โรงเรียนควนขนุน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
 


 • การเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา (COVID-19)
 •       มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพิ่ม 6 ช่องทางเรียนออนไลน์ รับชมการเรียนการสอนทางไกล (DLTV) โดยสามารถรับชมผ่านทางช่องทีวีดิจิตอล เริ่มออกอากาศวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 
          โรงเรียนควนขนุนขอประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา (COVID-19)

   

                              

  6 ช่องทางเรียนออนไลน์
  รับชมการเรียนการสอนทางไกล (DLTV)

        1. ทีวีดิจิทัล ช่อง 37-51
        2. ทีวีดาวเทียม Ku-Band ช่อง 186-200
        3. ทีวีดาวเทียม C-Band ช่อง 337-351
        4. เว็บไซต์ dltv.ac.th
        5. ผ่านมือถือ ดูในแอพพลิเคชั่น : DLTV / โหลด 
  Play Store หรือ App Store

        6. ช่องยูทูป : DLTV 1 – DLTV 12 / youtube.com/channel                                                                                       


  ลิงค์ เรียนออนไลน์ DLTV

     มัธยมศึกษาปีที่ 1 : dltv.ac.th/DLTV7
     มัธยมศึกษาปีที่ 2 : dltv.ac.th/DLTV8
     มัธยมศึกษาปีที่ 3 : dltv.ac.th/DLTV9
     มัธยมศึกษาปีที่ 4 : dltv.ac.th/DLTV13
     มัธยมศึกษาปีที่ 5 : dltv.ac.th/DLTV14
     มัธยมศึกษาปีที่ 6 : dltv.ac.th/DLTV15

           

  ช่วงเวลารับชมการเรียนออนไลน์

     ประถม/มัธยม
     ช่วงเวลา ชมสด : 08.30 – 13.30 น.

     ย้อนหลัง : รอบ 1 = 14.30 น. | รอบ 2 = 20.30 น.          

   

  ดูทั้งหมด www.dltv.ac.th/channels/tv

 • แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
 • แผนการดำเนินงาน

         โรงเรียนดำเนินการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาโดยกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ  อย่างชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม และใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาวิชาการ และการบริหารจัดการศึกษาครอบคลุมภารกิจทั้ง ๔ งาน ได้แก่งานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคคล  งานบริหารทั่วไป โดยกําหนดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามที่กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจําปี มีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาคุณภาพวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนให้คําแนะนํา  คําปรึกษาทางวิชาการ เอาใจใส่การจัดการศึกษาตามศักยภาพ และเต็มเวลา เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน และศิษย์เก่ามีส่วนร่วมคิดร่วมพัฒนา
        โรงเรียนดำเนินการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรสถานศึกษาและมีการนิเทศติดตาม กํากับ และประเมินผลการดําเนินงาน สร้างขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน และมีการสํารวจความพึงพอใจ ผลการบริหารจัดการศึกษาของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการในสถานศึกษา  และนำไปปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและท้องถิ่น  รวมถึงเพื่อปรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน  และวางแผนการพัฒนาบรรยากาศภายในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ  และเอื้อต่อการเรียนรู้  โดยมีกิจกรรมที่กระตุ้นนักเรียนด้านการรักษาความสะอาดและการดูแลทรัพย์สิน  ของโรงเรียน  เช่น  กิจกรรมห้องเรียนสวย  กิจกรรมการแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบภายในบริเวณโรงเรียนให้นักเรียนทุกระดับชั้นดูแลเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักในการรักษาความสะอาด  และความเป็นระเบียบ     

          1.  ด้านแผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
               โรงเรียนนำข้อมูลสารสนเทศจากการบริหารจัดการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา  มาวิเคราะห์ และสังเคราะห์เพื่อนําไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  และกำหนดทิศทางของการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในอนาคตที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและชุมชน  การบริหารจัดการศึกษาบรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจําปี  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้  เป็นแหล่งวิทยากรของชุมชนและหน่วยงานอื่น ๆ          

           2. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
               โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนแต่ละคนได้พัฒนาตนเองสูงสุด ตามกำลังหรือศักยภาพของแต่ละคน แต่เนื่องจากผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างทั้งด้านความต้องการ ความสนใจ ความถนัด ดังนั้นจึงสร้างความตระหนักของครูผู้สอนว่า คุณค่าของการเรียนรู้คือการได้นำสิ่งที่เรียนรู้มานั้นไปปฏิบัติให้เกิดผล จึงได้ส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนเป็นลำดับแรก ประกอบกับการนำสื่อและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  เน้นการให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ สามารถเลือกเนื้อหาสาระที่สนใจและเป็นประโยชน์ต่อตนเอง

              ครูกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ทักษะกระบวนการและสมรรถนะ และลักษณะที่พึงประสงค์ รู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคลและนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มากขึ้น และใช้ผลการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-10 14:41:02 น.

โรงเรียนควนขนุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โทรศัพท์: 074-681773 อีเมล์: chokchai@kkn.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: kesorn malamai โทรศัพท์: 0814289787 อีเมล์: kesorndet@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]