• ITA 2563
 • OtHUfN.jpg

 • แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
 • การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

          มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ หมายเหตุ
  O01 โครงสร้างหน่วยงาน - แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
  - ประกอบด้วยตําแหน่งที่สําคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น สํานัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
  โครงสร้างหน่วยงาน
  O02 ข้อมูลผู้บริหาร - แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน
  - ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ ผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดํารงตําแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน
  ข้อมูลผู้บริหาร
  O03 อำนาจหน้าที่ - แสดงข้อมูลหน้าที่และอํานาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกําหนด อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
  O04 แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน - แสดงแผนการดําเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
  - มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง
  เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
  - เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563
  แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน
  O05 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้
  - ที่อยู่หน่วยงาน
  - หมายเลขโทรศัพท์
  - หมายเลขโทรสาร
  - ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
  - แผนที่ตั้งหน่วยงาน
  ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
  O06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  O07 ข่าวประชาสัมพันธ์ - แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตามอํานาจ หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
  - เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  O08 Q&A (ถาม-ตอบ) - แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คําตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะ เป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น
  - สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ หน่วยงาน
  ถาม-ตอบ
  O09 Social Network - แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น
  - สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ หน่วยงาน
  Social Netwok
  O10 แผนดำเนินงานประจำปี แสดงแผนการดําเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
  - มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดําเนินการ เป็นต้น
  - เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563
  แผนดำเนินงานประจำปี
  O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน - แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําปี
  - มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการ ดําเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดําเนินงาน เป็นต้น
  - เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  - แสดงผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําปี
  - มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดําเนินงาน เช่น ผลการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
  - เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 
  O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  - แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
  - มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจ ใด สําหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตําแหน่งใด กําหนดวิธีการขั้นตอน การปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  - แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับ หน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
  - มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติสำหรับการให้บริการ ประเภทงานให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการแผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการและผู้รับผิดชอบในการให้บริการ เป็นต้น
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 
  O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  - แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน
  - เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ
  O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  - แสดงผลสํารวจความพึงพอใจการให้บริการตามอํานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
  - เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 
  O17 E–Service  - แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอํานาจ หน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอํานวยความ สะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ
  - สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก ของหน่วยงาน
  E–Service 
  O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  - แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
  - มีข้อมูลรายละเอียดของแผนๆ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น
  - เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563
      แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
  O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน  - แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจําปี
  - มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่าย งบประมาณ เป็นต้น
  - เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน 
  O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  - แสดงผลการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
  - มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตาม เป้าหมาย เป็นต้น
  - เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562
    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
  O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  - แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงาน หรือแผนการจัดหาพัสดุ จะต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  - เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ - แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศ การเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
  - เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563
  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน - แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
  - มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่ คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือ จ้าง เป็นต้น
  - จําแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
  - เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี - แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
  - มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
  - เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล - แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมายหรือ วัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม
  - เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย หรือ นโยบายที่กําหนดในนามของหน่วยงาน
  - เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2563
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล - แสดงการดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกําลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจ ของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผล การปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรใน หน่วยงาน เป็นต้น
  - เป็นการดําเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากร บุคคล ตามข้อ O25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายการ บริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ 025
  - เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2563
  การดำนเนินตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัยากรบุคคล
  O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้
  - หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  - หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
  - หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
  - หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
  - หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกําลังใจ
  - เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2563
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล - แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  - มีข้อมูลรายละเอียดของการดําเนินการ เช่น ผลการดําเนินการตาม บุคคลประจําปี นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
  - เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2562
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต - แสดงคู่มือหรือแนวทางการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง กับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน และประพฤติมิชอบ
  - มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทําการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการใน การจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ เป็นต้น
  แนวปฎิบัตการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต - แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทาง ช่องทางออนไลน์
  - สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
    ร้องเรียน ร้องทุกข์
  O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี - แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
  - มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จํานวนเรื่อง เรื่องที่ดําเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดําเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน)
  - เป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2563
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
  O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น - แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการ ดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทาง ออนไลน์
  - สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
  รับฟังความคิดเห็น
  O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม - แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดําเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือ ร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
  - เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2563
  การเปิดโอกาสมีส่วนร่วม
  O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคํามั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหาร หน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
  - ดําเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน
  จตจำนงสุจริต
  O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร - แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของ ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
  - เป็นการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสําคัญ กับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและ โปร่งใส
  - เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2563
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี - แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิัิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
  - มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารัดการความเสี่ยง เป็นต้น
  - เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2563
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
  O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต - แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
  - เป็นกิจกรรมหรือการดําเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการ ดําเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ 036
  - เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2563
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร - แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงาน อย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน
  - เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2563
   การเสริมสร้างวัฒนธรรม
  O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี - แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือ พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
  - มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดําเนินการ เป็นต้น
  - เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี  2563
  O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ในไตรมาส - แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริต
  - มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการ ดําเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ ดําเนินงาน เป็นต้น
  - เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ในไตรมาส
  O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี - แสดงผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  - มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดําเนินการ เช่น ผลการดําเนินการ โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรร
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-11-12 20:51:42 น.

โรงเรียนบ้านบ่อหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล โทรศัพท์: 074-775639 อีเมล์: bohinschool.satun01@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: รอกี่เยาะ อาแว โทรศัพท์: 0862936003 อีเมล์: rokeesarfa@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]