โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
ประวัติโรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา

 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
               พ.ศ. ๒๕๒๘ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติให้โรงเรียนสงขลาวิทยาคมเปิดสาขาชั้น  ม.๑ ขึ้นที่ตำบลชะแล้และตำบลปากรอ โดยใช้หอฉันของวัดชะแล้และศาลาโรงธรรมของวัดบ่อทรายเจริญธรรม เป็นสถานที่เรียน มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น ๑๔๐ คน
              ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๙ กรมสามัญศึกษาประกาศจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๔ ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา และแต่งตั้ง นายประดิษฐ์  สุขุม ดำรงตำแหน่งผู้บริหารคนแรก
              ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๒๙ ย้ายนักเรียนจากหอฉันวัดชะแล้ มายังอาคารเรียนชั่วคราวที่ราษฎรชาวตำบล ชะแล้ร่วมบริจาคและร่วมสร้างให้บนที่ดินสาธารณประโยชน์ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาตำบลชะแล้ มีเนื้อที่ ๖๕๕ ไร่ มีนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑ จำนวน ๘๓ คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๒ จำนวน ๘๘ คน (รับโอนจากโรงเรียนสงขลาวิทยาคม) มีครู จำนวน ๙ คน
              พฤษภาคม ๒๕๓๓ โรงเรียนเข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา โดยไม่เรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษา ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น
              ปีการศึกษา ๒๕๔๐ กรมสามัญศึกษา อนุมัติให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
              ปีการศึกษา ๒๕๔๓ เริ่มขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
              ปีการศึกษา ๒๕๔๖ โอนไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต ๑ สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
              ปีการศึกษา ๒๕๕๓ โอนไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
              ปัจจุบัน  นายอนันต์  ผุดเกตุ  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  มีครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น ๑๘ คน  พนักงานธุรการ ๑ คน  ลูกจ้างประจำ ๑ คน  ลูกจ้างชั่วคราว ๕ คน  มีนักเรียนจำนวน ๑๘๑ คน  อาคารเรียนแบบ ๑๐๘ ล  จำนวน ๓ หลัง  ห้องน้ำนักเรียนจำนวน ๓ หลัง  โรงฝึกงาน  จำนวน ๑ หลัง  โรงอาหาร ๑ หลัง  หอถัง จำนวน ๑ ลูก  สนามบาสเกตบอล จำนวน จำนวน ๑ สนาม  ถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ ๓๓  จำนวน ๒ ชุด
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-07-06 19:09:46 น.

นายอนันต์ ผุดเกตุ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชะแล้นิมิตวิทยา

นางบุตสรินทร์ วงศ์วิลาส
นายทวีศักดิ์ นวลประดิษฐ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,170
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 โทรศัพท์: 074590116 อีเมล์: chalae_sk@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุทธิกานต์ จันทศรี โทรศัพท์: 0882028970 อีเมล์: song_suttikarn@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]