาพันธ์  2521       กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งให้จังหวัดสงขลาดำเนินการเปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นในที่ดินสงวนดังกล่าว     โดยนายสมพร    พิชญาภรณ์     ศึกษาธิการอำเภอหาดใหญ่  ร่วมกับนายสมบูรณ์  ศรีสุทธิ์    ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ได้เปิดรับนักเรียนเพื่อเข้าเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้     ปรากฏว่ามีผู้มาสมัครเรียน  ในชั้น ม.ศ. 1  จำนวน  8  ห้อง   ด้วยความกรุณาของอาจารย์เชื้อ  ศรีระสันต์  และ พระครูพิศาลธรรมคุณ  เจ้าอาวาสวัดควนลัง ได้อนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่ของวัดควนลัง    ชาวบ้านตำบลควนลังจึงช่วยกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวหลังแรกจำนวน   10  ห้องเรียน    ภายในระยะเวลา   10  วัน  และใช้ใต้กุฏิบางส่วนเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว     เปิดเรียนอย่างเป็นทางการ   วันที่    21  มิถุนายน  2521  โดยใช้ชื่อโรงเรียนในขณะนั้นว่า  “โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย  2”   

ซึ่งมีนายสุวิทย์   ศรีทิพยราษฎร์     เป็นครูใหญ่

          พ.ศ.     2523   ได้ย้ายโรงเรียนจากวัดควนลังมายังสถานที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน        และเปลี่ยนชื่อเป็น   “โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์”    และในปีการศึกษา   2525   เปิดเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

          พ.ศ.     2535   เข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น  (คอมต.)

          พ.ศ.     2537   เปิดโรงเรียนสาขาหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ (ปัจจุบันคือ โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา )

          โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ มีผู้บริหารโรงเรียนจนถึงปัจจุบันดังนี้

1.  นายสุวิทย์  ศรีทิพยราษฎร์             21  มิ.ย. 2521   ถึง   26  พ.ย.  2524

2.  นายมาโนชญ์  นวลสุวรรณ             27  พ.ย. 2524   ถึง   6    มิ.ย.  2527

3.  นายสว่าง  หนูสวัสดิ์                    7    มิ.ย. 2527   ถึง   31  ต.ค.  2534

4.  นายประกอบ  โสภณ                   1    พ.ย. 2534   ถึง   30  ก.ย.  2538

5.  ดร.ปรีชา  บุญคมรัตน์                  1    ก.พ. 2539   ถึง   24  ม.ค.  2541

6. นายวิทยา  รัตนอรุณ                    2    ก.พ. 2541   ถึง   7    พ.ย.  2543

7. นายปราโมทย์  บางเสน                 10  พ.ย. 2543   ถึง   30  ก.ย.  2548

8. นายชัยยุทธ  บัวตูม                      10  ก.พ. 2549   ถึง   30  ม.ค.  2555

9. นายศุภณัฐ  เพชรรัตน์                   1    มี.ค. 2555   ถึง  30 กันยายน 2558

10. ว่าที่ ร.ต.ทรงเกียรติ พืชมงคล     1 ตุลาคม ถึง ปัจจุบัน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-03-26 11:38:40 น.

ว่าที่ ร.ต.ดร.ทรงเกียรติ พืชมงคล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
นายวันชัย หีมสุหรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
นางเนตรทราย คงอนุวัฒน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
นายพงศ์ศักดิ์ ภูมิศิริไพบูลย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
นายเจะหมัน บิลหร่อหีม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

นางเฉลิมศรี หน่อแก้ว
นางนิสา ชอบกิจ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ โทรศัพท์: 074251172 อีเมล์: yrs_004@yahoo.co.th
เว็บมาสเตอร์:: ว่าที่ ร.ต. สุทธิพงศ์ โหดหมาน โทรศัพท์: 0874119818 อีเมล์: rn2931@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ