ระบบสารสนเทศ
ดาวน์โหลด
สำหรับนักเรียน
งานประกันคุณภาพ
ประวัติโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข

 

ประวัติโรงเรียน 

                  สวัสดิ์รัตนาภิมุข  เป็นโรงเรียนที่เกิดจากความต้องการของชุมชน  ได้ประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  12  มีนาคม 2521 โดยมีบุคคลซึ่งเป็นผู้นำชุมชน คหบดี  ได้ร่วมแรงร่วมใจกันสละทั้ง

กำลังกายกำลังสติปัญญา  และกำลังทรัพย์  เพื่อให้ได้มาซึ่งสถาบันการศึกษาแห่งนี้  อันประกอบไปด้วยบุคคลสำคัญ คือ พระครูสุทธิโศภน  เจ้าอาวาสวัดรัตนาภิมุข,  คุณสวัสดิ์  ฮุนตระกูล, คุณปลื้ม 

พุทธรักษ์,  พลตำรวจโทสมชาย  สุทธินนท์

                 ต่อมาเมื่อวันที่  12  มิถุนายน  2522  สมเด็จพระสังฆราช  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  (วาสนา  มหาเถวะ)  ได้เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารเรียนหลังแรก  ชื่อ  อาคารตรัง –

กรุงเทพ ซึ่งอาคารเรียนดังกล่าวได้รับงบประมาณก่อสร้างมาจากการทอดผ้าป่าสามัคคี โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขจึงได้ถือเอาฤกษ์ดี วันที่ 12  มิถุนายน  เป็นวันกำเนิดโรงเรียน  เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

                 ผู้บริหารโรงเรียนคนแรกที่บุกเบิกพัฒนาโรงเรียนนี้  คือ  นายวิสุทธิ์  พิสิฐจำนง  หลังจากนั้นก็มีผู้บริหารโรงเรียนที่ล้วนมีความรู้ความสามารถ และมีผลงานที่สร้างคุณค่ายิ่งให้กับสถาบัน

ส.ร.ม.จำนวน  4  ท่าน ผลัดเปลี่ยนกันมาพัฒนาโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้า คือ นายสุพรรณ  วังกุรางกูร,  นายกระจ่าง  รอดความทุกข์,  นายนิมิต  อุยสุย,   นายพงษ์ศักดิ์  สุขใส  จนถึงปัจจุบัน  คือ

นายพงษ์พิศักดิ์  เก้าเอี้ยน                     

                 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข  เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใจกลางชุมชนอำเภอนาโยง  การคมนาคมสะดวก  ทำให้การเดินทางไป  กลับ  ของนักเรียนระหว่างบ้านกับโรงเรียน  สะดวกสบาย  ในขณะ

เดียวกันโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข  เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใกล้กัลป์ตัวเมืองตรัง  โดยห่างกันเพียง  9  กิโลเมตร  เท่านั้น  แต่ด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธาที่ผู้ปกครองและชุมชนมีต่อการจัดการศึกษาของ

โรงเรียน จึงได้ส่งบุตรหลานมาเข้าเรียนเป็นจำนวนมากทุกปี  ทำให้โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่จนถึงปัจจุบัน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-06-30 13:55:49 น.

นายติระ ไกรเทพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สวัสดิ์รัตนาภิมุข
นางสาวสมร จันทร์รัตน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สวัสดิ์รัตนาภิมุข

นางนพรัตน์ สุขมาก
นางอารอบ แสงหิรัญ

Facebook

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,863
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 โทรศัพท์: 0-7529-9033 อีเมล์: sawat@srm.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: เกศินี เนาสุวรรณ์ โทรศัพท์: 0862670461 อีเมล์: k_nowsuwan1@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]