โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550   ตั้งอยู่หมู่ที่  5  ตำบลละงู  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล  ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  7  มิถุนายน  2478  โดยความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้าน  และราษฎรในหมู่บ้านได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนแบบชั่วคราว  2  ห้องเรียน  ฝาห้องแตะไม้ไผ่  หลังคามุงสังกะสี  โดยมีนายดำรง  สุวรรณดารา เป็นครูใหญ่คนแรก  และต่อมา  มีนายขำ  ชูสกุล  ,  นายสาคร  ขวัญทอง  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  แต่ไม่ทราบหลักฐานปี  พ.ศ.  ที่ดำรงตำแหน่ง

  เมื่อ  19  กรกฎาคม  2483  นายนิพนธ์  งะสมัน  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  ได้มีการพัฒนาโรงเรียนมาโดยตลอด  และได้รับความร่วมมือจากนายอำเภอ  และคณะครูในอำเภอในขณะนั้น  ต่อมาในปีงบประมาณ  2515  ได้รับงบประมาณ 150,000 บาท  ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  ป.1 ก. ขนาด  4  ห้องเรียน  พร้อมครุภัณฑ์สร้างเสร็จ  และทำการเรียนการสอนเมื่อ  4   กรกฎาคม  2515

  ในปีการศึกษา  2516 – 2518  ได้เปิดขยายชั้นเรียน  ชั้น  ป.5  , 6  และ  ป.7  ตามลำดับจนเป็นที่เรียบร้อย  ทางราชการเห็นว่ามีนักเรียนเพิ่มขึ้น  จึงได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณอีก  180,000  บาท             ในปีงบประมาณ  2518  เป็นค่าก็สร้างอาคารเรียน  แบบ  ป.1  ก.  หลังที่ 2 ในขณะนั้นมี  นายดาษ  จิตติศักดิ์  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ 

  ปี พ.ศ.  2520  ,  พ.ศ.  2521  ,  และ  พ.ศ.  2522  ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบ  401  จำนวน  4  ที่นั่ง  ,  ส้วมเพิ่มเติมอีก   1  หลัง   จำนวน  5  ที่นั่ง  และสร้างโรงฝึกงานตามลำดับ 

  วันที่  3  สิงหาคม  2530  นายช่วง    อักษรชู  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทนนายดาษ  จิตติศักดิ์          ปี  พ.ศ.  2532  และปี  พ.ศ.  2533  ได้รับงบประมาณ  520,000  บาท  สร้างอาคารเรียนแบบ  ป.1  ก.  ขนาด  4  ห้องเรียน  จำนวน  1  หลัง  และได้รับงบประมาณ  36,000  บาท  เพื่อทำการก่อสร้างถังเก็บน้ำฝนแบบ อฝ.  30  พิเศษ  จำนวน  1  ชุด

  ปี  พ.ศ.  2537  โรงเรียนบ้านทุ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ  โรงเรียนดีเด่นขนาดกลาง  จากสำนักงาน-คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  และได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ  ให้เป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทาน  นับเป็นเกียรติประวัติสูงสุดในขณะนั้น นายจำนงค์  ดุลยาภรณ์  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ 

  ปี  พ.ศ.  2539  -  2540  มีนายศิลปเกียรติ  อนันตศักดิ์  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  และได้เข้าร่วมโครงการปฏิรูปการศึกษาได้รับจัดสรรให้มีห้องพิเศษ  3  ห้อง  คือ  ห้องวิทยาศาสตร์  ห้องปฏิบัติการทางภาษา  และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

  4  พฤษภาคม  2543  นายเซ็น  หวันสู  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่    ปี  พ.ศ.  2545  ได้รับจัดสรรงบประมาณ  699,300  บาท  สร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.  102 / 26   ขนาด  3  ห้องเรียน       จำนวน  1  หลัง 

  6  ตุลาคม  2547  นาย  อะหมาร  สันนาหู  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  และในวันที่  26  ธันวาคม  2547  เกิดคลื่นยักษ์สึนามิบริเวณทะเลฝั่งอันดามัน  ก่อให้เกิดอาคารเรียนร้าว  1  หลัง  และอาคารเรียนร้าวเพิ่มเป็น  5  หลัง  ในเวลาต่อมา  จากการสำรวจพบว่า  สภาพทางธรณีพิบัติในบริเวณโรงเรียน  ทำให้เกิดโพรงใต้ผิวดินอยู่ทั่วไป  จะเกิดการทรุดตัวของอาคารเรียนและคาดว่าจะเป็นอันตรายต่อนักเรียน  ครู     และบุคลากร  ควรย้ายไปสร้างโรงเรียนในพื้นที่ที่ดินแห่งใหม่ต่อไป

  ปีงบประมาณ  2549  โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณจากสภากาชาดไทย  จำนวน  17,000,000  บาท  เพื่อจัดซื้อที่ดินและก่อสร้างอาคารเรียน  อาคารประกอบ  โดยเริ่มก่อสร้าง  เมื่อวันที่  4  เมษายน  2549

  16  สิงหาคม  2549  นายณรงค์กร   ชำนาญเวช  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  ปี  2550  โรงเรียนบ้านทุ่ง  ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น  “ โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์  2550 ”  และเมื่อวันที่  2  มีนาคม  2552  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  ได้เสด็จมาเปิดอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์  2550 

  12  ธันวาคม  2556 นายวิชัย  แท่งทอง ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  ปี  2555 จนถึงปีการศึกษา 2560

            ปัจจุบันโรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์  2550  เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โดยมี  นางสิริ  เด็นเบ็น  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ   อันดับ คศ. 4  ระดับการศึกษา  ปริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม)   วิชาเอกการบริหารการศึกษา  ดำรงตำแหน่งโรงเรียนนี้เมื่อ  24  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2561


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 03:42:09 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสิริ เด็นเบ็น
 • แนะนำบุคลากร

 • นางปรีดา หวันสมัน

 • นายนที ศรีภูวดลสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,747
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล โทรศัพท์: อีเมล์: bantung2550@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุปราณี ดาแล่หมัน โทรศัพท์: 0872968601 อีเมล์: Supranee8601@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]