โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1.   เสริมสร้างโอกาส และการเข้าถึงการบริการทางการศึกษา

  2.   พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  3.   ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นคุณธรรมที่สอดคล้องกับวิถีเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและประเทศชาติ

  4.   จัดภูมิทัศน์ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

  5.   พัฒนาบุคลากร และผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตามมาตรฐานวิชาชีพ เข้าสู่ประชาอาเซียน

  6.   พัฒนาสื่อการเรียนการสอน และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้

  เป้าประสงค์

  1.   ประชากรวัยเรียน ได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

  2.   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

  3.   ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

  4.   สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

  5.   พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ำกำหนดขึ้น

  6.   ชุมชน ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการปฏิรูปการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:15:07 น.

โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-7346-1290 อีเมล์: kmy.school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายมะนาแซ มะเดหมะ โทรศัพท์: 0935833454 อีเมล์: kmy.school@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]