โรงเรียนบ้านหยงสตาร์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ประวัติโรงเรียนบ้านหยงสตาร์

 

             โรงเรียนบ้านหยงสตาร์  ตั้งอยู่เลขที่ 89/3  ถนน ตรัง  -  หยงสตาร์หมู่ที่  3 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง   รหัสไปรษณีย์     92120    โทรศัพท์ 075289310      สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตรัง เขต 1  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ( อนุบาล 1-2)ถึงระดับประถมศึกษา (ป.1-6) มีเขตพื้นที่บริการ 3  หมู่บ้าน   ได้แก่ บ้านหยงสตาร์  บ้านพิกุลทอง  และบ้านควน

         โรงเรียนบ้านหยงสตาร์ ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอปะเหลียน  ประมาณ  2.5 กิโลเมตร  ตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ.  2471 ณ หมู่ที่ 2  ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  ในเนื้อที่  3  งาน  โดยนายอำเภอเป็นผู้จัดตั้ง  และราษฎร ได้ร่วมมือร่วมใจบริจาคเงิน  ที่ดิน  และแรงงานในการก่อสร้าง  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ต่อมา ราษฎรเห็นว่าที่ของโรงเรียนคับแคบไม่เพียงพอต่อความต้องการจึงพร้อมใจกันบริจาคเงินซื้อที่ดินในหมู่ที่ 3  ตำบลท่าข้าม  เนื้อที่  6  ไร่  และทางราชการให้งบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนเปิดทำการสอนถึงขั้นประถมศึกษาตอนปลาย เมื่อ  ปีการศึกษา  2516 

            ปีการศึกษา  2538  เปิดสอนชั้นอนุบาล 1 

            ปีการศึกษา 2540  ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา  ได้รับการสนับสนุนให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ห้องปฏิบัติการทางภาษา  และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์      

            ปีการศึกษา  2548  ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาเชิงระบบ 

            ปีการศึกษา  2549  ได้รับคัดเลือก เป็น โรงเรียนต้นแบบอนุรักษ์ป่าชายเลน ของส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3   โรงเรียนโครงการแลบ้านผ่านเลนส์  ซึ่งสนับสนุนโครงการ  CHARM  ของ  EU  และมูลนิธิฟ้าเดียว  และนักเรียนชนะการประกวดสารคดีได้รับรางวัล  2  รางวัล  ณ  จังหวัดภูเก็ต โรงเรียนต้นแบบสิ่งแวดล้อมศึกษาของมูลนิธิพัฒนรักษ์  ของประเทศเยอรมัน . โรงเรียนเครือข่ายพัฒนาการเรียนรู้ (BBL)  ของสถาบันพัฒนาการเรียนรู้    

             ปีการศึกษา 2550  ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก นักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)องค์การมหาชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับดีมาก   

             ปีการศึกษา 2552  (19  สิงหาคม  2552) ได้รับรางวัลระดับดี  จากการประกวดห้องสมุดมีชีวิต  โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต ปีงบประมาณ  2552    

             ปีการศึกษา  2552  (19  สิงหาคม  2552)  ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ประเภทโรงเรียนระดับประถมศึกษา งานมหกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  รวมพลังปัญญาพัฒนาเด็กตรัง

             ปีการศึกษา  2552  (13  กรกฎาคม  2552)  ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  ระดับทอง  

             ปีการศึกษา  2552  โรงเรียนปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของโรงเรียน  จัดทำรั้วรอบโรงเรียน จัดทำป้ายใหม่โรงเรียนใหม่  โดยได้รับความร่วมมือ และงบสนับสนุนจากชุมชน และศิษย์เก่า     

             ปีการศึกษา  2553  ได้รับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันการปั้นดินน้ำมันระดับขั้นปฐมวัยงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติประจำ   ปีการศึกษา2553  งานสุดยอดเด็กไทย ก้าวใหม่ที่ไกลกว่า(วันที่26 – 28 มกราคม 2554 ด.ญ. นภัสวรรณ สายทอง ด.ช.วรวิทย์ ยิ้มวิไลด.ญ.สุวคนธ์ เรือนแก้ว)   

             ปีการศึกษา 2554  รับการประเมินรอบที่ 3 และผ่านการประเมิน ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)องค์การมหาชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับดีและดีมาก (ประเมินระหว่างวันที่  13  มิถุนายน  2554 – 15  มิถุนายน 2554)   

             ปีการศึกษา 2554 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ประเภททีม3 คน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค  ครั้งที่ 61  จังหวัดชุมพร   “รักษ์วัฒนธรรมพื้นเมือง  ลือเลื่องศักยภาพเด็กไทย  ก้าวไกลสู่สากล” ระหว่างวันที่  7 – 9 ธันวาคม  2554   (ด.ช.คีตพัฒน์  สรรเพ็ชร   ด.ช.ประวัติ  ทองกัน  และ ด.ญ.ศิริเมขล์  ชายทุ่ย)    

             ปีการศึกษา  2554  ได้รับการประกาศเกียรติคุณ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง  เนื่องในโอกาสให้การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ บูรณาการ เครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมจังหวัดตรัง  ในการจัดทำน้ำจุลินทรีย์ ที่มีประสิทธิภาพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเพื่อการฟื้นฟูและปรับสภาพสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย   

             ปีการศึกษา  2555  ได้รับเกียรติบัตร จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดตรัง  เป็นโรงเรียนที่มีการบริหารข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2555  

            ปีการศึกษา 2555 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ประเภททีม3 คน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้  ครั้งที่ 62  จังหวัดภูเก็ต   “ศักยภาพเด็กด้ามขวาน นิทรรศการล้ำสมัย ศิลป์ปักษ์ใต้วีถีชน เยือนถนนวัฒนธรรม นวัตกรรมการศึกษา สัมมนาวิชาการ” ระหว่างวันที่  19 – 21 ธันวาคม  2555   (ด.ช.ปฐวี  ดีนะลี   ด.ช.วราเทพ  คงสามารถวัฒนา  และ ด.ญ.ณภัทร  หล้าเก็ม)   

            ปีการศึกษา 2555 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ประเภททีม3 คน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่ 62     “สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา” ระหว่างวันที่ 13– 15 กุมภาพันธ์2556 (ด.ช.ปฐวี  ดีนะลี ด.ช.วราเทพ คงสามารถวัฒนาและ ด.ญ.ณภัทร หล้าเก็ม)       

             ปีการศึกษา  2556  ได้เหรียญทอง การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ระดับชั้น ป.1-ป.2 จาก สพฐ งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ณ เมืองทองธานี (ด.ญ.นภัสวรรณ  สายทอง ด.ญ.สุวคนธ์  เรือนแก้ว และ ด.ญ.ศิริเมขล์  ชายทุ่ย)

            ปีการศึกษา 2557 ได้เหรียญเงิน การแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ป.1-ป.2 จากสพฐ งานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 64 ณ จังหวัดกระบี่ (ด.ช.วราเทพ  คงสามารถพัฒนา ด.ช.คีคพัฒน์  สรรเพ็ชร และ ด.ญ.ศิริเมขล์  ชายทุ่ย

           ปีการศึกษา 2558 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ระดับชั้นปฐมวัย ประเภททีม 3 คน จากสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 "เด็กใต้ก้าวหน้า ล้ำค่าความคิด ชีวิตวิถีไทย ก้าวไกลสู่สากล" ระหว่างวันที่ 9 -11 ธันวาคม 2558 ณ จังหวัดสงขลา (ด.ช.สหัสพล  จิ้วเลี่ยน ด.ญ.ทิฆัมพร  หยังหลัง และด.ช.เอกรุธ  หยังหลัง)

           ปีการศึกษา 2559 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ระดับประเทศ การแข่งขันสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ระดับปฐมวัย ประเภททีม 3 คน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 วันที่ 29-31 มกราคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต  (ด.ญ.ภัทรานิษฐ์  ใจสมุทร ด.ญ.ชนาทิพย์  พลผอม และ ด.ญ.สิรินภา  ชำนาญเหนาะ)

           ปีการศึกษา 2560 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ระดับภาค การแข่งขันสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ระดับปฐมวัย ประเภททีม 3 คน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 จังหวัดสุราษฎร์ธานี "หัตถศิลป์ก้ามขวาน วิจิตรตระการล้ำสมัย เด็กใต้สร้างสรรค์ไทย ก้าวไกลนวัตกรรม" วันที่ 19 - 21 ธันวาคม  2560  (ด.ญ.ณภัทร  ชาติชนบท ด.ช.ธนพนธ์  ชายทุ่ย และ ด.ช.วรัญชัย  ลิ้มเลิศชัยทวี)

         ปัจจุบันโรงเรียนบ้านหยงสตาร์เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด 13 คน (ครูทำการสอนจำนวน  9  คน  ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ 1 คน วิทยากรอิสลาม 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน นักการภารโรง 1 คน ) นับตั้งแต่เริ่มตั้งโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน  มีผู้บริหารโรงเรียนทั้งสิ้น  16  คน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-05-30 09:54:09 น.


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหยงสตาร์

นางกุลวดี ใจสมุทร
นางสาวสุรัตยา หยังหลัง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,760
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหยงสตาร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 โทรศัพท์: 0-7528-9310 อีเมล์: yongstar@obec.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางจรรยา หยงสตาร์ โทรศัพท์: 0887517716 อีเมล์: junya3870@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]