โรงเรียนอนุบาลละงู
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1.  ประกันคุฯภาพและโอกาสทางการศึกษา ให้เสมอภาคเท่าเทียมและมีคุณภาพ

  2.   พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพครบทุกด้าน เต็มตามศักยภาพ เป็นพลเมืองดีที่สมบูรณ์ของสังคมประเทศชาติ

  3.  พัฒนาศักยภสพ ผู้บริหาร ครู บุคลากรให้เป็นครูดี ครูเก่ง มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณความเป็นครู มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ

  4.  บริหารจัดกสนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

  5.  กำกับนิเทศ ติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

  6.   สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน ภาคีเครือข่าย องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

   

  เป้าประสงค์

  1. ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงเท่าเทียมตรงตามศักยภาพและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

  2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามวิถีความเป็นไทย

  3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาวิชาการเทคโนโลยีและทักษะพื้นฐานพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

  4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

  5. ผู้เรียนมีการปฏิบัติและดำเนินชีวิตตามอัตลักษณ์ของท้องถิ่น

   

  กลยุทธ์ของโรงเรียน

  1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทาง เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

  2. ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  3. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง  ครอบคลุม  ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

  4. พัฒนาครูและบุคลากรของโรงเรียนทั้งระบบ 

  5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  ตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษาหลักธรรมาภิบาล  เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

  6. พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ยากลำบาก

  7. เร่งรัด พัฒนาการจัดการศึกษาและความร่วมมือระหว่างประเทศสู่ประชาคมอาเซียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 03:42:09 น.

โรงเรียนอนุบาลละงู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล โทรศัพท์: 074-701618 อีเมล์: anu.ban2012@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: Manit Chamchoi โทรศัพท์: 0869570626 อีเมล์: arin22666@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]