โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16


ประวัติโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

 

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์     ตั้งอยู่เลขที่ 472 หมู่ที่ 3   บ้านควนจีน    ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นเลขที่   1663   หมู่.6    ถนนสนามบิน-พาณิชย์  ตำบลควนลัง  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา    

           ก่อนปี   พ.ศ. 2521  ในอำเภอหาดใหญ่มีโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เป็นของรัฐบาลเพียงโรงเดียว คือ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย (ญ.ว.)    แต่เมื่อปี พ.ศ. 2521   การศึกษาในอำเภอหาดใหญ่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว จึงทำให้โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย  ไม่สามารถรองรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาได้  สภาตำบลควนลังโดยมีกำนันอิ้น  วงศ์ชนะ เป็นประธาน และอาจารย์เชื้อ  ศรีระสันต์ เป็นเลขานุการสภาได้ประสานกับกรมสามัญศึกษาขอเปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้น  ที่ตำบลควนลัง โดยทางสภาตำบลได้จัดสรรที่ดินซึ่งเป็นที่สงวนสำหรับสัตว์เลี้ยงจำนวน 120 ไร่  เป็นที่ตั้งโรงเรียนแห่งนี้

          ประมาณเดือนกุมภาพันธ์  2521       กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งให้จังหวัดสงขลาดำเนินการเปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นในที่ดินสงวนดังกล่าว     โดยนายสมพร    พิชญาภรณ์     ศึกษาธิการอำเภอหาดใหญ่  ร่วมกับนายสมบูรณ์  ศรีสุทธิ์    ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ได้เปิดรับนักเรียนเพื่อเข้าเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้     ปรากฏว่ามีผู้มาสมัครเรียน  ในชั้น ม.ศ. 1  จำนวน  8  ห้อง   ด้วยความกรุณาของอาจารย์เชื้อ  ศรีระสันต์  และ พระครูพิศาลธรรมคุณ  เจ้าอาวาสวัดควนลัง ได้อนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่ของวัดควนลัง    ชาวบ้านตำบลควนลังจึงช่วยกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวหลังแรกจำนวน   10  ห้องเรียน    ภายในระยะเวลา   10  วัน  และใช้ใต้กุฏิบางส่วนเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว     เปิดเรียนอย่างเป็นทางการ   วันที่    21  มิถุนายน  2521  โดยใช้ชื่อโรงเรียนในขณะนั้นว่า  “โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย  2”   

ซึ่งมีนายสุวิทย์   ศรีทิพยราษฎร์     เป็นครูใหญ่

          พ.ศ.     2523   ได้ย้ายโรงเรียนจากวัดควนลังมายังสถานที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน        และเปลี่ยนชื่อเป็น   “โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์”    และในปีการศึกษา   2525   เปิดเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

          พ.ศ.     2535   เข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น  (คอมต.)

          พ.ศ.     2537   เปิดโรงเรียนสาขาหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ (ปัจจุบันคือ โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา )

          โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ มีผู้บริหารโรงเรียนจนถึงปัจจุบันดังนี้

1.  นายสุวิทย์  ศรีทิพยราษฎร์               21  มิ.ย. 2521   ถึง   26  พ.ย.  2524

2.  นายมาโนชญ์  นวลสุวรรณ               27  พ.ย. 2524   ถึง   6    มิ.ย.  2527

3.  นายสว่าง  หนูสวัสดิ์                         7    มิ.ย. 2527   ถึง   31  ต.ค.  2534

4.  นายประกอบ  โสภณ                        1    พ.ย. 2534   ถึง   30  ก.ย.  2538

5.  ดร.ปรีชา  บุญคมรัตน์                       1    ก.พ. 2539   ถึง   24  ม.ค.  2541

6. นายวิทยา  รัตนอรุณ                          2    ก.พ. 2541   ถึง   7    พ.ย.  2543

7. นายปราโมทย์  บางเสน                    10  พ.ย. 2543   ถึง   30  ก.ย.  2548

8. นายชัยยุทธ  บัวตูม                           10  ก.พ. 2549   ถึง   30  ม.ค.  2555

9. นายศุภณัฐ  เพชรรัตน์                        1    มี.ค. 2555   ถึง  30 กันยายน 2558

10. ว่าที่ ร.ต.ดร.ทรงเกียรติ พืชมงคล     1 ตุลาคม ถึง ปัจจุบัน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-05-24 15:08:29 น.

ว่าที่ ร.ต.ดร.ทรงเกียรติ พืชมงคล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
นางสาวเนตรทราย คงอนุวัฒน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
นายพงศ์ศักดิ์ ภูมิศิริไพบูลย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
นายเจะหมัน บิลหร่อหีม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
นายวันชัย หีมสุหรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

นางสาวฉันทนา พรหมรักษ์
นายบุญเลิศ แก้วคุ้มภัย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

25
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 โทรศัพท์: 074251172 อีเมล์: yrs_004@yahoo.co.th
เว็บมาสเตอร์:: ว่าที่ ร.ต. สุทธิพงศ์ โหดหมาน โทรศัพท์: 0874119818 อีเมล์: rn2931@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ