โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •            โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่2 ตำบลกะมิยอ  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2481 เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อาคารเรียนเป็นอาคารชั่วคราว

              ในปี พ.ศ. 2501 มีนักเรียนเพิ่มขึ้นจำเป็นต้องขยายอาคารเรียน  จึงติดต่อขอซื้อที่ดินเพิ่มเติม จากประชาชนในท้องถิ่น  และได้ย้ายมาสร้างเป็นอาคารเรียนแบบถาวร 2 ห้องเรียน  ในปี พ.ศ. 2512 ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย  มีนักเรียนเพิ่มขึ้นจึงต้องขยาย การปลูกสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมอีก  แต่เนื่องจากที่ดินของโรงเรียนมีจำนวนจำกัด  ดังนั้นจึงมีราษฎรหมู่ที่ 2 ตำบลกะมิยอ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี คือ นายสาและ  อาบู ได้ยกที่ดินของตนเองให้แก่ทางราชการโดยไม่คิดมูลค่า มีเนื้อที่จำนวน 2 ไร่ และต่อมาทางโรงเรียนได้ดำเนินการขอซื้อที่ดินบริเวณใกล้เคียงโรงเรียนเพิ่มเติมอีกจนสามารถสร้างอาคารเรียนได้ 5 ห้องเรียน

             ในปี พ.ศ. 2533 กรรมการศึกษาโรงเรียนและคณะครูของโรงเรียนได้ร่วมกันจัดกิจกรรม เพื่อหาเงินมาซื้อที่ดินเพิ่มเติมอีก 1 งาน 69 ตารางวา  และซื้อดินทรายถมที่สำหรับสร้างอาคารเรียน ที่ได้ ของบประมาณไว้

              ปัจจุบันโรงเรียนมีเนื้อที่ทั้งหมดจำนวน  6 ไร่  2 งาน 41  ตารางวา  และในปี พ.ศ. 2533

  ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 จำนวน 4 ห้อง ซึ่งได้สร้างบนที่ดินที่เตรียมไว้ ทำให้โรงเรียนมีผังการจัดการและภูมิทัศน์ที่สวยงามมากขึ้น

               ในปี พ.ศ. 2534  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี  พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองปัตตานี เข้าสู่โครงการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

              โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการบริหารการศึกษาแก่นักเรียน  โดยนำนักเรียนไปฝึกประสบการณ์ด้านวิชาชีพให้แก่นักเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี  และในวิชาชีพบางวิชาก็ได้ติดต่อผู้ที่ประกอบอาชีพในท้องถิ่นเป็นผู้ฝึกวิชาชีพแก่นักเรียน  นอกจากนี้แล้ว ทางโรงเรียนได้เชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความชำนาญในวิชาชีพมาทำการสอนนักเรียนในโรงเรียน ในปี พ.ศ. 2542  โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ สร้างอาคารชั่วคราว  จำนวน 5 ห้องเรียน

              ปีงบประมาณ  2544  โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์ปฏิรูปการศึกษาและได้รับการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 เครื่อง

              ปีงบประมาณ  2545  ได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 และงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนใหม่  เป็นอาคารแบบ  สปช.2/28  จำนวน 1 หลัง  ขนาด 3 ชั้น 9 ห้องเรียน

              ปีการศึกษา  2545  โรงเรียนเข้ารับการประเมินคุณภาพจากสำนักงานมาตรฐานการศึกษา

              ปีงบประมาณ 2546  ได้รับการบรรจุครูอัตราจ้างจำนวน 7  อัตรา

              ปีงบประมาณ 2547  มีข้าราชการครูในสังกัดเข้าร่วมโครงการพัฒนาและบริหารกำลังคน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง จำนวน 2 ราย ย้ายไปรับราชการต่างจังหวัด 1 ราย ในปีงบประมาณเดียวกัน โรงเรียนได้รับการบรรจุข้าราชการใหม่ 4  อัตรา ข้าราชการย้ายเข้ามาจำนวน 2 อัตรา และได้รับการจัดสรรครูอัตราจ้างจำนวน 5 อัตรา

             ปีงบประมาณ 2548  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานครบทุกช่วงชั้น  โรงเรียนได้ร่วมโครงการวิจัย และพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูสู่นักเรียน  โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการอุดมศึกษา  สำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 1

             ปีงบประมาณ 2549  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต1 ได้คัดเลือกโรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอเข้าร่วมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนอิสลามศึกษาระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้นโดยจัดให้มีวิทยากรที่มีความรู้ด้านอิสลามศึกษาจำนวน 2 คน และได้จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานสาระการเรียนรู้อิสลามศึกษา  8 สาระการเรียนรู้  ประกอบด้วย

  1. กลุ่มสาระการเรียนรู้อิสลามศึกษา

  สาระที่ 1          อัล-กุรอ่านและตัฟซีร

  สาระที่ 2          อัล-หะดีษ

  สาระที่ 3          อัล- ฟิกฮ์ (ศาสนบัญญัติ)

  สาระที่ 4          อัล-อะกีดะฮฺ

  2. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและจริยธรรม

  สาระที่ 1          อัต-ตารีค (ชีวประวัติ)

  สาระที่ 2          อัล-อัคลาก

  3. สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

  สาระที่ 1          ภาษาอาหรับ

  สาระที่ 2          ภาษามลายู

                  ในการจัดการเรียนการสอนเมื่อนักเรียนเรียนจบหลักสูตรในช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 – ป.6) ได้รับวุฒิการศึกษาทางศาสนาคือ อิบติดาอียะห์

  นักเรียนเรียนจบหลักสูตรในช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3) ได้รับวุฒิการศึกษาทางศาสนา คือ มุตะวัสซีเตาะห์

                 ในปีการศึกษา 2550 ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสถานศึกษาเป็นนายปรีชา  มะเกะ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2550

                 ในปีการศึกษา 2551 โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและและเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 4 ,7 และ 8 กันยายน พ.ศ. 2552 สรุปผลการประเมินคุณภาพ  โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา

  ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา

  ลำดับที่

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  ระยะเวลา

  1

  นายสว่าง         ศิริธร

  ครูใหญ่

  พ.ศ. 2481 - 2501

  2

  นายจรัส          นวลเอียด

  ครูใหญ่

  พ.ศ. 2501 - 2512

  3

  นายเจริญ        จิตบรรจง

  ครูใหญ่

  พ.ศ. 2512- 2514

  4

  นายสมศักดิ์    สารสิทธิ์

  ครูใหญ่

  พ.ศ. 2514 – 25XX

  5

  นายสุทิน        เพ็งจันทร์

  ครูใหญ่

  พ.ศ. 25XX - 2519

  6

  นายถนอม      แก้วขาว

  ครูใหญ่

  พ.ศ. 2519 - 2521

  7

  นายวิฑูร         บัวลอย

  ครูใหญ่

  พ.ศ. 2521 - 2523

  8

  นายปิ่น           นวลละออง

  ครูใหญ่

  พ.ศ. 2523 - 2525

  9

  นายกิจจา        ศิริสภาภรณ์

  ครูใหญ่

  พ.ศ. 2525 - 2530

  10

  นายลิขสิทธิ์    สมใจ

  อาจารย์ใหญ่

  พ.ศ. 2530 - 2537

  11

  นายเหม          เยี่ยมคำนวณ

  ผู้อำนวยการ

  พ.ศ. 2537 - 2543

  12

  นายเจะสะปิอิง  บารู

  ผู้อำนวยการ

  พ.ศ. 2543- 2549

  13

  นายปรีชา       มะเกะ

  ผู้อำนวยการ

  พ.ศ. 2550 - 2558

  14

  นายดอเล๊าะ  หะยีแวนิ รักษาการฯ พ.ศ.2558 - 2559

  15

  นายเจ๊ะอุสมาน  เจ๊ะตาเห  ผู้อำนวยการ พ.ศ.2559 - ปัจจุบัน

   

  ·   คำขวัญโรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ  เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นวินัย  ใฝ่คุณธรรม

  ·   สีประจำโรงเรียน   น้ำเงิน - เหลือง 


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:15:07 น.

โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-7346-1290 อีเมล์: kmy.school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายมะนาแซ มะเดหมะ โทรศัพท์: 0935833454 อีเมล์: kmy.school@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]