โรงเรียนกำแพงวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
ประวัติโรงเรียนกำแพงวิทยา

 

ปัจจุบันโรงเรียนกำแพงวิทยา  ตั้งอยู่เลขที่ 145 หมู่ที่ 1  ถนน ละงู-ทุ่งหว้า   ตำบล กำแพง   อำเภอละงู จังหวัด สตูล  รหัสไปรษณีย์ 91110โทรศัพท์ 074-701204 โทรสาร074 – 701204 E – mail kampang_kp@hotmail.com   Website http://www.kampang.ac.th   เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6   

                     โรงเรียนกำแพงวิทยาเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 12  กรกฎาคม  พ.ศ. 2501 เปิดเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   มีนักเรียน  24  คน  ครู  3  คน  โดยมีนายเสรี  ลิ่มวิริยะกุล   ครูใหญ่โรงเรียนละงู รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนกำแพงวิทยาอีกตำแหน่งหนึ่ง  โดยใช้อาคารเรียนโรงเรียนละงู  ต่อมาได้ย้ายมาทำการสอนในวัดอาทรรังสฤษฎิ์  ในขณะนั้นมีนายลอย  เทพชัย  เป็นศึกษาธิการอำเภอละงู  นายชุม   ชุมศรี  เป็นศึกษาธิการจังหวัดสตูล  และนายวิเวก  จันทร์ร่วมวงศ์  เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 จากโรงเรียนละงู  สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอละงู  ซึ่งเปิดทำการสอนนักเรียนมัธยมศึกษาสามัญ  ม.1 - ม.3  (เทียบเท่า ป.7)  เมื่อปี  พ.ศ. 2498

                      ปี  พ.ศ.  2506  ได้ย้ายที่เรียนจากวัดอาทรรังสฤษฎิ์  มาเรียนที่โรงเรียนกำแพงวิทยา(อาคารสปอ.ละงู    ในปัจจุบัน) และต่อมาได้แลกเปลี่ยนอาคารเรียนกับอาคารโรงเรียนตลาดกำแพงเก่า ซึ่งอยู่ในการดูแลของโรงเรียนอนุบาลละงู  (ณ สนามฟุตบอล หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลกำแพง)

                      ในปี  พ.ศ. 2511  คณะครูและผู้ปกครองนักเรียน  ได้มองเห็นว่าโรงเรียนขยายตัวและในอนาคตนักเรียนต้องเติบโตอย่างรวดเร็ว  มีความเห็นชอบว่าควรจัดหาที่เรียนใหม่เพื่อรองรับการเติบโตของโรงเรียนดังกล่าว  ทุกคนมีมติจัดหาที่ดินแปลงใหม่ให้ซึ่งเป็นที่ดินของโรงเรียนบ้านไสใหญ่  หมู่ที่  1 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล  พื้นที่ 27  ไร่  3 งาน 74  ตารางวา  และได้งบประมาณจากกรมสามัญศึกษาก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรก  คือ  อาคาร  1  และในปัจจุบัน โรงเรียนมีอาคารเรียนทั้งหมด  4  อาคาร อาคารฝึกปฏิบัติงาน 2 อาคาร และอาคารประกอบทั้งหมด 10 หลัง

                                  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโรงเรียนได้พัฒนาคุณภาพการศึกษามาโดยตลอด ส่งผลให้โรงเรียนประสบความสำเร็จทั้งในด้านคุณภาพผู้เรียน มีผลงานของผู้เรียน ผลงานของครูผู้สอนและรางวัลดีเด่นของโรงเรียน  อนึ่งเช่น ในปีพ.ศ. 2548 โรงเรียนกำแพงวิทยาได้รับการประเมินให้เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน          

 ปีพ.ศ. 2550 โรงเรียนกำแพงวิทยาได้รับการจัดให้อยู่ในสถานศึกษาประเภทหนึ่ง เพื่อรองรับการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา ในปีการศึกษา 2543และปีการศึกษา 2552 โรงเรียนกำแพงวิทยาได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-11-19 10:19:30 น.

นายสุรศักดิ์ หมู่เก็ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กำแพงวิทยา
นางมิรินทร์ พนมอุปการ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กำแพงวิทยา
นางปณิตา สฤษฎีพีรพันธุ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กำแพงวิทยา

นายจรูญ สัสดี
นางสุรภี ลัดเลีย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,476
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนกำแพงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 โทรศัพท์: 074-701204 อีเมล์: kampang_kp@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายเกรียงศักดิ์ แดวากม โทรศัพท์: 0801396597 อีเมล์: griangsak97@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]