โรงเรียนวัดโคกแย้ม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1


ประวัติโรงเรียนวัดโคกแย้ม

 

โรงเรียนวัดโคกแย้ม ตั้งขึ้น เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๔๘๑ เดิมชื่อ โรงเรียนประชาบาลนาท่อม ๒ (วัดโคกแย้ม) โดยมีครูปลัดจิ๋ว กิตติสทโท

อดีตเจ้าอาวาสวัดโคกแย้มเป็นผู้อุปการะโดยให้ใช้ศาลาการเปรียญเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว มี

 1. นายแดง นุ่มนวล  เป็นครูใหญ่คนแรก     พ.ศ.๒๔๘๒ - ๒๔๘๓

 2. นายสมบูรณ์  จันทรโรจน์วงศ์                 พ.ศ.๒๔๘๓ - ๒๔๘๔

 3. นายย้อย  หนูหลง                                พ.ศ.๒๔๘๔ - ๒๔๘๙

 4. นายแดง  เกตุชู                                    พ.ศ.๒๔๘๙ - ๒๔๙๓

 5. นายแดง  รัตนพลเดช                           พ.ศ.๒๔๙๓ - ๒๕๑๙

 6. นายมณี  พลายแสง                              พ.ศ.๒๕๑๙ - ๒๕๒๔

 7. นายสำราญ  พิณเขียว                           พ.ศ.๒๕๒๔ - ๒๕

 8. นายประวัติ  เกตุชู                                 พ.ศ.๒๕ - ๒๕๓๖

 9. นายมีเพียร  ทองเกลี้ยง                         พ.ศ.๒๕๓๖ - ๒๕๓๙

 10. นายสนาน  สังข์ทอง                             พ.ศ.๒๕ - ๒๕๔๐

 11. นายสาโรช  วงศ์อินทรัตน์                      พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๔๒

 12. นายสมนึก  อ่อนคง                               พ.ศ.๒๕๔๒ - ๒๕๕๐

 13. นายประจวบ  สงแสง                             พ.ศ.๒๕๕๐ - ๒๕๕๕

 14. นายฐากูร  ทับทวี                                  พ.ศ.๒๕๕๕ - ปัจจุบัน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายชุติวัต กล้าศักดา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดโคกแย้ม

นางหทัยชนก ขวัญขำ
นางเจตนาพร สงเนียม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดโคกแย้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 โทรศัพท์: 074-615078 อีเมล์: watkokyam01@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ทิพวรรณ เพชรรักษ์ โทรศัพท์: 074-671-640 อีเมล์: watkokyam01@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ