โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
ประวัติโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์

 

ประวัติโรงเรียน
1. สภาพทางภูมิศาสตร์
 
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 2 หมู่ 2 ถนนเทศบาล31 ตำบลพะตง (เทศบาลตำบลพะตง) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ห่างจากที่ตั้งที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ไปทางทิศใต้ ประมาณ 20 กิโลเมตร ห่างจากที่ตั้งศาลากลางจังหวัดสงขลา ประมาณ 45 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 39 ไร่ 29.8 ตารางวา
 
ทิศเหนือ  จรดที่ดินนายวีระ คีรีวัฒน์ (ผู้บริจาคที่ดินให้โรงเรียน)

ทิศใต้   จรดที่ดินนายนิกร ประธานราษฎร์นิกร (ผู้บริจาคที่ดินให้โรงเรียน)
 
ทิศตะวันออก    จรดที่ดินนายวีระ คีรีวัฒน์ และนายนิกร ประธานราษฎร์นิกร
 
ทิศตะวันตก   จรดที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย
 
บริเวณที่ตั้งของโรงเรียนเป็นที่ราบระหว่างเนินเขา ภูมิอากาศร้อนชื้น
 
2. สภาพทางเศรษฐกิจ
 
โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตอำเภอหาดใหญ่ ซึ่งถือว่าเป็นอำเภอที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของภูมิภาค สภาพทางเศรษฐกิจจึงมีลักษณะโดยสังเขปดังนี้
 
2.1 การประกอบอาชีพมีความหลากหลาย เช่น เกษตรกรรม รับจ้าง ประกอบธุรกิจ และรับราชการ รายได้เฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างดี เมื่อเทียบกับท้องที่อื่นของประเทศ

2.2 การสื่อสารคมนาคมขนส่ง มีความสะดวก ตั้งอยู่ใกล้กับถนนสายหลักเชื่อมต่อระหว่างประเทศ มีเส้นทางติดต่อภายในหมู่บ้านทั่วถึง มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง มีชุมสายโทรคมนาคม 1 แห่ง

2.3 การสาธารณูปโภค มีระบบสาธารณูปโภคอยู่ในระดับดี ทั้งการบริการของภาครัฐและเอกชน มีสถานีอนามัยที่ได้ระดับมาตรฐาน และมีสถานพยาบาลเอกชนให้บริการ มีตลาดเทศบาล และร้านค้าของเอกชนอำนวยความสะดวกในการซื้อสิ่งของอุปโภคและบริโภค
 
2.4 มีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตเทศบาล จำนวน 17 โรงงาน
 
3. สภาพทางสังคม
 
       ประชากรของชุมชนในปัจจุบัน มาจากคนไทยหลายกลุ่ม คือ คนไทยถิ่นเดิม คนไทยเชื้อสายจีน คนไทยอิสลาม และคนไทยภูมิภาคอื่นๆ แต่สามารถดำรงชีวิตประจำวันร่วมกันได้อย่างปกติสุข สภาพทางสังคมอยู่ในลักษณะของการผสมผสานระหว่างความเป็นเมืองและพื้นบ้าน
 
     การปกครอง มีรูปแบบการปกครอง 2 ลักษณะ คือ การปกครองส่วนภูมิภาค เป็นตำบลรอยต่อของ 3 อำเภอ คือ ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ ตำบลพังลา อำเภอสะเดา และตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง กับ การปกครองส่วนท้องถิ่น มีเทศบาลตำบลพะตง
 
     การศึกษา บริเวณใกล้เคียงของโรงเรียนมีสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและอนุปริญญา มีโรงเรียนในสังกัดการประถมศึกษาแห่งชาติ 12 โรงเรียน สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน 3 โรงเรียน สังกัดเทศบาล 1 โรงเรียน
 
     การศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาศาสนาอิสลาม ยังมีความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับบรรพบุรุษ การละเล่นพื้นเมืองดั้งเดิมยังคงปรากฏให้เห็นอยู่ แต่มีจำนวนน้อย การแสดงพื้นเมืองที่สำคัญคือ หนังตะลุง และมโนราห์ วิถีการดำเนินชีวิตโดยทั่วไป มีความหลากหลายในการดำรงชีวิต เยาวชนคนรุ่นใหม่ มักใช้ชีวิตในรูปแบบสากล ในขณะที่ผู้สูงอายุยังคงรักษารูปแบบเดิม ซึ่งนับวันจะน้อยลง สภาพความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ปรากฏให้เห็นชัดเจนคือการใช้ชีวิตกลางคืนมากขึ้น มีสถานเริงรมย์สำหรับคนกลางคืน มีรูปแบบของการนั่งร้านน้ำชากาแฟกลางคืนมากขึ้น  สภาพปัญหาที่มีแนวโน้มจะสูงขึ้นตามความเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน คือ ปัญหายาเสพติด ปัญหาการมั่วสุมอบายมุขของเยาวชนกลุ่มต่างๆ ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยของวัยรุ่น ปัญหาอาชญากรการลักเล็กขโมยน้อย ปัญหาครอบครัวหย่าร้าง แตกแยก และปัญหา การทะเลาะวิวาท  นอกจากนี้สภาพการย้ายถิ่นเข้ามาในเขตพื้นที่ของคนไทยภูมิภาคอื่นโดยเฉพาะภาค ตะวันออกเฉียงเหนืออพยพเข้ามาทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม และแหล่งประกอบการต่างๆ มีจำนวนสูงขึ้นเรื่อยๆ ในทุกปี
    
     ภาษาที่ใช้ มีการใช้ภาษาทั้งภาษาไทยถิ่น ภาษาไทยมาตรฐาน (ภาษาไทยถิ่นกลาง) ภาษาจีนในกลุ่มคนจีนสูงอายุ และภาษามลายู ขึ้นอยู่กับพื้นเพดั้งเดิมของกลุ่มชนที่มาอยู่อาศัย
 
4. สภาพการจัดการศึกษา
 
     สภาพทางการศึกษาในท้องที่ของโรงเรียนก่อนปี พ.ศ. 2525 นักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับในสมัยนั้น มีความต้องการที่จะศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษามีค่อนข้างสูง แต่มีข้อจำกัดหลายประการ เช่น การเดินทางไปเรียนหนังสือตามโรงเรียนต่างๆ ในตัวเมือง เป็นไปด้วยความ ยากลำบาก นักเรียนต้องตื่นแต่เช้ามืด กลับบ้านค่ำ และเบียดเสียดแย่งกันขึ้นรถโดยสารประจำทาง นอกจากนี้ ฐานะผู้ปกครองส่วนหนึ่งมีรายได้น้อย ไม่สามารถส่งเสียบุตรหลานให้ศึกษาในระดับที่สูงขึ้นตามความต้องการได้จาก ความต้องการทางการศึกษาดังกล่าว ผู้นำท้องถิ่นในสมัยนั้นนำโดย นายเลื่อง ศรประสิทธิ์ อดีตกำนันตำบลพะตง และคหบดีในชุมชนหลายท่าน ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง จึงได้ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของชาติอย่างเต็มความสามารถ เพื่อจัดตั้งโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในตำบลขึ้นด้วย ความพยายามดังกล่าว จึงได้รับบริจาคที่ดินจากคหบดี 2 ท่าน คือ นายนิกร ประธานราษฎร์นิกร และ นายวีระ คีรีวัฒน์ ท่านละ 20 ไร่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบให้ทางราชการพิจารณาอนุมัติจัดตั้งโรงเรียนต่อไป ในที่สุดกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลพะตง เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2525 ให้ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์” เพื่อเป็นเกียรติและอนุสรณ์แก่ผู้บริจาคที่ดิน ซึ่งนับเป็นความเสียสละเพื่อประโยชน์ของชาติบ้านเมืองอย่างสูงยิ่ง  
     แม้ว่าโรงเรียนได้ประกาศจัดตั้งเป็นทางการ แต่การดำเนินการเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากรัฐไม่ได้จัดสรรงบประมาณรองรับ องค์กรในท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชน และผู้ทรงคุณวุฒิ จึงได้ร่วมมือร่วมใจกันสละกำลังทรัพย์ เพื่อจัดการศึกษาให้เป็นรูปธรรม จนสามารถรวบรวมได้งบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินการเป็นเงิน 1,202,660 บาท การดำเนินงานจัดหางบประมาณครั้งนี้ เกิดจากพลังของชุมชน โดยการนำของอดีตกำนันเลื่อง ศรประสิทธิ์ และผู้ทรงคุณวุฒิอีก 2 ท่าน คือ นายซุ่นฮะ แซ่ลิ่ม และนายชัยวุฒิ กาญจนแก้ว  งบประมาณที่ได้จากการระดมทรัพยากรในท้องถิ่น จึงนำจัดสร้างปัจจัยที่จำเป็นในการศึกษา คือ อาคารเรียนชั่วคราว 9 ห้องเรียน 1 หลัง (800,000 บาท) ห้องน้ำห้องส้วม (35,000 บาท) รั้วคอนกรีตด้านหน้าโรงเรียน (150,000 บาท) และวัสดุครุภัณฑ์ประกอบการจัดการศึกษาอื่นๆ (217,660 บาท) ใน ส่วนการจัดการศึกษาของรัฐ ทางราชการได้มอบหมายให้ นายเจริญ สุขเกษม มาดำเนินงานร่วมกับชุมชน ในการรับสมัครนักเรียน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน และผู้ปกครองในท้องถิ่น ต่อมากรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้นายสุพจน์ ทองปรีชา มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2525 และได้เดินทางมารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2525 ขณะนั้นการก่อสร้างอาคารเรียนยังไม่แล้วเสร็จ จึงเลื่อนกำหนดวันเปิดเรียน เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2525 ซึ่งชาวพะตงประธานคีรีวัฒน์ทุกคนถือว่า วันที่ 1 มิถุนายน ของทุกๆ ปี เป็นวันครบรอบวันกำเนิดโรงเรียน การจัดการศึกษาของโรงเรียน มีการพัฒนาให้มีความเจริญ ก้าวหน้ามาเป็นลำดับ จนถึงปัจจุบัน สรุปโดยสังเขปได้ดังนี้
 
ปีการศึกษา 2525 – 2535 นายสุพจน์ ทองปรีชา ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ และผู้อำนวยการโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ เป็นผู้บริหารคนแรกของโรงเรียนดำรงตำแหน่งผู้บริหารเป็นเวลา 10 ปี ได้ชื่อว่าเป็นผู้สร้างโรงเรียน ได้พัฒนาโรงเรียนไปพร้อมๆ กันทุกๆ ด้าน จากโรงเรียนขนาดเล็ก จนเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ผลงานที่สำคัญได้แก่ ดำเนินการประสานงานจนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารสถานที่ เช่น อาคารเรียนถาวร 3 หลัง หอประชุม 1 หลัง โรงฝึกงาน 3 หลัง ห้องน้ำห้องส้วม 6 หลัง บ้านพักครู 7 หลัง บ้านพักนักการภารโรง 2 หลัง และอาคารประกอบอื่นๆ อีก 3 หลัง จนกระทั่งได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง เขตการศึกษา 3 เมื่อปีการศึกษา 2528 
 
ปีการศึกษา 2535 – 2540 นายวิทยา รัตนอรุณ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ เป็นผู้พัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นมาตรฐานยิ่งขึ้น นำรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ ซึ่งมีผลงานที่สำคัญ ๆ เช่น จัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ ดำเนินการปรับปรุงสวนป่า โดยจัดเป็นสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ จัดตั้งวงดนตรีไทย วงดนตรีสากลอย่างเต็มรูปแบบ จัดสร้างอาคารศูนย์วัฒนธรรมไทย จัดสร้างถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน และบริหารงานโดยยึดระบบทีมงาน
 
ปีการศึกษา 2540 – 2542 นายแปลก ทองสังข์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาโรงเรียน โดยการเน้นระบบทีมงาน การจัดกิจกรรมทุกอย่าง มีการพิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ สร้างความสัมพันธ์ของบุคคลภายใน และสานสัมพันธ์กับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม สร้างมนุษยสัมพันธ์ระหว่าง นักเรียน ครู อาจารย์ และฝ่ายบริหาร ผลงานที่สำคัญ เช่น จัดสร้างอัฒจรรย์ด้านหน้าสนามกีฬา จำนวน 4 หลัง เพื่อใช้ประกอบกิจกรรม และบริการชุมชน ประสานงานเพื่อของบประมาณในการจัดสร้างอาคารกึ่งถาวร เพื่อปรับปรุงเป็นโรงอาหาร
 
ปีการศึกษา 2542 – 2544 นายวิลาพ อุทัยรัตน์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ เป็นผู้บริหารที่นำโรงเรียนสู่ระบบการบริหารแบบวิทยาเขต พัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นสากล เร่งรัดการศึกษาสู่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยวางรากฐานจากกิจกรรม 5ส. โรงเรียนสีขาว จัดสร้างกำแพงคอนกรีตด้านทิศเหนือ จัดพาหนะเพื่อความสะดวกในการประสานงาน ให้บริการครูและนักเรียน จัดระบบและการควบคุมโรงอาหารให้มีมาตรฐานด้านสุขอนามัย พัฒนาด้านอาคารสถานที่เน้นความสะอาดและความร่มรื่นเป็นพิเศษ
 
ปีการศึกษา 2545 – 2548 นางพิมพ์มาส รังสรรค์สฤษดิ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2545 ได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง เน้นการจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาให้เห็นเด่นชัด เช่น การนำสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา การพัฒนาบุคลากรเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ การจัดแหล่งเรียนรู้และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา การใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา และการใช้บุคลากรในสถานศึกษาเสริมสร้างและพัฒนาภายในองค์กร (School Based Training) การพัฒนานักเรียนและบุคลากรเพื่อการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ในด้านอาคารสถานที่ได้จัดสร้างหอประชุมที่มีมาตรฐานในการดำเนินงานการจัดการ ศึกษาของโรงเรียน ทั้งให้บริการชุมชนและหน่วยงานอื่น ๆ ได้ส่งเสริมการเรียนรู้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยเฉพาะการทำห้อง Internet ผลงานที่มีคุณภาพที่ได้รับการยกย่องเป็นพิเศษ คือ การส่งเสริมกิจกรรมและหลักสูตรท้องถิ่น โดยการศึกษาเกี่ยวกับสภาพคลองอู่ตะเภา
 
ปีการศึกษา 2548 – 2551 นายโกศล เกื้อสังข์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ โดยเดินทางมารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2549 ด้านการจัดการศึกษาได้กำหนดให้โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ปลอดสิ่งเสพติด การพนัน การทะเลาะวิวาท และพฤติกรรมชู้สาว มุ่งมั่นพัฒนาการจัดการศึกษาโดยยึดหลักบริหารจัดการด้วยนโยบาย “ทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวาน และต้องทำ วันพรุ่งนี้ให้ดีกว่าวันนี้” จัดทำธรรมนูญสถานศึกษา ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2549-2551) เน้นการจัดการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาให้เห็นเด่นชัด  ผลงานที่มีคุณภาพที่ได้รับการยกย่องเป็นพิเศษ คือ โครงการลดโลกร้อนด้วยมือเรา ร่วมกับเทศบาลตำบลพะตง เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2551 
 
ปีการศึกษา 2551 – 2558 ว่าที่ร้อยตรีทรงเกียรติ พืชมงคล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ โดยเดินทางมารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2551 ได้จัดทำธรรมนูญสถานศึกษา ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2552-2555) ปรับปรุงหลักสูตรให้เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ประสานงานกับหน่วยงานในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป
 
ปีการศึกษา 2558 -2559 นายอุดม  ชูลีวรรณ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
                    ปีก่ารศึกษา 2559-ปัจจุบัน  นางสาวจันทนา  ทองมาก ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
                  

                2. ข้อมูลผู้บริหาร

                     ผู้อำนวยการโรงเรียน ชื่อ – สกุลนางสาวจันทนา ทองมาก โทรศัพท์ 081-5400017 e-mail :                                            

                chantana_๒๐๑๒@hotmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโท (กศ.ม.) สาขาการวัดผลการศึกษา ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๕ เดือน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ๓ คน

                         2.1 ชื่อ – สกุล นายฐนกร สองเมืองหนู วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (ศษ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา โทรศัพท์ 095-4348989  e-mailkrutanakron@gmail.com รับผิดชอบฝ่าย/งาน  (ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา) กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ

                         2.2 ชื่อ – สกุล นางสิรินารถ กังแฮ วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (กศ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา โทรศัพท์ 081-0985690 e-mailsirinart.kunghae@gmail.com   รับผิดชอบฝ่าย/งาน (ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา) กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ

                         2.3 ชื่อ – สกุล นายประทุม เกื้อกูล วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (วท.ม.) โทรศัพท์ 089-5965477 e-mail pratoom_k@hotmail.com รับผิดชอบฝ่าย/งาน (ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา) กลุ่มงานบริหารงานบุคคล และกิจการนักเรียน

 

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-06-22 05:50:33 น.

นางสาวจันทนา ทองมาก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พะตงประธานคีรีวัฒน์
นายประทุม เกื้อกูล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พะตงประธานคีรีวัฒน์
นายฐนกร สองเมืองหนู
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พะตงประธานคีรีวัฒน์
นางสิรินารถ กังแฮ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พะตงประธานคีรีวัฒน์

นายสุนทร คนธารักษ์
นายประวิทย์ เรืองเนียม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,114
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 โทรศัพท์: 074291674 อีเมล์: pathong@skz2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: อัจฉรา ไฝมณี โทรศัพท์: 0883966045 อีเมล์: ja_pan21@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]