• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ  (Mission)

                                    1.  เสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียนให้เข้าสู่การศึกษาไทย 4.0

                                    2.  การจัดการเรียนการสอนสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล

                                    3.  พัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                                    4.  จัดการศึกษาด้วยการบริหารจัดการคุณภาพ

   

   

   

   

  เป้าประสงค์  (Goals)

                        1.  ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางทักษะการคิดแบบวิทยาศาสตร์ สื่อสารสองภาษา

                             สร้างสรรค์นวัตกรรม มีจิตสาธารณะและร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม

                        2.  จัดการเรียนการสอนตามโรงเรียนมาตรฐานสากล

                        3.  ผู้เรียนมีความสามารถในการแข่งขันระดับสากล 

                        4.  ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ดำรงตน

                             ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                        5.  โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านวิชาการ

                              และวิชาชีพ ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาค

                        6.  โรงเรียนมีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

                        7.  ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและองค์กร

                        8.  โรงเรียนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-03-20 08:24:54 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเกษม หวันอาหลี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวปราณี สินเสน่ห์

 • นางศรีประภา ขุ้มทองสถิติการเข้าเยี่ยมชม

6,350
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 โทรศัพท์: 0 7421 9200-1 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายสกล ปริศวงศ์ โทรศัพท์: - อีเมล์: pak23022534@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]