โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. เสริมสร้างความสัมพันธ์และรวมสรรพกำลังจากชุมชนมาร่วมพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
  2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการโดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษา
  3. พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน
  4. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาพสมบรูณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ
  5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการศึกษา
  6. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์
  7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนดำรงชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  เป้าประสงค์

   

  1. นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
  3. นักเรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติและดำเนินวิถีชีวิตตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน
  4. บุคลากรมีความรู้ ความสารถมา มีจิตสำนึก ในการปฏิบัติหน้าที่
  5. ครูและบุคลากรสารถมาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ
  6. โรงเรียนมีความพร้อมด้านอาคาร สถานที และสิ่งอำนวยความสะดวก
  7. โรงเรียนมีระบบโครงสร้างการบริหารจัดการที่ดี ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
  8.    
  9.           .  นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมทุกด้าน
  10.           .  นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

            3. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

            4.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น

  5.  นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ 

      มีความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรอง  มีวิสัยทัศน์  และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

  6.  นักเรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพร่างกาย  และสุขภาพจิตที่ดี

  •    
  •           .  การบริหารงานงบประมาณ มีความเป็นอิสระ  คล่องตัว  โปร่งใส  ตรวจสอบได้
  •           .  บริหารงบประมาณอย่างประหยัดและใช้หลักความคุ้มค่า
  •          

      เป้าหมายด้านงานบุคลากร

            1. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ มีจิตสำนึก ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ             ให้เกิดผลสำเร็จ

  1.           . บุคลากรมีขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงาน มั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ

            3.  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นครูมืออาชีพ

    เป้าหมายด้านบริหารทั่วไป

                     1.  โรงเรียนมีความพร้อมด้านอาคาร สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก

                     2.  โรงเรียนมี Website และระบบงานธุรการแบบ  e-filing

                     3.  มีระบบข้อมูลสานสนเทศ สื่อเทคโนโลยี  การสื่อสารและเครือข่ายด้านการศึกษา

                     4.  ประชากรวัยเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง

      5.  โรงเรียนได้รับความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ จากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

      6.  โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษต่างๆ เพื่อสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้

                    7.  โรงเรียนมีระบบโครงสร้างการบริหารจัดการที่ดี ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 03:42:09 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสิริ เด็นเบ็น
 • แนะนำบุคลากร

 • นางปรีดา หวันสมัน

 • นางวิลันดา สานิงสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,749
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล โทรศัพท์: อีเมล์: bantung2550@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุปราณี ดาแล่หมัน โทรศัพท์: 0872968601 อีเมล์: Supranee8601@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]