• คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

  1. นายธนกฤต    สถิตย์กุล                     ประธานกรรมการนักเรียน

  2. นายยศธนา    เพ็งเล็ง                        รองประธานกรรมการนักเรียน

  3. นางสาวพลอยไพลิน   มุขเงิน             กรรมการ

  4. นางสาวจิรัชยา  บุญศรี                       กรรมการ

  5. นางสาวศศิวิมล  ทองสง                    กรรมการ

  6. นางสาวจุฒิมณฑณ์  เชยชื่นจิตร         กรรมการ

  7. นางสาววิภาดา   วุ่นทอง                    กรรมการ

  8. นางสาวสุนิตา    กาญจนพรหม           กรรมการ

  9. นางสาวฐิดายุ    ทองขวิด                  กรรมการ

  10. นางสาวสาริณี  แก่นอิน                   กรรมการ

  11. นางสาวกนกพิชญ์   สถาวร              กรรมการ

  12. นางสาวกัญญารัตน์  เม้งเส้ง            กรรมการ

  13. นายวรเมธ     เกตุก่อ                      กรรมการ

  14. นางสาวณัฏฐธิดา   รักทรัพย์           กรรมการ

  15. นางสาวณิชาภัทร   ทองรอด           กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:13:15 น.

โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 โทรศัพท์: 0-7529-9033 อีเมล์: sawat@srm.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: เกศินี เนาสุวรรณ์ โทรศัพท์: 0862670461 อีเมล์: k_nowsuwan1@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]