โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13


ประวัติโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2

 

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 259  หมู่ที่ 4 ตำบลโพรงจระเข้  อำเภอย่านตาขาว   จังหวัดตรัง  รหัสไปรษณีย์  92140   เนื้อที่ 25 ไร่ 2งาน 98 ตารางวา โทรศัพท์  075-576031  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต  13            

  ปีการศึกษา  2531  ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดตรัง สภาตำบลโพรงจระเข้  และอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านโคกทราย ได้ร่วมประชุมตกลงกันขอจัดตั้งโรงเรียนสาขาโรงเรียนวิเชียรมาตุ

  ปีการศึกษา  2532  มีนักเรียน  41 คน  ครูอาจารย์จากโรงเรียนต่าง ๆ ทั้งสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาอำเภอย่านตาขาว  และจากโรงเรียนกรมสามัญศึกษาจังหวัดตรัง   มาช่วยสอน  โดยให้อาคารโรงอาหารโรงเรียนบ้านโคกทรายและกางเต็นท์เรียน

  ปีการศึกษา  2535  มีนักเรียน  120 คน  มีครูอาจารย์ จำนวน  6  คน  ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ  และผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดตรัง ได้ทำหนังสือขอใช้ที่ราชพัสดุของกรมตำรวจ  หมู่ที่ 4 ตำบลโพรงจระเข้  อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง ได้รับอนุมัติใช้เมื่อวันที่  8  มกราคม  2536

 

 

2

 

  ปีการศึกษา 2537 ได้รับการจัดตั้งจากกรมสามัญศึกษา ใช้ชื่อโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 เมื่อวันที่  4  กุมภาพันธ์  2537  โดยจัดแผนชั้นเรียน  3-2-2  จำนวนนักเรียน  120-80-55  มีครูอาจารย์  11 คน นักการภารโรงและยาม 2 คน   มีนายประดิษฐ์  จิตรบุญ ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

  ปีการศึกษา  2539  มีนักเรียน  327  คน  จัดแผนการเรียน  3-3-3  ครูอาจารย์  11 คน  นักการภารโรงและยาม จำนวน  2  คน  ผู้บริหาร  นายพงษ์พิศักดิ์  เก้าเอี้ยน  ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2540 นางสาวอัจฉรา วิริยานุภาพพงศ์ ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

  ปีการศึกษา  2542  โรงเรียนเปิดสอนระดับชั้น ม.ปลาย  มีนักเรียน  336  คน  แผนชั้นเรียน  3-3-3 / 2-0-0  มีครู  14  คน  นักการภารโรง  ยาม  2 คน  และครูจ้างสอน  2 คน  ผู้บริหาร  นางสาวอัจฉรา  วิริยานุภาพพงศ์

  ปีการศึกษา  2543   มีนักเรียน  365   คน  จัดแผนการเรียน 3-3-3  / 1-2-0 มีครูจำนวน 16  คน นักการภารโรง ยาม 2 คน ผู้บริหาร  นางสาวอัจฉรา  วิริยานุภาพพงศ์  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน

  ปีการศึกษา  2544  มีนักเรียน  364  คน  จัดแผนชั้นเรียน  3-3-3 / 1-1-2  มีครูจำนวน  19 คน  นักการภารโรงและยาม  2 คน  ครูจ้างสอน  1  คน  ผู้บริหาร  นางสาวอัจฉรา  วิริยานุภาพพงศ์  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน   ถึงวันที่  25   ธันวาคม   2546   นายอุทิศ  วัฒนกุล   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน  

  ปีการศึกษา  2546  มีนักเรียน  285  คน  แผนชั้นเรียน  3-3-3 / 1-1-1  มีครูอาจารย์  19  คน  นักการภารโรงและยาม  2 คน ครูจ้างสอน  1 คน  ผู้บริหาร  นายอุทิศ   วัฒนกุล   ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการโรงเรียน

  ปีการศึกษา 2547 มีนักเรียน 306 คน  แผนชั้นเรียน 3-3-3  / 1-1-1 มีครูอาจารย์ 19 คน  นักการภารโรง  และยาม  2 คน ครูจ้างสอน 1  คน       ผู้บริหาร  นายอุทิศ   วัฒนกุล   ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการโรงเรียน

  ปีการศึกษา 2548 มีนักเรียน  306  คน  แผนชั้นเรียน  3 -3 -3  /  1-1-1  มีครู  19 คน นักการภารโรง  และยาม  2  คน  ครูจ้างสอน  1 คน  ผู้บริหาร นายอุทิศ วัฒนกุล   ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวิเชียรมาตุ  2  และวันที่ 20 มกราคม  2549  นายสุรพล   ศุภศรี  ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2

  ปีการศึกษา 2549 มีนักเรียน  330 คน  แผนชั้นเรียน  3-3-3  /  1-1-1  มีครู   19  คน นักการภารโรงและยาม 2 คน  ครูจ้างสอน 1คน  วันที่ 20 มกราคม  2549  นายสุรพล   ศุภศรี  ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2  และ  นาย ปิติ  ตั้งชูทวีทรัพย์   ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2

  ปีการศึกษา 2550  มีนักเรียน 337 คน  แผนชั้นเรียน  3-3-3 / 1-1-1 มีครู 20  คน นักการภารโรง 1 คน  ครูจ้างสอน 1คน  ผู้บริหาร  นาย ปิติ  ตั้งชูทวีทรัพย์   ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2

  ปีการศึกษา 2551  มีนักเรียน 324 คน  แผนชั้นเรียน  3-3-3 / 1-1-1  มีครู  20 คน นักการภารโรง 1 คน ครูจ้างสอน 1 คน ผู้บริหาร นาย ปิติ  ตั้งชูทวีทรัพย์   ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2

  ปีการศึกษา 2552  มีนักเรียน 314 คน  แผนชั้นเรียน  3-3-3 / 1-1-1 มีครู 18 คน นักการภารโรง 1 คน  ครูจ้างสอน 1คน  ผู้บริหาร  นาย ปิติ  ตั้งชูทวีทรัพย์   ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2

 

 

3

 

  ปีการศึกษา 2553  มีนักเรียน 310 คน แผนชั้นเรียน 3-3-3 / 1-1-1  มีครู 17 คน นักการภารโรง 1 คน  ครูจ้างสอน 1 คน ผู้บริหาร  นาย ปิติ  ตั้งชูทวีทรัพย์   ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 และในเดือนกุมภาพันธ์ 2553  นายสมนึก   อ้นเพ็ชร  ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2

  ปีการศึกษา 2553  มีนักเรียน 295  คน  แผนชั้นเรียน  3-3-3  / 2-1-1  มีครู  17 คน นักการภารโรง 1 คน  ครูจ้างสอน 1 คน พนักงานธุรการ  1  คน  พนักงานขับรถ   1  คน  ผู้บริหาร  นายสมนึก  อ้นเพ็ชร   ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2

  ปีการศึกษา 2554 มีนักเรียน 296 คน แผนชั้นเรียน  3-3-3  /  2-1-1  มีครู  17  คน นักการภารโรง  1 คน  ครูจ้างสอน  1  คน  พนักงานธุรการ  1  คน  ครูจ้างสอนชาวต่างชาติ  1  คน  พนักงานขับรถ  1  คน  ผู้บริหาร  นายสมนึก  อ้นเพ็ชร  ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2  และในวันที่  8  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2554  นายสมชาย  อินทรโชติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2

  ปีการศึกษา  2555  มีนักเรียน  275 คน  แผนชั้นเรียน  3-3-3  /  2-1-1  มีครู  17  คน  นักการภารโรง  1 คน  ครูจ้างสอน  1  คน  พนักงานธุรการ  1  คน  ครูจ้างสอนชาวต่างชาติ  1  คน  พนักงานขับรถ  1  คน  ผู้บริหาร  นายสมชาย  อินทรโชติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 

  ปีการศึกษา  2556  มีนักเรียน  257 คน  แผนชั้นเรียน  3-3-3  /  2-1-1  มีครู  17  คน  นักการภารโรง  1 คน  ครูจ้างสอน  1  คน  พนักงานธุรการ  1  คน  ครูจ้างสอนชาวต่างชาติ  1  คน  พนักงานขับรถ  1  คน  ผู้บริหาร  นายสมชาย  อินทรโชติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 และในภาคเรียนที่ 2 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 โดย นางจารุ  สุทธิปรีชานนท์

  ปีการศึกษา  2557  มีนักเรียน  237 คน  แผนชั้นเรียน  3-3-3  /  2-1-1  มีครู  18  คน  นักการภารโรง  1 คน  ครูจ้างสอน  1  คน  พนักงานธุรการ  1  คน  ครูจ้างสอนชาวต่างชาติ  1  คน  พนักงานขับรถ  1  คน  ผู้บริหาร  นายมานพ  ขุราษี  ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 

 ปีการศึกษา  2558  มีนักเรียน  247 คน  แผนชั้นเรียน  3-3-3  /  2-1-1  มีครู  18  คน  นักการภารโรง  1 คน  ครูจ้างสอน  1  คน  พนักงานธุรการ  1  คน  ครูจ้างสอนชาวต่างชาติ  1  คน  พนักงานขับรถ  1  คน  ผู้บริหาร  นายมานพ  ขุราษี  ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 ในปัจจุบัน

 ปีการศึกษา 2559 มีนักเรียน 204  คน แผนชั้นเรียน  3-3-3/2-1-1  มีครู 16 คน นักการภารโรง 1 คน   ครูจ้างสอน 1 คน พนักงานราชการ 1 คน พนักงานธุรการ 1 คน ครูจ้างสอนชาวต่างประเทศ 1 คน  พนักงานขับรถ 1 คน ผู้บริหาร นายไชยพงษ์  ชุมศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 ในปัจจุบัน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-29 11:15:44 น.

นายไชยพงษ์ ชุมศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิเชียรมาตุ 2

นางทัศนีย์ สารทิพย์
นางสาวนารี โอภาโส

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

58
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 โทรศัพท์: 0-75576031 อีเมล์: wichienmatu2@wch2.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นางจินตนา ช่วยเรือง โทรศัพท์: 0844408725 อีเมล์: krujintana@wch2.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]