โรงเรียนบ้านสระมาลา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโดยย่อ

               โรงเรียนบ้านสระมาลา เป็นโรงเรียนประถมศึกษา ทำการเปิดสอนตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๐๙  เป็นต้นมา  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเด็กเล็ก ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  โดยมีผู้บริหารโรงเรียนคนแรก  คือ นายสมาน  บือราเฮง 

  ต่อมา  การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้ขยายขึ้นมา  ตามลำดับดังนี้

            ปีการศึกษา ๒๕๒๒  เปิดสอนชั้นเด็กเล็ก ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖

           ปีการศึกษา ๒๕๔๐  เข้าโครงการปฏิรูปการศึกษา เปิดสอนชั้นอนุบาล ๒ ปี ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

            ปีการศึกษา ๒๕๔๕  เข้าโครงการการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. ๒๕๔๔     เปิดสอนชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยแบ่งออกเป็น ๒ ระดับชั้น คือ ระดับชั้นอนุบาล (อ.๑-อ.๒)  และระดับชั้นประถมศึกษา(ป.๑-ป.๖)  

            ปีการศึกษา ๒๕๕๓  เข้าโครงการการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. ๒๕๔๑ เปิดสอนชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยแบ่งออกเป็น ๒ ระดับชั้น คือ ระดับชั้นอนุบาล (อ.๑ - อ.๒)  และระดับชั้นประถมศึกษา (ป.๑ - ป.๖)  มาจนถึงปัจจุบัน

               โรงเรียนบ้านสระมาลา ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองมานิง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี   รหัส ไปรษณีย์ ๙๔๐๐๐  โทรศัพท์ ๐-๗๓๔๖-๑๒๖๗  E-mail : samala๕๒@hotmail.com  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองประมาณ ๑๕ กิโลเมตรและอยู่ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑ ประมาณ ๑๒.๕๐ กิโลเมตร 

            มีเนื้อที่ทั้งสิ้น ๒ ไร่  ๒ งาน  ๑๔ ตารางวา ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินราชพัสดุ หมายเลข ปน.๒๗๔ และตั้งอยู่ริมถนนลาดยาง เป็นบริเวณที่ลุ่ม รอบๆบริเวณทุ่งนา ทำให้น้ำขังในฤดูฝนและพื้นแฉะ รอบๆในบริเวณโรงเรียน

            ปัจจุบัน เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  โดยแบ่งเป็น  ๒ ระดับชั้น  คือ ระดับชั้นอนุบาล และระดับชั้นประถมศึกษา  

  มีเขตพื้นที่บริการ  ๒  หมู่บ้าน  คือ  หมู่ที่ ๓ บ้านสระมาลา และหมู่ที่ ๔ บ้านตาเนาะบาตู  ตำบลคลองมานิง   อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี   มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด ๓๔๑ ครัวเรือน  มีประชากร  จำนวน ๑,๙๒๙ คน  นับถือศาสนาอิสลาม ๑๐๐ %

   

  รายชื่อผู้บริหารโรงเรียน

  1. นายสมาน   บือราเฮง              ดำรงตำแหน่งตั้งแต่  พ.ศ.  ๒๕๐๙ - ๒๕๒๕

  2. นายสุริยะ   แวดอเลาะ             ดำรงตำแหน่งตั้งแต่  พ.ศ.  ๒๕๒๖ – ๒๕๓๑

  3. นายมิ่ง   แก้วณิมีย์                  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่  พ.ศ.  ๒๕๓๑ – ๒๕๓๖

  4. นายนุกูล   แววสง่า                 ดำรงตำแหน่งตั้งแต่  พ.ศ.  ๒๕๓๖ – ๒๕๓๙

  5. นายธเนศ  ปัญจมานนท์            ดำรงตำแหน่งตั้งแต่  พ.ศ.  ๒๕๔๐ -  ๒๕๔๗

  6. นายคอนี   ดลล่าเต๊ะ                ดำรงตำแหน่งตั้งแต่  พ.ศ.  ๒๕๔๘ -  ๒๕๕๑

  7. นายนัสรินทร์   บารู                  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่  พ.ศ.  ๒๕๕๑ -  ปัจจุบัน

   

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางรจนา เจ๊ะแว
 • แนะนำบุคลากร

 • นางซอบารียะห์ มาเส

 • นางสาวพิรตา แวดือรามันสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,894
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสระมาลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-7346-1267 อีเมล์: samala52@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางแวสาลีฮะ ตูหยง โทรศัพท์: 0862881557 อีเมล์: samala52@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]