โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2


ประวัติโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2

 

ประวัติความเป็นมา  

  

            โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒   ในอดีตเป็นที่สาธารณประโยชน์  มีเนื้อที่  64  ไร่  3  งาน  92 ตารางวา  ใช้เป็นสถานที่ทำนาปรัง  เลี้ยงโค - กระบือ  ของราษฎร หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 7        ตำบลบ้านพรุ  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา ห่างจากตัวเมืองหาดใหญ่ ประมาณ 12 กิโลเมตร ตามเส้นทางหาดใหญ่-สะเดา บนถนนกาญจนวนิช     

ปีการศึกษา  2523  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย  ได้รับมอบที่ดินสาธารณประโยชน์                           จำนวนหนึ่งแปลงเพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์เกษตรกรรมโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย       

ปีการศึกษา  2533  นายวิรัช บุญนำ ได้รับนโยบายจากกรมสามัญศึกษา ประกาศตั้ง สาขาโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 

ปีการศึกษา  2539   กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้ง  สาขาโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย   เป็น  “โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย  ๒”    โดยมีนายวิลาพ  อุทัยรัตน์    อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนปาดังศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒   ขณะนั้นมีนักเรียนจำนวน 997  คน  ครูจำนวน  33  คน

ปีการศึกษา  2541   กรมสามัญศึกษา  ได้แต่งตั้ง   นางบุปผา  มณีพรหม ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย  ๒ 

ในช่วงปี พ.ศ. 2541 เป็นช่วงที่    โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย  ๒  ได้พัฒนาอย่างรวดเร็วในทุกด้านทั้งด้านอาคารสถานที่และคุณภาพของนักเรียน โรงเรียนได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองในด้านการดูแลนักเรียนอย่างเป็นระบบ และด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยได้เป็นจำนวนมาก เปิดขยายแผนการจัดชั้นเรียนเป็น 15-15-15-6-6-6 มีจำนวนนักเรียนเพิ่มเป็น 3,039  ในปีการศึกษา 2547

              ปีการศึกษา 2547 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน      ได้แต่งตั้ง        นางสาวผ่องศรี  เรืองดิษฐ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  จนถึงวันที่ 9 ก.พ. 2549

             ปีการศึกษา 2549 มี ดร.พิมพ์มาส  รังสรรค์สฤษดิ์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

                ปัจจุบัน มี นายก่อศักดิ์  ศรีน้อย   ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายก่อศักดิ์ ศรีน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หาดใหญ่วิทยาลัย 2
นายอุดม สุขมี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หาดใหญ่วิทยาลัย 2
นางสาวผาสุขสันต์ ไหมทิพย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หาดใหญ่วิทยาลัย 2
นายวิสัย เกื้อกูล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หาดใหญ่วิทยาลัย 2
นางฐิวิชญา มีชูวรพงศ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หาดใหญ่วิทยาลัย 2

นางพุ่มพร ส่งสุข
นายธงชัย ศักดิ์สุวรรณ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

142
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 โทรศัพท์: 074210593 อีเมล์: yorwor2 school@fmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายเดโช ชูแก้ว โทรศัพท์: 0892957180 อีเมล์: chomath9@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ