โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ประวัติโรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง

 

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป

               1.1 โรงเรียนบ้านท่งมะปรังตั้งอยู่หมู่ที่  1  ถนนสมันตรัฐวิถี  ตำบลวังประจัน  อำเภอควนโดน           จังหวัดสตูล รหัสไปรษณีย์    91160

e mail  tmp.stn@obec.go.th               Website WWW.osesa.go.th/satun 65 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
                1.2  เปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
                1.3  มีเขตพื้นที่บริการระดับประถมศึกษา  1  หมู่บ้าน  ได้แก่ หมู่บ้านทุ่งมะปรัง           ระดับมัธยมศึกษา  3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านทุ่งมะปรัง    หมู่บ้านเขานุ้ยและหมู่บ้านวังประจัน
                 ข้อมูลด้านการบริหาร 
                                2.1  ปัจจุบันมีนายประดิษฐ์  คชสวัสดิ์  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง
                                2.2  ผู้ช่วยผู้บริหาร ( ที่ได้รับแต่งตั้ง )           -               คน
                                2.3  ประวัติโดยย่อ คำขวัญ และวัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา
                        โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง  ตั้งอยู่หมู่ที่  1  ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ชื่อของโรงเรียนตั้งขึ้นตามชื่อของหมู่บ้าน เป็นโรงเรียนประเภทนายอำเภอแต่งตั้ง เปิดทำการสอนครั้งแรก วันที่  18  กรกฎาคม  2510  ซึ่งขณะนั้นยังเป็นพื้นที่ขึ้นต่อนายอำเภอเมืองสตูล ในการเปิดสอนครั้งแรกนั้น มีเพียงชั้นประถมศึกษาปีที่  1 มีนักเรียนทั้งสิ้น  จำนวน 18  คน  ครู  จำนวน  1  คน
                        อาคารเรียนหลังแรกเป็นอาคาเรียนชั่วคราว ขนาด  6 x 8  เมตร หลังคามุงจากสาคู ฝาไม้ขัดแตะ ปลูกอยู่ในที่ดินของนายหมัดเสาะ  หมัดกุล  ซึ่งยินยอมให้ปลุกอาคารเรียนชั่วคราว  ผู้ดำเนินการคือ นายดำ  ปานจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  10 ขณะนั้นร่วมมือกับราษฎรจัดสร้างขึ้น ทางราชการได้แต่งตั้งให้ นายนิวัติ  แหหนุ่ม วุฒิ  ปก.ศ. มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ตามคำสั่งอำเภอเมืองสตูล ที่ 78 / 2510 ลงวันที่  12  กรกฎาคม  พ.ศ.  2510
                        วันที่  17  กรกฎาคม  พ.ศ.  2510 นายดำ  ปานจันทร์ และนายหมัดเสาะ  หมัดกุล ได้ร่วมกันมอบที่ดิน จำนวน  1  แปลง ให้ทางราชการสร้างอาคารเรียนแบบถาวร ได้ลงหลักฐานปักหลักเขตทั้งสี่ด้าน เนื่องจากสภาพที่ดินเป็นป่ารกร้าง จึงใช้วิธีกะประมาณได้  5  ไร่ ต่อมาได้เชิญเจ้าหน้าที่กรมที่ดินจัดทำ นส.  3 ก. ( โดยแผนที่ทางอากาศ ป เลขที่  3215 เล่ม  23 ก. เลขที่ดิน 156 วัดเนื้อที่ได้  3  ไร่  2  งาน  17  ตารางวา ต่อมาเมื่อ วันที่  9  กุมภาพันธ์  2527 ราชพัสดุได้ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรังวัดที่ดิน ได้เนื้อที่  3  ไร่  3  งาน  49  ตารางวา และได้ลงหลักซีเมนต์ไว้  ณ  ตำแหน่งเดิม และถือว่าการรังวัดที่ดินครั้งหลังนี้เป็นเนื้อที่ที่ถูกต้องแน่นอน
                        อาคารเรียนถาวรหลังแรกเป็นแบบ ป.1/ก ของกรมสามัญศึกษา ขนาด  2  ห้องเรียน สร้างเมื่อ พ.ศ.  2510 โดยเงินงบประมาณ  74,000  บาท ได้ย้ายนักเรียนจากอาคารเรียนชั่วคราวมาทำการสอนที่อาคารเรียนหลังนี้ เมื่อวันที่  17  มกราคม  พ.ศ.  2511
                        ปีการศึกษา  2526 โรงเรียนได้เปิดขยายการสอนจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  5 เป็นครั้งแรก มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 จำนวน  11  คน
อาคารหลังที่  2 เป็นแบบ สปช. 191  ขนาด  3  ห้องเรียน  1  ห้องธุรการ สร้างโดยเงินงบประมาณ สปช. จำนวน 506,000 บาท สร้างเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2526 รับมอบเมื่อวันที่ 30 เมษายน  2527
                        วันที่  23  มิถุนายน  2530 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสตูล ได้แต่งตั้งให้นายสุกรี ปังหลีเส็น มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน  นายนิวัติ  แหหนุ่ม
                        พ.ศ.  2532 คณะครู คณะกรรมการศึกษา ประชาชน ในหมู่ที่  10  ได้ร่วมกันจัดซื้อที่ดินของนายหยา  หลีดินซุด เนื้อที่ประมาณ  1  ไร่  2  งานเศษ คิดเป็นเงิน  40,000  บาท  และได้ลงหลักปักเขตไว้เป็นที่เรียบร้อย ปัจจุบันโรงเรียนมีเนื้อที่  5  ไร่  75  ตารางวา
                        ปีการศึกษา  2536  โรงเรียนได้เปิดขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ทั้งหมด  13  คน ชาย จำนวน  9  คน หญิง จำนวน  4  คน
                        วันที่   31  กรกฎาคม  2549  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสตูล ได้สั่งย้ายให้  นายอาดินัน  นุ้ยเด็น ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง ตามคำสั่งที่  253/2549                  

                      วันที่  16  พฤศจิกายน  2554  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล  ได้สั่งย้ายให้นายอนุวัฒน์  สะหมัดหานาย  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง  ตามคำสั่งที่  461 / 2554

                    วันที่  26  พฤศจิกายน  2555  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล  ได้สั่งย้ายให้นายอนุวัฒน์  สะหมัดหานาย  ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร  ตามคำสั่งที่  486 / 2555

                    วันที่  14  ธันวาคม  2555  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล  ได้มีคำสั่งแต่งตั้งนายอภิรักษ์  แกสมาน        เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง  ตามคำสั่งที่  514 / 2555

                    วันที่ 24  กุมภาพันธ์ 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล ได้มีคำสั่งให้นายอนุวัฒน์  สะหมัดหานาย  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร มารักษาราชการแทนผุู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง 

                    วันที่  30  กรกฎาคม  2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้มีคำสั่งให้นายอนุวัฒน์  สะหมัดหานาย  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง                                 

                    วันที่ 19  ตุลาคม  2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ได้มีคำสั่งให้นายอนุวัฒน์  สะหมัดหานาย   ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำร้อน

                     วันที่ 1 ธันวาคม  2559  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ได้มีคำสั่งให้นายประดิษฐ์  คชสวัสดิ์  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง  จนถึงปัจจุบัน

 

  

 
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-06-20 15:15:13 น.

นายประดิษฐ์ คชสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านทุ่งมะปรัง

นางเจนจิรา มาลินี
นายราเชต มูเก็ม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,834
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล โทรศัพท์: 074-750740 อีเมล์: mart.school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางอามีนะฮ์ หนูยาหมาด โทรศัพท์: 0887894418 อีเมล์: amanee913@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]