โรงเรียนบ้านพน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษา
  2. ส่งเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ภายใต้ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
  3. ประสาน  ส่งเสริม สนับสนุน  ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและหน่วยงานทุกภาคส่วน
  4. ส่งเสริม  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ

  เป้าประสงค์

  1. ผู้เรียนมีความรู้ตามหลักสูตร และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
  2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามมาตรฐานของหลักสูตร
  3. โรงเรียน   ชุมชน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
  4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน  ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เต็มตามศักยภาพ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-25 02:36:05 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายพยูน พูลเกตุ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางผุสดี สุตตะคาร

 • นางชนิกร สุพรรณชนะบุรีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,738
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านพน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 โทรศัพท์: 074-829901 อีเมล์: banpon1@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: Pussadee Suttakarn โทรศัพท์: 0847471496 อีเมล์: pdud.mam@gtmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]