โรงเรียนบ้านยูงงาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ประวัติโรงเรียนบ้านยูงงาม

 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

                  โรงเรียนบ้านยูงงาม  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่  12  มิถุนายน  2518  โรงเรียนจัดตั้งขึ้นโดย ผู้ใหญ่ปลื้ม  ชูคง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลโพรงจระเข้ พร้อมด้วยประชาชนในหมู่บ้าน และนายคล้าย  หมุนเมฆ  ตำแหน่งรักษาการหัวหน้าหมวดการศึกษาอำเภอย่านตาขาว นำคณะครูอาสาพัฒนาของอำเภอย่านตาขาว

มาก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  เมื่อวันที่  18  พฤษภาคม  2518  ขนาด  7.2 -/-12.20 ตารางเมตร  เสาไม้เหลี่ยม  มุงหลังคาสังกะสี  พื้นคอนกรีต  ปลูกสร้างในที่ดินสาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน  ทิศเหนือยาว  330.90  เมตร  จดถนนทางเข้าอ่างเก็บน้ำ  ทิศใต้ยาว  432.40  เมตร  จดที่ดินนางสมจิตร  ชัยเพชร  ทิศตะวันออกยาว  250.00  เมตร  จดที่ดินนายสถิต  ศิริพันธ์  ทิศตะวันตกยาว  256.50  เมตร  จดถนนกะช่อง – หาดเลา  มีพื้นที่ทั้งหมด  66  ไร่ – งาน  38.10  ตารางวา

                       เปิดเรียนครั้งแรก  วันที่  12  มิถุนายน  2518  มีนักเรียน  2  ห้องเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  และชั้นประถมศึกษาปีที่  2  นักเรียนรวม  41  คน  มีนายสำรวล  เทพสุวรรณ  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

                       วันที่  6 - 25  เมษายน  2519  ชมรมค่ายอาสาพัฒนาของมหวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสงขลา  ได้มาก่อสร้างต่อเติมให้อีก  2  ห้องเรียน  รวมเป็น  4  ห้องเรียน

                       วันที่  1  มิถุนายน  2520  ทางราชการได้สั่งแต่งตั้งให้  นายรวง  ทองดียิ่ง  ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่  และองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง  ได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียน  แบบ ป.1 ก.  ขนาด  4  ห้องเรียน  8.50 x 36.00  ตารางเมตร  เป็นเงิน  289,365  บาท

                       ปีงบประมาณ  2520  องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง  ได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู  1  หลัง  3  ห้องนอน  ราคา  50,350  บาท

                       ปีงบประมาณ  2521  สภาตำบลโพรงจระเข้  จัดสร้างถังเก็บน้ำฝน  3  ลูก  ราคา  23,000   บาท  และในปีเดียวกัน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง จัดสรรงบประมาณสร้างส้วม 3  ที่นั่ง  งบประมาณ 15,000  บาท

ปีงบประมาณ  2522  ราชการได้แต่งตั้ง  นายรอบ  สงสุวรรณ์  ไปรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  คณะครูบริจาคสร้างเสาธง  สูง  6.50  เมตร  เป็นเงิน  1,723  บาท

                  วันที่  2  มิถุนายน  2523  ราชการได้สั่งแต่งตั้ง  นายคล่อง  อึ่งทอง  ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่

                  ปีงบประมาณ  2524  สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ได้จัดสรรงบประมาณจำนวน  630,000  บาท  สร้างอาคารเรียนแบบ อก.ตร. 101  ขนาด  4  ห้องเรียน

                  ปีงบประมาณ  2525  สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ได้จัดสรรงบประมาณ  จำนวน  218,000  บาท  สร้างอาคารอเนกประสงค์  แบบ สปช. 202 / 2526  ขนาด  10.00 -/- 12.00  ตารางเมตร    

                  วันที่  6  กุมภาพันธ์  2527  สำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ  ได้แต่งตั้ง  นายสูรย์  สุขหมั่น  ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่  และได้รื้อถอนบ้านพักครูจากโรงเรียนวัดควนนิมิตศิลาไปสร้างบ้านพักแบบ  อก.ตร.  101  และสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  จัดสรรงบประมาณ  จำนวน  140,000  บาท  สร้างบ้านพักครู  แบบ  สปช.  301 / 2526

                  วันที่  15  ธันวาคม  2532  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดตรัง  ได้แต่งตั้งนายสดับ เศรษฐคง 

ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่ 

                    วันที่  15  ธันวาคม  2533  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดตรัง  ได้แต่งตั้งนายวีระกิติ์  ลายทองสุข 

ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่       

                  วันที่  4  พฤศจิกายน  2536  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดตรัง  ได้แต่งตั้ง  นายกิตติศักดิ์  นานช้า  ไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

                  วันที่  1  ตุลาคม  2538  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดตรัง  ได้แต่งตั้ง  นายจำเริญ  จิตหลัง ไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

                  วันที่  9 พฤศจิกายน 2550 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต1ได้แต่งตั้ง นายจินตณัฐ  สุวรรณหมัด  ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

                  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต1ได้แต่งตั้ง นายศักดา  วัจนพิสิฐ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  แทนนายจินตณัฐ  สุวรรณหมัด  ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนเขาหลัก

                  ปัจจุบันโรงเรียนบ้านยูงงามมี  นายอุดม  เจริญลาภ  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ย้ายมาแทนนายศักดา วัจนพิสิฏ  เมื่อวันที่ 1  มีนาคม  2556

 

 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

                  โรงเรียนบ้านยูงงาม  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่  12  มิถุนายน  2518  โรงเรียนจัดตั้งขึ้นโดย ผู้ใหญ่ปลื้ม  ชูคง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลโพรงจระเข้ พร้อมด้วยประชาชนในหมู่บ้าน และนายคล้าย  หมุนเมฆ  ตำแหน่งรักษาการหัวหน้าหมวดการศึกษาอำเภอย่านตาขาว นำคณะครูอาสาพัฒนาของอำเภอย่านตาขาว

มาก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  เมื่อวันที่  18  พฤษภาคม  2518  ขนาด  7.2 -/-12.20 ตารางเมตร  เสาไม้เหลี่ยม  มุงหลังคาสังกะสี  พื้นคอนกรีต  ปลูกสร้างในที่ดินสาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน  ทิศเหนือยาว  330.90  เมตร  จดถนนทางเข้าอ่างเก็บน้ำ  ทิศใต้ยาว  432.40  เมตร  จดที่ดินนางสมจิตร  ชัยเพชร  ทิศตะวันออกยาว  250.00  เมตร  จดที่ดินนายสถิต  ศิริพันธ์  ทิศตะวันตกยาว  256.50  เมตร  จดถนนกะช่อง – หาดเลา  มีพื้นที่ทั้งหมด  66  ไร่ – งาน  38.10  ตารางวา

                       เปิดเรียนครั้งแรก  วันที่  12  มิถุนายน  2518  มีนักเรียน  2  ห้องเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  และชั้นประถมศึกษาปีที่  2  นักเรียนรวม  41  คน  มีนายสำรวล  เทพสุวรรณ  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

                       วันที่  6 - 25  เมษายน  2519  ชมรมค่ายอาสาพัฒนาของมหวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสงขลา  ได้มาก่อสร้างต่อเติมให้อีก  2  ห้องเรียน  รวมเป็น  4  ห้องเรียน

                       วันที่  1  มิถุนายน  2520  ทางราชการได้สั่งแต่งตั้งให้  นายรวง  ทองดียิ่ง  ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่  และองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง  ได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียน  แบบ ป.1 ก.  ขนาด  4  ห้องเรียน  8.50 x 36.00  ตารางเมตร  เป็นเงิน  289,365  บาท

                       ปีงบประมาณ  2520  องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง  ได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู  1  หลัง  3  ห้องนอน  ราคา  50,350  บาท

                       ปีงบประมาณ  2521  สภาตำบลโพรงจระเข้  จัดสร้างถังเก็บน้ำฝน  3  ลูก  ราคา  23,000   บาท  และในปีเดียวกัน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง จัดสรรงบประมาณสร้างส้วม 3  ที่นั่ง  งบประมาณ 15,000  บาท

ปีงบประมาณ  2522  ราชการได้แต่งตั้ง  นายรอบ  สงสุวรรณ์  ไปรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  คณะครูบริจาคสร้างเสาธง  สูง  6.50  เมตร  เป็นเงิน  1,723  บาท

                  วันที่  2  มิถุนายน  2523  ราชการได้สั่งแต่งตั้ง  นายคล่อง  อึ่งทอง  ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่

                  ปีงบประมาณ  2524  สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ได้จัดสรรงบประมาณจำนวน  630,000  บาท  สร้างอาคารเรียนแบบ อก.ตร. 101  ขนาด  4  ห้องเรียน

                  ปีงบประมาณ  2525  สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ได้จัดสรรงบประมาณ  จำนวน  218,000  บาท  สร้างอาคารอเนกประสงค์  แบบ สปช. 202 / 2526  ขนาด  10.00 -/- 12.00  ตารางเมตร    

                  วันที่  6  กุมภาพันธ์  2527  สำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ  ได้แต่งตั้ง  นายสูรย์  สุขหมั่น  ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่  และได้รื้อถอนบ้านพักครูจากโรงเรียนวัดควนนิมิตศิลาไปสร้างบ้านพักแบบ  อก.ตร.  101  และสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  จัดสรรงบประมาณ  จำนวน  140,000  บาท  สร้างบ้านพักครู  แบบ  สปช.  301 / 2526

                  วันที่  15  ธันวาคม  2532  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดตรัง  ได้แต่งตั้งนายสดับ เศรษฐคง 

ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่ 

                    วันที่  15  ธันวาคม  2533  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดตรัง  ได้แต่งตั้งนายวีระกิติ์  ลายทองสุข 

ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่       

                  วันที่  4  พฤศจิกายน  2536  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดตรัง  ได้แต่งตั้ง  นายกิตติศักดิ์  นานช้า  ไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

                  วันที่  1  ตุลาคม  2538  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดตรัง  ได้แต่งตั้ง  นายจำเริญ  จิตหลัง ไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

                  วันที่  9 พฤศจิกายน 2550 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต1ได้แต่งตั้ง นายจินตณัฐ  สุวรรณหมัด  ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

                  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต1ได้แต่งตั้ง นายศักดา  วัจนพิสิฐ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  แทนนายจินตณัฐ  สุวรรณหมัด  ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนเขาหลัก

                  ปัจจุบันโรงเรียนบ้านยูงงามมี  นายอุดม  เจริญลาภ  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ย้ายมาแทนนายศักดา วัจนพิสิฏ  เมื่อวันที่ 1  มีนาคม  2556

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-07-11 12:48:03 น.


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านยูงงาม

นางมุกดาวรรณ ชลามาตย์
นายวิเชษ นุ่นสง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,825
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านยูงงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 โทรศัพท์: 075829849 อีเมล์: Yougnagam@obec.go.th
เว็บมาสเตอร์:: น.ส.สิรินภา จาวิสูตร โทรศัพท์: 0862988198 อีเมล์: sirisanan@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]