โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
ประวัติโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2

 

ประวัติความเป็นมา  

  

            โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ ในอดีตเป็นที่สาธารณประโยชน์มีเนื้อที่ 64 ไร่ 3 งาน 92  ตารางวา    ใช้เป็นสถานที่ทำนาปรัง  เลี้ยงโค - กระบือ ของราษฎร หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 7 ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ห่างจากตัวเมืองหาดใหญ่ ประมาณ 12 ก.ม. ตามเส้นทางหาดใหญ่ – สะเดา ถนนกาญจนวนิช     

ปีการศึกษา 2523 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ได้รับมอบที่ดินสาธารณประโยชน์ จำนวนหนึ่งแปลงเพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์เกษตรกรรมโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ปีการศึกษา 2533 นายวิรัช บุญนำ ได้รับนโยบายจากกรมสามัญศึกษา ประกาศตั้งสาขาโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 

ปีการศึกษา 2539 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งสาขาโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยเป็น“โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒” โดยมีนายวิลาพ  อุทัยรัตน์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนปาดังศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ มีนักเรียนจำนวน 997 คน ครูจำนวน 33 คน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ ได้รับความนิยมจากท่านผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน จำนวนนักเรียนเพิ่มสูงขึ้นตามลำดับ

ปีการศึกษา 2541 ภาคเรียนที่ 2  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนางบุปผา มณีพรหม ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒  ในช่วงปี พ.ศ.2541 เป็นช่วงที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ ได้พัฒนาอย่างรวดเร็วในทุกด้าน ทั้งด้านอาคารสถานที่และคุณภาพของนักเรียน โรงเรียนได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองในด้านการดูแลนักเรียนอย่างเป็นระบบ และด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยได้เป็นจำนวนมาก จึงได้เปิดขยายแผนการจัดชั้นเรียนเป็น 15-15-15, 6-6-6 มีจำนวนนักเรียนเพิ่มเป็น 3,039 

ปีการศึกษา 2547 ภาคเรียนที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แต่งตั้ง นางสาวผ่องศรี เรืองดิษฐ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และได้เปิดห้องเรียนพิเศษโปรแกรม SMP

ปีการศึกษา 2549 ภาคเรียนที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แต่งตั้ง นางพิมพ์มาส รังสรรค์สฤษดิ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในปีเดียวกันโรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบที่สอง

ปีการศึกษา 2550 ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ

ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนได้เปิดขยายแผนการเรียนเป็น 15-15-15, 8-8-8 และเปิดห้องเรียนพิเศษโปรแกรม Cyber Classroom

ปีการศึกษา 2552 ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่นระดับประเทศ จาก สพฐ.ร่วมกับธนาคารออมสิน และได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนนำร่องในการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ปีการศึกษา 2553 ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล

ปีการศึกษา 2554 ได้รับการรับรองมาตรฐานจากการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบที่ 3 และมีนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น 3,271 คน

ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 แต่งตั้ง นายก่อศักดิ์ ศรีน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาวิทยาคม เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒

ปีการศึกษา 2554 เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โดยมีแผนการจัดการชั้นเรียนเป็น 15-15-15-8-8-8 มีจำนวนนักเรียน 3,272 คน จำนวนครู 162 คน

ปีการศึกษา 2555 เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โดยมีแผนการจัดการชั้นเรียนเป็น 15-15-15-8-8-8 มีจำนวนนักเรียน 3,169 คน จำนวนครู 166 คน

ปีการศึกษา 2556 เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โดยมีแผนการจัดการชั้นเรียนเป็น 15-15-15-9-8-8 มีจำนวนนักเรียน 3,182 คน จำนวนครู 167 คน

ปีการศึกษา 2557 เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โดยมีแผนการจัดการชั้นเรียนเป็น 14-15-15-9-9-8 มีจำนวนนักเรียน 3,070 คน จำนวนครู 167 คน

ปีการศึกษา 2558 เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โดยมีแผนการจัดการชั้นเรียนเป็น 14-14-15-9-9-9 มีจำนวนนักเรียน 2,979 คน  ผู้บริหาร 4 คน  ข้าราชการครู 144 คน 

ปัจจุบัน มี ดร.ถนอมทรัพย์ นูนน้อย   ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-12-24 10:22:25 น.

นางถนอมทรัพย์ นูนน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หาดใหญ่วิทยาลัย 2
นายรัชพล หิ้นนรานุกูล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หาดใหญ่วิทยาลัย 2
นางสาวผาสุขสันต์ ไหมทิพย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หาดใหญ่วิทยาลัย 2
นายวิสัย เกื้อกูล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หาดใหญ่วิทยาลัย 2
นายอัศวเดช ทองเกต
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หาดใหญ่วิทยาลัย 2

นางภารดี แก้วจำรัส
นางพูนศรี วสุนธร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,026
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 โทรศัพท์: 074553107 อีเมล์: yorwor2school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายณัฐสิทธิ์ เหล่าสุวรรณ โทรศัพท์: 0865461776 อีเมล์: Nutthasit_lao@yorwor2.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]